ÇINARCIK / ÇALICA İLAVE İMAR PLANININ 9. MADDESİNDEKİ PLAN NOTUNUN DEĞİŞİKLİĞİ

12.03.2009 ONAY TARİHLİ 1/ 1000  ÖLÇEKLİ ÇINARCIK - ÇALICA İLAVE İMAR PLANININ 9 . MADDESİNDEKİ PLAN NOTUNUN DEĞİŞİKLİĞİNİN AÇIKLAMA RAPORUDUR.

 

 

 

 

 

 

 

1-PLANLAMA ALANININ TANIMI

            Planlama alanı; 12.03.2009 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Çınarcık-Çalıca İlave İmar Planı sınırlarının içinde kalan alanın tamamını kapsamaktadır.            

2-MEVCUT PLANDA İLGİLİ PLAN NOTU

            12.03.2009 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Çınarcık-Çalıca İlave İmar Planı Plan Notları bölümünde 9. maddede: " Bodrum katlarda kat yüksekliği hmax=2.70 m.'dir " yazmaktadır.

3-PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI VE PLANLAMA KARARLARI

            a ) İmar Plan Değişikliğinin Gerekçesi:

            Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 07.06.2018 tarih ve 1994 sayılı yazı ekindeki Denetçi Raporunun 11. sayfasında bulunan, 12 Mart 2009 Tarihli İmar Plan Revizyonu Hakkında Değerlendirme Bölümünün 6. maddesini oluşturan İmar Plan Notları'nın, b kısmında" 9. maddesinde "Bodrum katlarda kat yüksekliği hmax: 2,70 m.'dir. İmar Plan  Notları'nda en az bir bodrum kat zorunluluğu getirilmiş olması temel derinliliği arttırılarak binaların zemine daha iyi tutunmasını sağlaması açısından iyi bir kısıtlama olmakla birlikte, bodrum kat yüksekliğinin 2,70 m. olarak kısıtlanması bodrum katların daha yüksek yapılarak temel derinliğinin arttırılmasını engellediği tespit edilmiştir."  şeklinde yazmaktadır.

            Ayrıca aynı raporun Değerlendirme ve Sonuç Bölümünün 13. sayfasındaki 7. maddenin son cümlesinde  "Plan notlarında bulunan bodrum katın en fazla 2,70 m. yükseklikte olma şartının yeni imar planda yer almaması gerekmektedir."  yazmaktadır.

            b ) Planlama Kararları:

            Yukarıda bazı alıntılar yapılan denetçi raporundan yola çıkılarak;

Meri Plan Notu: "Bodrum katlarda kat yüksekliği hmax=2.70 m.'dir." kaldırılmış,

Öneri Plan Notu: " Bodrum katlarda kat yüksekliği en az=2,60 m.dir.Birden fazla bodrum kat çıkabilecek parsellerde en az 2,60 m. yüksekliğe uymak kaydıyla bodrum kat adedini ve yüksekliklerini belirlemeye belediyesi yetkilidir." şeklinde belirlenmiştir.

            - Bu değişiklik ile meri plan notundaki( 9. madde ) yükseklik sınırlaması kaldırılarak, bodrum katların daha yüksek yapılarak temel derinliğinin arttırılmasının engellenmesi durumunun ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

            - Plan değişikliğinden kaynaklanan herhangi yapılaşma alanı miktarı ve herhangi bir  nüfus artışı olmamaktadır.

 

4- MEVCUT  VE ÖNERİ PLAN NOTLARI

Mevcut

Öneri

 

5-ALANSAL BÜYÜKLÜKLERİ GÖSTEREN TABLO

Yapılan imar planı değişikliği sadece bodrum kat yükseklikleri ile alakalı olduğundan dolayı planlama alanında planlama öncesi ve sonrası fonksiyon büyüklükleri ve dağılımlarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

6-TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Teknik Alt Yapı Alanları; Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yeraltı ve yerüstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin tamamı için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26-7'de " Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır." denmektedir.

Yapılan imar planı değişikliği sadece bodrum kat yükseklikleri ile alakalı olduğundan dolayı önerilen plan değişikliğinin "Yoğunluk Arttırma ve Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileme" başlıkları ile alakalı herhangi eksiklik veya sorun oluşturmayacağı düşünülmektedir.

10.10.2018 11:04

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

173 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!