RİSKLİ YAPI

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı : E-17321053-115.01.99-3827
Konu: Riskli Yapı.


DAĞITIM YERLERİNE


İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzün 02.07.2020 tarihli 17321053-622.99-E.3311 sayılı yazılarıyla Kat maliki olduğunuz, İlçemiz Çamlık mahallesi, Füruzan Kınal sokak. No: 5 adresinde bulunan, ada: 107, "12" no'lu parsel üzerinde bulunan yapıda Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede; binanın taşıyıcı sistemlerinin deformasyona uğradığı, yer yer kolon ve kirişlerde açılmaların meydana geldiği bu sebeple de demir donatılarında korozyonların oluştuğu, Bu nedenle kat maliklerince veya bina yönetimi tarafından Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre gerekli tetkikleri yaptırarak söz konusu yapının durumun tespiti ile ilgili gerekli sürecin başlatılması gerektiği tarafınıza bildirilmiştir, Ancak bu süreçte belediyemize binanın risk analizi ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır. Söz konusu binada yeniden yapılan incelemelerde yukarıda sunduğumuz sıkıntıların daha da ileri boyutlara ulaştığı ve balkonlarında göçmelerin meydana geldiği gözlemlenmiştir.


Bu sebeplerden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 39. Maddesinde belirtilen "Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.


(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." Hükmüne istinaden süreç başlatılmıştır.

 

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.


Numan SOYER
Belediye Başkanı

 

Dağıtım:
Gereği:

FATMA GÜHER YÜCE
YAŞAR FİKRET YÜCE
HANİFE AKDENİZ
OĞUZ ÖMER GÜLER
YÜKSEL EMETULLAH TOPAÇLIOĞLU-VRS
MEHMET CAN URAS
CİĞDEM FİLİZ
BİNNUR BİLİCİ
BEKİR SAMİ SİNDİRAÇ
SÜBAT YILDIRIMER
CAVİDE YEGANE YAMAKOĞLU
GÖKBEN SAMSA
FATMA EŞMEN
HÜLYA PERİZAT AKSOY

14.06.2022 12:10

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

4428 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!