ÇINARCIK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMAÇ 
Madde 1:Bu yönergenin amacı, Çınarcık Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM 
Madde 2:Bu yönerge, Çınarcık Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK 
Madde 3:Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR 
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Çınarcık Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Çınarcık Kent Konseyi’ni,
c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Çınarcık Kent Konseyi Meclislerini,
d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Çınarcık Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Çınarcık Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
f)Kurumsal Üye:8.Maddede yer alan kurum ve kuruluşları temsil eden kişileri,
g)Tasnif Kurulu: Seçimli genel kurullarda oyların sayım döküm işlemini yapan kurulu ifade eder.
h)Kent Konseyi Başkanı; Genel Kurul tarafından seçilen Çınarcık Kent Konseyi Başkanını,
ı)Genel Sekreter; Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreterini

KENT KONSEYİNİN AMACI 
Madde 5:Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU 
Madde 6:
a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. 
c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.
d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilir.
e) İlk oluşum sonrası seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.
f) Kent Konseyi genel kurulu ve yürütme kurulunun toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli genel kurul çağrısı yapabilir.

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ 
Madde 7:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak, 
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak, 
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
h) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
k) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ 
Madde 5- Çınarcık Kent Konseyi aşağıdaki çalışma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür:
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde Çınarcık’ın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milleti Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamı, kentli hakları, yerel demokrasi, yerel özerklik, yönetişim gibi temel ilkeleri hayata geçirmek,
c ) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,
e) Hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapmamak ve her siyasi partiye eşit uzaklıkta olmak. (Kent Konseyi Genel Kurulu’nda siyasi partilerle ilgili karar alınamaz.)

KENT KONSEYİ ÜYELERİ 
Madde 8: Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Kaymakam veya temsilcisi,
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden en az bir en fazla iki temsilci, kent içinde birden fazla üniversite olması durumunda her üniversiteden bir temsilci
g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri.

KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ 
Madde 9:
a) Konseyi Genel Sekreteri Kent Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre Genel Kurul üyelerini içeren hazirun listesi hazırlar ve başkana sunar
b) Hazırlanan liste Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır. 
c) Kent konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az on beş takvim günü gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyen kurumları bir önceki temsilcisi temsil eder.
d) Bireysel Üye, çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir. 
e) Çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.
 

KENT KONSEYİ ORGANLARI 
Madde 10:Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konseyi Başkanı 
d) Meclisler ve Çalışma Grupları

KENT KONSEYİ GENEL KURULU 
Madde 11:
a) Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.  Bu kişilerin temsilcisi oldukları kurumlardan yeni üye istenmez. Ancak kurum tarafından temsilci değişim talebi olması durumunda yeni katılımcı genel kurula davet edilir. Bu durumda tabii üyelik sona erer. Tabii üyeliği sona eren konsey başkanı, yürütme kurulu üyesi ve genel sekreter genel kurula katılabilir. Ancak oy kullanamaz ve aday olamazlar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar. 
c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca yerel basın yoluyla da kamuoyuna duyurulur. 
d) Kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, genel kurul toplantısından en az on beş takvim günü önce yazı ile Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir. 
e) Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır.
f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir
g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır. 
h) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2(iki) takvim günü sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
i) Seçimli genel kurulun açılışı Genel Sekreter tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir. 
j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi” nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla (çalışma grupları ve Meclislerin oluşturulması vb )  Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
l) Seçimli genel kurul gündemi:

1-Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
5-Kent Konseyi Başkanı seçimi
6-Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
7-Kapanış

m) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
n) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir.

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 
Madde 12:
a) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler. 
b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, asıl ve yedek üyelerinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 10 asıl ve 10 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir. 10’dan fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.
c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 10 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 10 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.
d) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı, 10 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. 
e) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
f) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.
g) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
h) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının zamanını ve gündemini belirler. 

KENT KONSEYİ BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ ve BAŞKAN YARDIMCILARI 
Madde 13: 
a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır. 
d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder. 
f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. 
g) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır.
 ı) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder.
j) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında Başkanı temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından iki Başkan Yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcılarının görevi Başkanı temsil ile sınırlıdır.

KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI 
Madde 14: 
a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.
b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Genel Kurulu tarafından belirlenir. 
c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.
d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 
e) Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Meclislerde ve Çalışma Gruplarında başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.
f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme Kurulunca belirlenir.


KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde 15: 
a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin yönergesinde belirtilen kurumsal üyelerin temsilcilerinden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.
c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 10 asıl ve 10 yedek üye bulunur. 
d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.
f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler. 
g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az on beş gün öncesinden belirlenir.
h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.
i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde 16: 
a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.
b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir.
c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 
d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.
e)Çalışma grupları bireysel ve kurumsal katılımcılardan oluşur.

KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ve YARDIMCISI 
Madde 17:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. 
b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.
d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekâlet eder.

KENT KONSEYİ HİZMETLERİ 
Madde 18:
a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI 
Madde 19:Kent Konseyinin mali yapısı aşağıdaki esaslara göre olur.
a-Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Kent Konseyine meclis kararı ile yıllık olarak bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b-Çınarcık Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bütçenin oluşmasında Belediye ile işbirliği yaparak önerilerini yazılı olarak sunar ve cevabını yazılı olarak alır.
c-Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile Genel Kurulun bilgisine sunulur.
d)Uluslararası kuruluşlardan alınacak proje desteklerinden oluşan gelirler konseyce kullanılabilir.

KENT KONSEYİNİN GİDERLERİ 
Madde 22:Kent Konseyinin giderleri aşağıda belirtilmiştir.
a)Rutin ve periyodik giderler (Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb.)
b)Rutin ve periyodik olmayan giderler (Yönetim giderleri, proje giderleri , temsil/ağırlama ve seyahat giderleri, inşaat-onarım ve demirbaş giderleri , genel giderler vb.)
‘den oluşur.

DEĞİŞİKLİK 
Madde 25 :Bu yönerge hükümlerine ilişkin değişiklikler Kent Konseyi paydaşlarının yazılı talebi ile Genel Kurula sunularak salt çoğunluk kararı ile gerçekleştirilir.

YÜRÜTME 
Madde 26:Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.

YÜRÜRLÜK 
Madde 27:Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulunca kabulüyle yürürlüğe girer.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!