ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

ÇINARCIK BELEDİYESİ

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, YETKİ, TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde, toplu taşıma hizmetlerini düzenli, ulaşılabilir ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM
MADDE 2 Bu Yönetmelik; Çınarcık Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile bu taşıtların sahiplerini, sürücülerini ve diğer çalışanları, bu taşıtlardan faydalananlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

DAYANAK
MADDE 3- Bu yönetmelik;
1)  5393 sayılı Belediye Kanunu,
2)  1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
3) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
4)  86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
5)  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği
6)  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları trafik Yönetmeliği, Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4-
  Bu yönetmelikte geçen terimlerden;
Araç Sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,
Belediye :  Çınarcık Belediyesi
Çalışma Ruhsatı : Toplu Taşıma Araçlarına Zabıta Amirliği tarafından verilen çalışma izin belgesini, 
Durak : Toplu taşıma hizmeti yapan taşıtların yolcu bindirmeleri ve indirmeleri için Çınarcık Belediyesince yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yeri,
Meclis : Çınarcık Belediye Meclisini,
Encümen :  Çınarcık Belediyesi Encümenini,
Güzergâh : Çınarcık Belediyesince belirlenmiş olan ve taşımanın başladığı kalkış noktasından  bittiği varış noktasına kadar duraklar da dahil takip edilen yolu,
Hat : Toplu taşıma araçlarının yapacakları yolcu taşımacılığında, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,
Araç Sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.
Şoförler Odası : Şoförler Odasını,
Şoför : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,
Taşıma Hizmetinden Men : Zabıta Amirliği tarafından bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen taşımacıların, taşıma hizmetinden belli bir süre uzaklaştırılmasını,
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi : Çalışma ruhsatlı minibüslerde şoför olarak çalışacak olan ve Belediye tarafından verilen belgeyi,
Zabıta Amirliği : Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliğini
Yolcu : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan kişileri ifade eder.

 Bu Yönetmelikte geçen diğer ifadeler için ilgili mevzuatlarda kullanılan tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL HÜKÜMLER

RUHSAT ALMA ZORUNLUĞU
MADDE 5-
Belediye sınırları içerisinde Çalışma Ruhsatı almadan toplu taşıma yapılması yasaktır. Belediye adına Çalışma Ruhsatları 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Zabıta Amirliği tarafından verilir. 5 (beş) yıllık süre sonunda Çalışma Ruhsatlarının yenilenmesi zorunludur.

TOPLU TAŞIMADA GENEL KURALLAR
MADDE 6-

a) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilmiş şekilde, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda, bu Yönetmelikte belirlenmiş kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir.
b) Araç Sahibinin, iş barışının bozulması yönünde eylem ve taleplerde bulunması, farklı esnaf grupları arasında anlaşmazlık yaratılmasına yönelik faaliyetlerde bulunması, toplu taşıma işleyiş tarzına ilişkin olumsuz müdahalelerde bulunması ve kendi meslek grubu dışındaki toplu taşıma aktörlerinin verdiği hizmeti aksatmaya yönelik müdahalelerde bulunması yasaktır.
c) Araç sahipleri, her hangi bir nedenle, bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık faaliyetini toplu olarak yavaşlatma veya durdurma eylemi yapamazlar. Hak arama eyleminin mevcut mevzuat dâhilinde, hiyerarşik yapı içinde ve kamu hizmetini aksatmadan ve bu hizmetten faydalananları mağdur etmeden yapılması esastır.
d) Aynı hakka sahip kişilerin hakkaniyetli şekilde eşit şartlarda taşımacılık yapmalarının sağlanabilmesi açısından (ki bunda kamu yararı da bulunmaktadır) Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm hatlarla dönerli (Rotasyonlu) olarak çalışacaklardır. Dönerli (Rotasyonlu) çalışma ile ilgili düzenlemeler, Çınarcık Belediyesi  Zabıta Amirliği ve Çınarcık Şoförler Odası tarafından yapılacaktır.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ VERİLMESİ ve ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 7- Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının çalışacakları hatlar, izleyecekleri güzergâhlar ve hat güzergâhındaki durak yeri düzenlemeleri ile bu hatlarda çalışacak araç sayısı Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih 10 sayılı kararı ile belirlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinde “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.” Hükmü gereği Çınarcık Belediyesi mücavir alan içerisinde çalışacak Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının on (10) yıllığına kiraya verilerek ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. İhale bedeli ile İhaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir. Hat açma, hattın uzunluğunu uzatma, kısaltma ve hattı iptal etme, durak yeri tespiti, hatlarda çalışacak taşıt sayısının artırılması, eksiltilmesi ve hatlar arasında araç aktarılması aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek karara bağlanır.

a) Kentin gelişmesi ve genişlemesine bağlı olarak oluşan yolcu kapasitesi ve vatandaşların talepleri,
b) Taşımacıların talebi,
c) Alternatif toplu ulaşım aracının olmaması veya mevcutların ihtiyacı karşılayamaması,
d) Yol ağının ve trafik sirkülasyonunun değişmesi,

Çerçevesinde değerlendirilir ve yapılan değerlendirmeler sonucunda gerek görülmesi halinde, Zabıta Amirliği ve konunun uzmanları tarafından yapılacak saha incelemeleri sonucunda hazırlanacak Fizibilite Raporu, görüş ve öneriler ile birlikte Belediye Encümenine sunulur. Encümen tarafından verilecek karar doğrultusunda işlem tesis edilir.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE İŞLETİLİRLER
a)
 Toplu Taşıma Araçlarının çalışacakları Zaman Tarifesi Zabıta Amirliği tarafından hazırlanır. Zaman tarifesine rağmen trafik durumu veya günlük özel ihtiyaçlardan dolayı gerekli görülürse Zabıta Amirliği talimatlarına göre hareket edilecektir.
b) Taşıtların Zaman Tarifesi’ ne uygun çalışıp çalışmadıkları Zabıta Amirliği tarafından denetlenir.
c)  Belediye ve bağlı birimleriyle ilişkilerde muhatap, adına Çalışma Ruhsatı Düzenlenen taşımacı veya taşımacılardır. Ancak taşıtı kullanan şoför ile Şoförler Odası yetkilileri vekil olarak kabul edilir. Bu bağlamda; toplu taşımacılık faaliyeti nedeniyle şoförün her türlü fiilinden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü hukukî ve malî sorumluluk ruhsat sahibi taşımacıya aittir.
d) Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak ücretli veya indirimli yolculara ait taşıma ücretleri Şoförler Odası tarafından tespit edilir.
e) 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üretilen Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre Şehir içi Toplu Taşıma araçlarında ücretsiz ve indirimli faydalanacak kişiler belirtilmekte olup bu kanun doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR , TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ , TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR
MADDE 8-
Toplu taşımada kullanılacak taşıtların aşağıda belirtilen şartları sağlaması zorunludur;
a) İlk olarak hatta çalışacak taşıtların yaşı Üç (3) yaşından büyük olamaz. Koltuk kapasiteleri 14+1 olacak. Genel olarak hatta çalışacak araçların yaşı on (10) yaşından büyük olamaz. Belirtilen yaş sınırlamasına uygun olmadığı tespit edilen taşıtlara değiştirilmesi için tebligat yapılarak 2 (iki) ay süre verilir. Verilen süre içerisinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeyen taşıtların, gerekli şartları yerine getirinceye kadar, toplu taşıma yapmalarına izin verilmez.
b) Toplu taşıma yapacak taşıtlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan mevzuata ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
c) Taşıtların kapıları sadece sürücü tarafından kontrol edilecek şekilde olacaktır. Bu taşıtlarda klima ve kalorifer bulunması zorunludur. Ancak bu, egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.
d) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten taşıtlarda, hat ve güzergâhları belirtmek amacıyla, tek tip, okunaklı şekilde yazılmış, tabela ve numara asılacaktır. Bunların dışında minibüslerde özel yazı, şekil ve sembol bulundurulamaz.
e) Taşıtlar engelli donanımlı ve engellilerin araçlara binebilmeleri ve inebilmeleri için uygun düzenek olacak, alçak tabanlı ve gece görüş özelliğine sahip kayıt altına alınan kamera sistemi olacaktır.
f) Taşıtlarda Araç Takip Sistemi bulunması zorunludur. Zabıta Amirliği tarafından da kontrol edilecektir.
g) Taşıtların içi, dışı ve koltukları sürekli olarak temiz ve bakımlı tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık veya yırtılmış olmayacaktır.
h) Taşıtlarda havalı korna, televizyon, radyo-teyp vb. müzik yayın cihazı, yönetmelikte belirtilenler haricinde ve fabrika çıkışı dışında aksesuar bulunmayacaktır. Taşıtların içerisinde beyaz ve açık sarı dışında renkte ışık ve LED ışık kullanılmayacaktır.
i)  Taşıtların lastiklerinde standart dışı jant ve hiçbir suretle aksesuar kullanılmayacaktır.
j)  Taşıtların içerisinde bulundurulması zorunlu aynalar dışında ayna konulması yasaktır.
k) Taşıtların dış boya görüntüsü standart ölçü ve renklerde Tek tip “TURKUAZ’’ (renk eşleştirme sistemi) RAL 5018 renk kodunda olacaktır. Ayrıca yama yapılmayacak, kaporta saçlarında çürüme, ezilme, camlarında kırık, çatlak vb. deformasyon olmayacaktır.
l) Taşıtların içinde, en az üç noktada düğmesi bulunan, sürücüyü sesli veya ışıklı uyaran "İnecek var" düzeneği bulunacaktır. Ayrıca engelliler için kapı çevresinde tabandan 120 cm yüksekliğinde ikaz butonu bulunacaktır.
m) Taşıtların içerisine kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını belirten yazı ile ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlılara, engellilere ve gazilere öncelikli ait olduğunu bildirir yazılar asılacaktır.
n) Araçların arka camının sağ alt köşesinde (Zabıta Amirliği) şikâyet ve danışma telefonları yazılı olarak bulundurulacaktır. (Bu araç Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği Denetimindedir.) ibaresi yazılacaktır.

TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 9- TAŞIMACILAR;

a) Taşımacılar,  bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık faaliyetini, ilgili kanunlara ve bu kanunlar çerçevesinde hazırlanan tüzük, yönetmelik, yönerge vb. mevzuat hükümlerine göre yapmak ve konuyla alakalı olarak ilgili kurum ile kuruluşlar tarafından alınacak kararlara ve verilecek talimatlara uymak zorundadırlar.
b) Taşımacılar toplu taşıma faaliyeti esnasında, kendilerine verilen güzergâhları takip etmek zorundadırlar. Trafikte oluşacak zorunluluklar haricinde güzergâh dışına çıkamazlar. Zorunluluklar sebebiyle güzergâhın izlememesi durumlarında yetkili kurumlarca tanımlanmış veya denetim görevlilerince (Trafik Zabıtası, kolluk kuvveti vb.) kısa süreli yönlendireceği güzergâh izlenir. Bu tür haller güzergâh ihlali sayılmayıp cezai işlem uygulanmaz.
c) Taşımacılar çalıştıkları hattın, ilk ve son durakları da dâhil, güzergâhları üzerinde bulunan tüm duraklardan yolcu indirme ve bindirmeyi sağlıklı bir şekilde yapmak zorundadırlar. Güzergâhındaki duraklar dışında indirme-bindirme yapamazlar. 
d) Taşımacılar, kaza, arıza vs. zorunlu haller haricinde, yolcuları aktarma yapamazlar. Sefer sırasında zorunlu hallerden dolayı taşımayı tamamlayamaması durumunda yedek taşıtla bu seferi tamamlamak zorundadırlar. Bu durumda yolculardan ek ücret alınamaz.
e) Taşıtlar, yolcu olsun yâda olmasın, hattın belirlenmiş son noktasına kadar giderek seferini tamamlamak zorundadır. 
f) Taşımacılar, Belediye tarafından belirlenen depolama yerleri ve park alanları haricinde, cadde veya sokaklarda gelişi güzel bekleme ve park yapamazlar. Duraklarda yolcu indirme ve bindirme süreleri dışında bekleme yapamazlar.
g) Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, sel baskınları, doğal afetler Belediye lehine mücbir sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Belediyenin işleticiye yapacağı yazılı bildirimi ile işletici araçlarını belediyenin emrine tahsis eder.
h) Taşımacılar, güzergâhları üzerinde bulunan ve Belediye tarafından belirlenen indirme-bindirme yerlerine (durak) trafiği aksatmayacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek ve durak alanını taşmayacak bir şekilde nizami yanaşacak, çığırtkanlık yaparak veya korna çalarak yolcu çağırmayacaklardır. Sebebi ne olursa olsun belirlenmiş duraklar haricinde, kavşaklarda, hastane, okul, sosyal tesisler, ibadethane vb. yerlerin giriş–çıkış noktalarında indirme-bindirme yapılması yasaktır.
i) Taşımacıların araçta muavin bulundurmaları yasaktır.
j) Taşıtlara, yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek özelliğe sahip yanıcı, patlayıcı kimyasallar, cam ve kesici materyaller gibi maddeler-malzemeler alınması yasaktır.
k) Taşımacıların, trafik kazası nedeniyle hasarlı olan taşıtları sefere çıkarmaları yasaktır.
l)  Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunludur.
m) Taşımacılar durakta seyahat etmek üzere bulunan yolcuları araç yolcu kapasitesi el verdiği hallerde  almak zorundadır.

TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
Madde 10- Taşıma işlerinde çalışan şoförlerin;

a)  En az 3 (üç) yıllık sürücü belgesine sahip olmaları,
b)  “Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik  Belgesi" ne sahip olmaları,
c)  Psikoteknik değerlendirmeye sahip olmak.
d) En az ilkokul mezunu olmaları,
e) Kılık - kıyafetlerinin temiz ve düzgün olması (terlik, şort, askılı atlet vb. giyilmesi yasaktır.), saç ve sakal tıraşlarını düzgün yaptırmış olmaları,
f) Belediye tarafından verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ne sahip olmaları,
e) Sürücünün 66 yaşından gün almamış olması zorunludur.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan ve taşıt kullanımı sırasında alkol, uyuşturucu vb. keyif verici madde kullananlar ve Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymiş olanlar toplu taşıma araçlarında çalıştırılamaz.

Taşımacı işlerinde çalışanlar, taşıma esnasında, her ne koşulda olursa olsun yolculara karşı daima nazik davranacaklardır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el- kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.

Her ne sebeple olursa olsun yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer taşımacılarla, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle münakaşa etmesi kesinlikle yasaktır.

Bu Madde hükümlerine Aksi davranışları belirlenen taşımacı ve şoförlere 16 nci Madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RUHSATLANDIRMA , VİZE, DEVİR, VERASETTEN İNTİKAL, ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ VE ONARIM İZNİ ,

EĞİTİM VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ
MADDE 11-
Belediye adına Çalışma Ruhsatları 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Zabıta Amirliği tarafından verilir. Her 5 (beş) yılda bir yenilenmesi zorunludur.

RUHSAT BAŞVURU ŞARTLARI;
1) Toplu Taşıma ile ilgili Çınarcık Mal Müdürlüğünden alınmış mükellefiyet kaydı.
2) Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasın’ndan üye olduğuna dair yazı.
3) Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Şirket adına ise İmza sirküsü ve Ticari Sicil Gazetesi)
4) Motorlu araç tescil belgesi. (Araç Ruhsatı)
5) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi.
6) Çınarcık Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
7) 2 adet fotoğraf.

SÜRÜCÜ İÇİN;
1) Nüfus Cüzdan fotokopisi.
2) Sürücü belgesi fotokopisi.
3) Emniyet Müdürlüğünden alınmış Ehliyet Sorgulama Belgesi.
4) Adli sicil kaydı.
5) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik  Belgesi. (SRC)
6) Yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği. (Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)
7) 2 adet fotoğraf.
8) Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış bir Sağlık Kuruluşundan, 1 (bir) ay süreyi geçmemiş, Psikoteknik (kişilik, dikkat, zekâ, refleks) Değerlendirme Raporu.

ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME İŞLEMLERİ SIRASINDA BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE SUNULMASI GEREKLİ BELGELER;u>

1) İki adet fotoğraf,
2) Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin fotokopisi,
3) Eski Çalışma Ruhsatının aslı,
4) Oda Faaliyet Belgesi,
5) Taşıta ait Mali Sorumluluk sigortasının fotokopisi,

Müracaat esnasında, Çalışma Ruhsatı Yenileme Ücretinin ve geçmiş dönemlere ait tüm borçların yatırılması zorunludur.
Çalışma Ruhsatının zayi edilmesi hallerinde yenileme ücreti alınmaz. Ruhsatın kaybedilmiş olması halinde yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir.
Müracaat sonrası 7 (yedi) iş günü içerisinde yenilenen Çalışma Ruhsatı ilgilisine teslim edilir.
Yıllık vize, Çalışma Ruhsatı yenileme, devir vb. ücretler sunulan teklifler çerçevesinde Belediye Meclisince belirlenerek karara bağlanır.

VİZE İŞLEMLERİ
MADDE 12- Çalışma Ruhsatlarının Ocak ve Temmuz aylarında vize yaptırılması zorunludur. Vize işlemleri yapılırken Oda Faaliyet Belgesinin Zabıta Amirliği’ ne teslim edilmesi zorunludur. Zabıta Amirliği tarafından teklifi yapılan ve Meclis tarafından belirlenen yıllık vize ücreti her yılın 01–31 Ocak ve 01-31Temmuz tarihleri arasında ödenir. Süresinde ödenmeyen Vize Ücreti gecikilen her ay için aylık yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

DEVİR İŞLEMLERİ
MADDE 13-
Taşımacıların, taşıtlarını devir edebilmeleri için Zabıta Amirliği’ne müracaat etmeleri ve Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. 


DEVİR İŞLEMLERİ SIRASINDA BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE SUNULMASI GEREKLİ BELGELER;
DEVİR EDENİN;
1)
 Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin  fotokopisi.
2) Çalışma Ruhsatının aslı.

DEVİR ALANIN;
1)
 2 adet fotoğraf.
2) Adli Sicil Kaydı.
3) Devir sürecinde geçerli olmak üzere alınmış, geçici Oda  Kayıt Belgesi. (Devir işlemini müteakip asıl oda kaydı yaptırılarak Oda Kayıt Belgesi getirilecektir.
4) Sürücü belgesi fotokopisi.
5) Yerleşim Yeri Belgesi
6) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
7) Beyanname (Aynı yıla ait),   (Devir alanın şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu  beyan  ettiği  ifadesi yazılı olacak.)
8) Vekil ise, Vekâletname (………. Plakalı aracı almaya, satmaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)
9) Adına ticari tahditli plaka olmadığına dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan yazı.

Devir için yapılan müracaat sırasında Meclis tarafından o yıl için belirlenen devir ücretinin yatırılması ve devir edenin, devri yapılan taşıt ile ilgili Belediye’ye tüm borçlarını ödemesi zorunludur. Devir müracaatının uygun görülmesi durumunda, devir alan adına  Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Alıcı notere giderek devir işlemlerini yapar ve kendi adına düzenlenen Trafik Tescil Belgesinin fotokopisini Zabıta Amirliği’ne teslim eder. Bu işlemlerin tamamlanması ile taşıtın yeni sahibi adına 7 (yedi) iş günü içerisinde Çalışma Ruhsatı düzenlenerek teslim edilir.

Birinci derece yakınlara yapılan devirlerde, devir ücreti alınmaz. Eş, anne, baba ve çocuklar birinci derece yakınlardır.


VERASETTEN İNTİKAL
Madde 14-
Taşımacının ölümü halinde varisler adına devir işlemleri yapılması zorunludur. Çalışma ruhsatının devri tüm varisler adına yapılabileceği gibi tek bir varis adına da yapılabilir. Varislerden birinin üzerine devir yapılabilmesi için diğer varislerin feragatname vermeleri gerekmektedir.  Bu şekilde yapılan devirlerde ücret alınmaz. Bu durumda yapılacak devirlerde varislerin bu Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde belirtilen belgeleri dilekçeleri ekinde sunmaları zorunludur. İşlemlerin tamamlanmasına müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde Çalışma Ruhsatı hazırlanarak teslim edilir.

ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ VE ONARIM İZNİ
Madde 15-
Taşımacılar, toplu taşımacılıkta bulunan mevcut taşıtını, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması kaydıyla başka bir taşıt ile değiştirebilir.
1) Taşımacılıktan çekilen aracın yerine konulacak yeni aracın modeli 3 yaşından büyük olamaz.
2) Araç yenileme başvurusunda bulunurken dosyaya, yeni araca ait Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satış belgesi eklenecektir.
3) Araç değiştirmek isteyen taşımacılar, Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesinin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde Zabıta Amirliği’ ne başvurarak bu yönetmelikte belirtilen işlemleri yaptırmak zorundadırlar.
4) Gerekli işlemleri tamamlayan taşımacının yeni aracı için Zabıta Amirliği tarafından Çalışma Ruhsatı düzenlenir ve bunun için her hangi bir ücret alınmaz.

Çalışma Ruhsatı sahiplerinin, kaza, arıza, yangın vb. hallerde çalışmalarını durdurmak zorunda kalmaları halinde, 3 (gün) içerisinde yazılı olarak Zabıta Amirliği’ ne mazeretlerini bildirmek ve Onarım İzni almak zorundadırlar. Mecburi sebeplerle çalışmasını durdurduğunu bildiren taşımacılara Zabıta Amirliği tarafından 2 (iki) ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre, geçerli bir sebep gösterilmesi durumunda 2 (iki) ay daha uzatılabilir. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen taşımacı, Zabıta Amirliği’ne bilgi vererek kendisine belirtilen tarihte yeniden çalışmaya başlayabilir.

İcra yolu ile trafikten men edilmek suretiyle çalışamayan araçların Çalışma Ruhsatı konu çözümleninceye kadar askıya alınır. Çalışma Ruhsatı Vize Bedelleri %50 indirimli olarak ödenmek zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM VE YAPTIRIM , TEBLİGAT ADRESİ , ÜCRETLER , YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

DENETİM ve YAPTIRIMLAR
Madde 16-
Taşıtlar, taşıt sahipleri ve şoförleri bu Yönetmelik hükümlerine göre Zabıta Amirliği tarafından belirlenen Zabıta Amirliği denetim görevlileri tarafından denetlenir.

Denetlemelerde, bu Yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara aykırı davranışta bulunduğu tespit edilenlere, 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesine dayanılarak, Belediye Encümeni tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir,

1)  Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları sebebiyle, son bir yıl içerisinde hakkında Belediye Encümenince 2 (iki) defa para cezası uygulanan taşımacıların aykırı davranışlarının 3. (üçüncü) tespitinde para cezası ile birlikte taşıtlarının 3 (üç) gün süre ile toplu taşıma hatlarında çalışmaları yasaklanır. Buna rağmen Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarının devam ettiği tespit edilen taşımacıların bu kez 7 (yedi) gün süre ile toplu taşıma hatlarında çalışmalarına izin verilmez. Taşımacının, uygulanan tüm yaptırımlara rağmen Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarına devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda Çalışma Ruhsatı 1 (bir) ay süre ile geri alınır ve bu süre zarfında toplu taşıma hatlarında çalışmalarına izin verilmez.
2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları sebebiyle, son bir yıl içerisinde hakkında Belediye Encümenince 2 (iki) defa para cezası uygulanan şoförlerin aykırı davranışlarının 3. (üçüncü) tespitinde para cezası ile birlikte 5 (beş) gün süre ile 4. (dördüncü) tespitinde 15 (on beş) gün süre ile toplu taşıma hatlarında herhangi bir taşıtta çalışmalarına izin verilmez. Şoförün, uygulanan tüm yaptırımlara rağmen Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarına devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilir.
3) Taşımacıların tespit edilen emir ve yasaklara aykırı davranışları ile ilgili savunmaları ve mazeretlerinin geçerli bulunması halinde yaptırım uygulanmaz ve bunlar Zabıta Amirliği tarafından taşımacıların dosyalarında muhafaza edilir.
4)  Savunmaları uygun görülmeyen veya tebligat tarihi itibariyle 7 (yedi) iş günü içinde savunma hakkını kullanmadıkları için savunma hakkından vazgeçmiş sayılan taşımacılara ait tutanaklar ise yaptırım uygulanmak üzere Encümene sevk edilir.
5) Kesinleşen yaptırımlar taşımacılara tebliğ edilir.
6) Elektronik araç takip sisteminden alınan raporlar delil niteliğindedir. Bu raporlar üzerinden yaptırım uygulanır.
7) Şoförler Odası tarafından, gerek bizzat gerekse vatandaşların şikâyetlerinin incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandıkları tespit edilen araç sahibi ve şoförler hakkında tutanak hazırlanır ve yazı ile Zabıta Amirliği’ne bildirilir. Zabıta Amirliği tarafından tutanaklar ile ilgili gerekli inceleme yapılır, tespit edilen kusurlar cezai yaptırım uygulanmasını gerektirir kusurlardan ise tutanaklar üzerinden yaptırım uygulanır. Tutanaklar hakkında yapılan işlemler yazı ile Oda’ya bildirilir.   
8) Zabıta Amirliği gerekli hallerde, Denetim görevini yerine getirmek amacıyla yeter sayıda Denetim görevlisi temin eder veya ettirir.
9) Denetim görevlileri, denetimler Esnasında taşıtlarda ücretsiz seyahat ederler.

TEBLİGAT ADRESİ
MADDE 17-
Taşımacılar kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğu takdirde yeni adresleri, 30 (otuz) takvim günü içinde Zabıta Amirliği’e yazılı olarak beyan etmek zorundadırlar. Adresin doğru olarak veya değişikliklerin bildirilmemesi halinde yapılacak tebligatların ulaşmamasında sorumluluk taşımacıya aittir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 18-
Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Meclisinin kararı sonrasında Kaymakamlık Makamının onayından sonra belediyenin resmi sitesinden ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Çınarcık Belediye Başkanı yürütür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07