T.C. ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK SERVİSİ EVRAKLAR

İMAR DURUMU ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. İmar Durumu Dilekçesi
 2. Güncel Tapu
 3. Aplikasyon Krokisi
 4. Plankote

İMAR PLAN TEKLİFLERİNDE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR 

Belediyemiz ve Mücavir Alan sınırları içerisinde, İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince, Belediye Meclisimize sunulacak her tür ve ölçekteki imar planı teklif dosyalarında, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince başvurularda olması gereken belge ve nitelikleri aşağıda sıralanmıştır .
 

 1. Plan talebi içeriğinin ve gerekçelerinin açıkça ifade edildiği Başvuru Dilekçesi (Talep konusunun, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak belirtildiği, parsel maliklerinin tamamı tarafından imzalı, noter tasdikli imza sirküleri)
 2. Vekil başvuruyorsa noter tasdikli vekaletname (Tüm maliklere ait ve imar planı değişikliği yapmaya/yaptırmaya yetkili kılındığını ifade eden), tüzel kişi temsilcisi ise imza sirküleri. (Vekaletnamelerde “imar planı değişikliği yapmaya/yaptırmaya”ibaresi bulunmak zorundadır.)
 3. Plan kapsamında kalan parsellerin mülkiyet bilgilerine dair ilgili kurumdan alınmış güncel Tapu veya tapu kaydı (Son 3 ay içinde onaylı) (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 31. madde)
 4. Yeterlilik belgesine sahip plan müellifi tarafından hazırlanmış; orjinal pafta boyutunda hazırlanan, üzerinde planın ismi, pafta indeksi, plan müellifinin kaşesi ve imzası (şirket ise şirket ile birlikte şehir plancısı kaşesi, imza sirküleri) yer alan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve araştırmaları içeren;
  • İmar Planı/ Plan Değişikliği Paftaları ve Açıklama Raporu (5 takım) (Planın amacı ve teknik gerekçeleri açık bir şekilde ifade edilecektir. Planlama alanının mevcut ve üst ölçek planlardaki durumu belirtilecektir. Konu ile ilgili yapılan analiz ve etütler açıklanacak, kentsel alan kullanım tablosu belirtilecektir. Mevcut ve öneri nüfus projeksiyonları ve alan yüzölçümleri ile oranları belirtilecektir. İlave plan tekliflerinde ilave kısmın nüfus projeksiyonu ve kentsel alan kullanımları belirtilecektir)
  • Koruma Kanunu kapsamında Koruma Kurulu'na gönderilmesi gereken Plan veya Plan Değişikliği Önerisi ve Açıklama Raporu (10 takım)
 5. İlgili kurum ve kuruluş görüşleri (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 8. Madde)
 6. Jeolojik açıdan sınırlama getirilmiş alanlarda ilgili kurumlarca onaylı Jeolojik- Jeoteknik-Jeofizik Etüt Raporu (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesi, 7. bendi)
 7. Onaylı Aplikasyon Krokisi (LİHKAB tarafından hazırlanmış, parsel köşe koordinat bilgilerini de içeren kroki)
 8. Planlama bölgesine ait güncel fotoğraflar ve uydu görüntüsü (Planlama alanına ilişkin mevcut durumun net olarak gösterir)
 9. Büro Tescil Belgesi
 10. Müellif Yeterlilik Belgesi (Planlanan alana ait yeterli karne grubunda -“D” Grubu) plan yapım yılı içerisinde onaylı
 11. Üst ölçekli planlar (1/25.000 Çevre Düzeni Planı- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı)
 12. Plan tekliflerinin Ülke Koordinat Sisteminde (ED-50 veya ITRF96 datumu) onaylı halihazır haritalar üzerinde hazırlanması
 13. Plan teklifinin (varsa meri imar planları ile birlikte) NCZ formatında, rasterları ve onaylı halihazır haritası, plan açıklama raporu ile birlikte hazırlanan sayısal örneği (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen lejant, renk, tarama ve tabaka yapısında hazırlanan plan değişikliği NCZ ve PDF formatında) (2 takım CD)
 14. Şehir Plancıları Odası Belge Onayı

YAPI DENETİM KAPSAMINDAKİ İNŞAAT RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi (Yapı Sahibinin)
 3. Güncel Tapu Fotokopisi (en az 6 aylık)
 4. İmar Durum Belgesi (en az 1 yıllık)
 5. Plankote (Belediye Onaylı)
 6. Aplikasyon Krokisi
 7. Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi
 8. Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 9. Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 10. Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 11. Zemin ve Temel Etüt Proje Müellifi Taahhütnamesi
 12. Harita Uygulama Sorumlusu Evrakları
 13. Yapım Sözleşmesi
 14. Müteahhit Evrakları (Taahhütname, Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Vergi Levhası, Resmi Gazete İlan Sureti, İmza Sirküleri)
 15. Müteahhit-Mal Sahibi Sözleşmesi
 16. Müteahhit-Kalfa Sözleşmesi
 17. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesi
 18. Kalfalık Taahhütnamesi
 19. Kalfalık Belgesi (1 Ocak 2016’dan itibaren Yeterlilik Belgesi)
 20. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 21. Şantiye Şefi Evrakları (Taahhütnamesi, İmza Sirküsü, Diploması, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgahı)
 22.  Y.İ.B.F.
 23. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
 24. Dekont
 25. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 26. Yapı Denetim İzin Belgesi
 27. Denetçi Evrakları
 28. Proje Kontrol Formu (her sayfası imzalı olacak)
 29. Mimari Proje (4 adet)
 30. Statik Proje (4 adet)
 31. Statik Hesap Raporu (2 adet)
 32. Mekanik Tesisat Projesi (4 adet)
 33. Elektrik Projesi (4 adet)
 34. Zemin Etüt Raporu (2 adet)
 35. Ahşap İskele Statik Projesi (2 adet)
 36. Asansör Projesi (4 adet)
 37. Sıhhi Tesisat Projesi (3 adet)
 38. Telekom Projesi (3 adet)

NOT: Proje müellifleri ve müteahhitlerin Belediyemize gerekli evraklar ile kayıt yaptırması gerekmektedir. Kaydı olan müellifler ve müteahhitler her sene kayıt yenilemesi yapmalıdır.

PROJE MÜELLİFİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. DİPLOMA
 2. BÜRO TESCİL BELGESİ
 3. ODA KAYIT BELGESİ
 4. VERGİ LEVHASI
 5. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 6. İMZA SİRKÜLERİ
 7. İKAMETGÂH
 8. 2 ADET VESİKALIK

MÜTEAHHİT KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Resmi Gazete
 3. İmza Sirküleri
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 6. Vergi Levhası

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. SGK İlişik Kesme Belgesi (Muhasebecinin yazacağı yazı ile Belediyece üst yazı yazılacaktır.)
 3. Yapı Denetim veya Teknik Uygulama Sorumlusu İş Bitirme Belgeleri
 4. Enerji Kimlik Belgesi
 5. Asansör Var İse Asansör Ruhsatı
 6. Genel İskan Kontrol Raporu

YABANCI ADRES KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Pasaport
 3. Tapu kaydı veya Kira Sözleşmesi

NOT: Adres kaydı alacak kişinin kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!