ÇINARCIK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

I. BÖLÜM AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

AMAÇ 
Madde 1: Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2
: Yönerge, Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3
: Bu yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR 
Madde 4
: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Gençlik Meclisi: Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,
d) Başkan: Gençlik Meclisi Başkanını,
e) Sekreter: Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni
f) Çalışma Grupları: Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,
g) Yürütme Kurulu: Çınarcık Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.

 II. BÖLÜM  GENÇLİK MECLİSİ TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

TANIMI
Madde 5
: Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

AMACI 
Madde 6: Gençlik Meclisi’nin amacı;

a) Gençlerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,

b) Çınarcık kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Çınarcık gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
e) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
f) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
g) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
h) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamaktır.

OLUŞUMU 
Madde 7: Gençlik Meclisi, Belediye sınırları içinde olan ve gençlikle ilgili çalışan kurumların üyeliği ile oluşur. Aşağıda sıralanan ilgili kurumlardan gelen temsilciler Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda kurumunu temsilen bulunur. Kurum temsilcilerinin Genel Kurul’da görüş bildirme ve oy kullanma hakları vardır.

Üyeler: 16 – 30 yaş arasındaki aşağıdaki temsilcilerdir:
a) Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi temsilcisi ve bölüm temsilcileri,
b) Yaş kriterine uymaları şartıyla liselerin seçim ile belirlenen öğrenci temsilcileri,(yaş kriteri tutmayan liselerde temsilci okul yönetimi tarafından belirlenecektir)
c ) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
d) Kent Konseyi Gençlik Meclisi Aktif Çalışma Grubu temsilcileri,
e) Çınarcık Kaymakamlığı’nca belirlenecek her biri ayrı kurumdan olmak üzere 5 kamu personeli,
f)Çınarcık Belediye Başkanlığı’nca belirlenecek 2 belediye personeli
g) İlçede teşkilatlanmasını tamamlarmış siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri,
h)Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve vakıfların gençlik temsilcileri,

ORGANLARI 
Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
c) Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

GENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU 
Madde 9: 
a) 7.Maddede belirtilen üyelerden oluşur. Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşerek değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve Gençlik Meclisinin politikasını belirlemektir.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan temsilci ve aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.

d) Gençlik Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece madde 7 de belirtilen temsilciler ile aktif meclis çalışma grubu üyelerine aittir.
e) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantıları seçilecek Divan Kurulunca yönetilir. Divan Kurulu genel kurul temsilcilerinin önerisi ile oluşturulan listelerin oylanması sonucunda belirlenir. Divan Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur.
f) Genel Kurul ilk toplantısında Gençlik Meclisi  Başkanını ve Yürütme Kurulunu seçer.

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU 
Madde 10: 
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı, Sekreter ve üyeler olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur.
b) Gençlik Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.
c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi Çınarcık Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
d) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Gençlik Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
f) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yazılı mazeret bir sonraki toplantıdan önce yürütme kuruluna bildirilmelidir. Yürütme kurulu üyeliğinden çıkma Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.
g) Gençlik Meclisi Başkanının görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi durumunda Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında yeni başkanlarını seçer. Ayrılan üye yerine, yürütme kurulu seçimlerine katılmış olup yeterli oyu alamayan üyelerden en yüksek oyu almış olan kişi yürütme kurulunun yeni üyesi olur.
h) Yürütme Kurulu üyelerinin tamamen ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
i) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde yer alabilir.
j) Genel kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde genel kurul kararlarının bir yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.
k) Gençlik Meclisi başkanı yürütme kuruluna başkanlık ederler. Başkanın bulunmaması halinde toplantıya sekreter başkanlık eder.

 GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI 
Madde 11: Görev ve Yetkileri;
a) Çınarcık Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b) Çınarcık Kent Konseyi Başkanı ve Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verirler.
c) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil ederler.
d) Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık ederler.
e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetirler.
f) Gençlik Meclisi çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumludurlar.
g) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

GENÇLİK MECLİSİ SEKRETERİ 
Madde 12: Görev ve Sorumlulukları:
a) Gençlik Meclisi ile Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Çınarcık Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin iş birliği ile organize eder.  
c) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının sekreterleriyle işbirliği halinde sağlar.
d) Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve başkanla birlikte koordine eder.
e) Sekreter, yürütme kurulu üyelerinin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 22’ye göre üyelikten çıkarılma işlemlerini takip eder.

 

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI 
Madde 13: 
a) Gençlik Meclisi aktif çalışma grupları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, gençlerin talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b)Her çalışma grubu içerisinde en az bir yürütme kurulu üyesi yer alır ve koordinasyonu çalışma grubu başkanları ile sağlar.
c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle bir başkan ve bir sekreter belirler. Çalışma grubu başkanı ya da sekreteri, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Gençlik Meclisi Sekreter’inin bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
d) Çalışma Grupları Başkanları; yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerini Gençlik Meclisi Sekreteri’ne sürekli rapor olarak sunar.
e) Çalışma Grupları Başkanları Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
f) Çalışma Grupları Başkanları, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
g) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.
h)Yeni çalışma Grubu En az 5 kişinin oluşumu ve amaçlarını anlatan yazılı müracaatla gençlik meclisi yürütme kurulu onayı ile göreve başlar.

III. BÖLÜM 
SEÇİM ESAS VE USULLERİ 
Madde 14: Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, 10 üyeden oluşur.
b) Madde 7 de belirtilen her temsil grubundan yürütme kuruluna aday olan temsilciler arasından Kadın-erkek eşitliği göz önüne alınarak  10  Yürütme Kurulu üyesi seçilir.
c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul toplantısında kapalı/açık oy usulü ile yapılır.
d) Yürütme Kurulu ilk toplantısında 1 Sekreter seçer.
e) Gençlik Meclisi başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.(İlk seçimde bu şart aranmaz)
f)Seçimli Genel Kurulda Aday olacak başkan, gerekirse yürütme kurulu üyelerini kendisi listeler ve seçime liste ile de katılabilir.

IV. BÖLÜM  YÜRÜTME 
Madde 15: Bu yönerge hükümlerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

 

V. BÖLÜM  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 16: Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Madde 17: Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençlik Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 18: Alınan kararlar mutlak suretle salt oy çokluğu ile alınır.

ÖRGÜTSÜZ GENÇLERİN KATILIMI 
Madde 19:Bireysel olarak toplantılara ve Genel Kurula katılabilirler. Oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler. Proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

ÜYE OLMA 
Madde 20: Yeni üyeler,  üye kayıt formunu doldurmalıdır.

ÜYELİKTEN AYRILMA 
Madde 21: Gençlik Meclisi üyeliği, Yürütme Kurulu’na verilen ayrılma isteğini belirten yazılı dilekçe ile sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
Madde 22: Çınarcık Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

 YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde 23: Gençlik Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir, Çınarcık Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

VI. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK                                                                 
Madde 24: Bu yönerge hükümleri, Çınarcık Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile …./…./……… tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!