EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C
ÇINARCIK BELEDİYESİ
EMİR ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

GİRİŞ
5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesi (b) bendinde Belediye Meclisine “Beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisini vermiştir.

AMAÇ
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları, diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

KAPSAM
Bu yönetmelikteki emir ve yasaklar, Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediye Kanunu ve Belediyeyi ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerleri, müesseseler ile kent halkını kapsar.

DAYANAK
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun, 4648 sayılı Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 552 sayılı Toptancı Halleri K.H Kararnamesi, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik, Ahkamı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 numaralı Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ve 05/01/2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

HİZMETİN GEREĞİNİ YAPMADA UYULACAK ESASLAR
Acil durumlarda, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hâsıl olan işlerde Belediye Zabıtası kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyetini en kısa zamanda yetkili merciye bildirir.

BİRİNCİ BÖLÜM
HUZUR, ESENLİK VE NİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR


1)Belediyece yasaklanan hallerde şebeke suları ile hortumla bahçe sulamak, araç v.s yıkamak, Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, bahçe sulamak ve buralarda her çeşit eşya, halı, kilim, yün ve taşıt yıkamak,

2)Su kaynakları, baraj, gölet veya şehir içme sularına sağlığa zararlı çöp vb atık maddeleri atmak ve su kaynağının çevresinin kirlenmesine neden olmak

3)Belediyeye ait ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, bir şey monte etmek, zarar vermek,

4)Parklarda havuza girmek, hayvan sokmak, çöp atmak, izin verilenler haricinde parklarda mangal ve ateş yakmak,

5)Park, bahçe ve yeşil alanlarda top oynamak,

6)Park, bahçe ve yeşil alanlara motorlu, motorsuz araçla girmek ve park etmek,

7)Dükkân ve binaların sokak üzerinde her türlü işaret levhası, reklam panosu dikmek, sokağa sarkmasına meydan vermek,

8)Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval bez vs gibi görüntü kirliliğine neden olan şeyleri asmak ve takmak,

9)Yaya yolu, yol, köprü,  vs yerlerde yün, halı, kilim vb kurutmak, paspasları temizlik amacı ile yola atmak, kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek,

10)Asfalt yol ve kaldırım üzerinde araç, halı ve her türlü eşya yıkamak,

11)Binaların caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerinde çamaşır, halı, yatak, yorgan, çarşaf vs eşya asmak, kurutmak, iki bina arasına ip çekerek çamaşır asmak,

12)Her türlü yıkım, onarım, tadilat ve inşaat çalışması yaparken çevrenin rahatsız olmaması için gerekli tedbirleri almamak ve açılan kuyu, çukur gibi yerleri önlem almadan bırakmak, zamanında kapatmamak,

13)Yolları, meydanları ve sokakları gerekli izin almadan kapatmak, işyerlerinin önünde oturarak gelip geçişi engellemek,

14)Kamu ve şahıs arazisi üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb şeyler koymak, inşa etmek, izinsiz konulanlar Belediyece kaldırılarak masrafı ilgiliden tahsil edilir,

15)Bahçe ve boş arsalara tandır yapmak ve açıkta ateş, mangal v.s yakmak

16)Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan işyerlerinde gram taksimatlı ibreli terazi bulundurmamak ve tartarak vermemek,

17)Belediyece izin verilip yer gösterilmiş seyyar satıcıların belirlenen ve kendilerine tahsis edilen yer dışında satış yapmaları,

18)Trafiğe çıkmayan hurda araçları yol kenarlarında bırakmak,

19)Belediyece ilan edilen çöp toplama saatleri dışında dışarıya çöp atmak,

20)Çöpleri ağzı bağlı su ve koku sızdırmaz naylon torbalar içerisinde temizlik işçileri tarafından kolayca görülüp alınabilecek yerlere çöp konteyneri içine koymamak,

21)Belediyelerce ayrı torbalarda toplanması belirlenen çöpleri aynı torbalar içerisine koymak,

22)Soba külleri ile cam kırıklarını madeni veya plastik kaplar içerisinde koymamak, bu kaplar içerisine çöp koymak,

23)Çöp torba ve kaplarının 25 kg’ den fazla doldurmak,

24)Çöp kapsamına girmeyen aşağıda belirtilen maddeleri çöp torba ve kaplarına koymak,

 • Her türlü inşaat, tamirat artıkları; tuğla, moloz, kum, kereste vs. gibi
 • Evlerden çıkan eski mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi vs.
 • Bilimum fabrika, imalathane, tamir ve bakım atölyelerine ait atıklar,
 • Budanan kesilen ve kırılan ağaçlar, park ve sebze meyve bahçesi atıkları,
 • Kalorifer kül ve cürufları,

 

25)Belediyece verilen çöp konteynerlerinin yanına çöp bırakmak,

26)Çöp ve kapsamına girmeyen maddeleri toplayıp temizlememek, bunları Belediyelere ait çöp toplama yerine taşıyıp dökmemek,

27)Bahçelere, arsalara yol kenarlarına kapı önlerine çöp kabı olarak fıçı, bidon, teneke, vs koymak, betondan sacdan ve diğer malzemelerden çöp toplama yerleri yapmak,

28)Binaların ortak kullanılan giriş, sahanlık ve merdivenleri üzerine çöp kabı koymak,

29)Binaların bahçelerini ve yola kadar tretuvarlarını temiz bulundurmamak,

30)Binaların kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık bahçelerinden caddeye, sokağa, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin damlarına, teraslarına, bahçelerine ve gelip geçenlerin üzerine;Çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları vs atmak,

 • Bulaşık, çamaşır suyu vs dökmek,
 • Suları caddeye veya gelip geçenlerin üzerine akacak şekilde çiçek sulamak, cam yıkamak, çamaşır v.s asmak,
 • Halı, kilim paspas v.s silkelemek,

31) Lağım sularını; kanalizasyon şebekesi olan yerlerde bu şebekeye, kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde fenni kuyulara bağlamamak,

32)Binaların kanalizasyon tesisatında caddeye, sokağa, bahçelere, diğer binalara ve gelip geçenlerin üzerine akıntı, sızıntıya mani tedbirleri almamak,

33)Binaların çatı, balkon, teras, sundurma, tente, v.s gibi yerlerinin yağmur ve yıkama suyu giderlerinin sağlam tesisat ile zemine kadar indirmemek, bu tesisattan meydana gelen arızadan ötürü suların caddeye, sokağa, diğer binalara ve gelip geçenlerin üzerine akmasına sebebiyet vermek,

34)Çınarcık Belediye Meclisinin belirlediği saatler dışında bina cepheleri ile yaya yollarında temizlik yapmak, buraları yıkamak,

35)Temizlik esnasında toz kaldırmak, kirli sabunlu ve çirkef suları yollara, kaldırımlara ve başkalarına ait yerlere taşırmak,

36)Yıkım, inşaat, hafriyat, tamirat ve tadilat esnasında toz, toprak v.s’nin etrafa yayılmasına mani tedbirleri almamak,

37)Temizlik esnasında yollara ve tretuvar üzerlerine her türlü eşya ve malzeme çıkarmak,

38)Klima cihazlarında oluşan suların yoldan geçenlerin üzerine damlamasına mani tedbirleri almamak,

39)Her ne şekilde olursa olsun umuma açık yerleri kirletmek çöp, süprüntü, kâğıt, meyve artıkları, kuruyemiş kabukları, v.s atmak, dökmek,

40)Halkı iğrendirecek ve tiksindirecek fiil ve hareketlerde bulunmak, yerlere tükürmek ve sümkürmek,

41)Kanalizasyon ve yağmur kanallarının baca ve menfezlerine kötü koku neşredecek veya tıkayacak maddeler atmak,

42)Fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek gübre, deri, yapağı, paçavra v.s dökmek, kurutmak,

43)Binaların, camilerin, tarihi eserlerin ve her türlü tesis ile tesisatın yüzlerine tebeşir, yağlı boya, katran, v.s ile yazı yazmak, şekil çizmek, karalamak, afiş yapıştırmak, her ne surette olursa olsun buraları kirletmek,

44)Belediyece konulan çöp kutularına bina ve işyerlerine ait çöpleri atmak,

45)Kirli, yağlı ve pis kıyafette veya gelip geçenleri kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme ve eşya ile kalabalık arasına girmek, taşıt araçlarına binmek,

46)Her çeşit yük, eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve nakliyesi esnasında yerleri kirletmek,

47)Etrafı kirletecek, fena koku neşredecek veya görünüşleri itibarı ile çirkin tiksinti veren her türlü yük ve malzemeyi üzeri açık olarak bulundurmak ve nakletmek,

48)Hayvanların yerleri pisletmesine sebebiyet vermek,

49)Yollara biriken su ve çamura basarak veya vasıta ile hızlı geçerek gelip geçenlerin üzerini, eşyalarını kirletmek,

50)Çeşme ve havuzları kirletmek, eşya, hayvan, öteberi v.s yıkamak,

51)Umumi yerlerde her türlü eşya, araç vasıta v.s  yıkamak,

52)Belediyece toplanması gereken çöpleri toplamak, çöp torbalarını karıştırmak patlatmak,

53)Ev ve apartmanlarda, halkın çalıştığı ve istirahat ettiği yerlerde gürültü etmek, halkı rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, şarkı söylemek,

54)Her türlü çalgı aletlerini radyo, teyp, cd çalar v.s etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle çalmak,

55)Dükkânlarda müşteri celbi maksadıyla elektrikli, elektriksiz zil, çıngırak, v.s çalmak, dükkân dışına hoparlör çıkarmak, bağırıp çağırmak, v.s surette geçenleri rahatsız etmek,

56)Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak,

57)Pasajlarda, binaların müşterek kullanılan merdiven, hol, antre ve sahanlık gibi yerlerine öteberi malzeme koymak,

58)Gürültülü şekilde kepenk açıp kapamak,

59)Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici cihazlarla ve hoparlörlü araçlarla satış, ilan reklam yapmak,

60)Seyyar çalgıcılık yapmak,

61)Park ve meydanlarda içki içmek ve yatmak,

62)Her türlü yükleme, boşaltma, nakliye ve iş esnasında gürültü çıkarmak,

63)Yerli yabancı turistlere mal ve hizmet satma konusunda ısrarlı davranmak,

64)Toprak, moloz, kömür v.s gibi dökülecek ve savrulacak malzeme ve yüklerin taşınması esnasında üzerlerini branda ile örtmemek,

65)Boş arsaların sokağa ve caddeye bakan yüzlerini duvar ile çevirmemek,

66)Cadde, meydan, park ve sokaklarda tasmasız ve zinciri uzun uygunsuz ürkütücü olabilecek şekilde köpek gezdirmek,

67)Umuma açık yerlerde havai fişek, maytap, mantar v.s patlatmak, havalı tüfek ve tabanca ile atış yapmak ve yaptırmak,

68)Yasaklanan yerlerden denize girmek,

69) Dere ve deniz kıyılarına çöp, yemek artıkları ve pis su atmak, dökmek,

70)İşyerleri ve bina cephelerine proje dışı sabit tente, güneşlik vb. estetiği bozan çıkıntılar yapılması, monte edilmesi yasaktır.

71)Market, alışveriş merkezi, semt pazarları, ticarethaneler ve diğer dükkânlarda satılan ürünleri çevre kirliliği yaratan ve biyolojik olarak doğada çözünmeyen plastik poşetler veya naylon torba içerisinde vermek,

72 a) Milli ve özel günlerde bayrak nizamisine uygun olarak tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşlar bayrak asmak zorundadır.
    b) Türk Bayrağına söz veya yazı ile herhangi bir şekilde saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, atılamaz, yakılmaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere  örtü olarak serilemez.

73 a) Zabıta Memurlarını görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karşılanamaz. Karşı koyarak zorluk çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez; Kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz, müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
    b) Zabıta Memurları tarafından tebliğ edilen her türlü evrakın alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak yasaktır.
    c ) Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi sorumlusu veya çalışanının, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vergi levhası, vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.
74) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman, pasaj, İşhanı gibi binalar ve bağımsız bölüm maliki veya kiracılarının Yönetim Kurulu teşkil etmeleri mecburidir.

75)Mülkiyeti Belediyemize ait olan alanlar izinsiz olarak işgal edilemez.

76) a)Şehrin ana yolları, cadde, sokak, meydanları veya yaya kaldırımları her ne suretle olursa olsun kısa bir süreliğine dahi olsa işgal edilemez.
      b)Yaya yoluna her ne suretle olursa olsun motorlu, motorsuz araç park edilemez ve bu araçlar ile eşya boşaltma maksadıyla, yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde makul sürede geçici olması dışında işgal edilemez.

77)Belediye tasarrufundaki taşınmazlardan izinsiz olarak toprak çekilemez,

78)İşyeri sahipleri; yaya yolunun bir kısmını veya tamamını sac daraba ve demir parmaklık yaparak işyerine katamaz.

79) a)Belediye mücavir alan içerisinde ki yapı sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan yapıların, kapı, pencere, cam ve çerçevesi sökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait yıkılmaya yüz tutmuş can güvenliği açısından tehlike arz eden çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması mümkün olmayan yapıtların yıktırılması mecburidir. Belediye tarafından yıkımı ve kaldırılması gerçekleştirilen yerlerin masraflarının % 20 fazlası ile sahiplerinden tahsili zorunludur.
     b)Belediye mücavir alan içerisinde bulunan boş arsalara, çöp, hafriyat vb. atıkların dökülmesini önlemek ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için arsa sahipleri tarafından etrafının tel örgü veya tahta perde ile çevrilmesi zorunludur

80) a) Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, cd ,vcd, dvd gibi taşıtıcı materyallerin, Pazar, panayır, meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarında satışa sunulamaz. Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak yetkili makamlara teslim edilir.
      b) Umumi yol yay kaldırımı ve meydanlarda izinsiz olarak gazete dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışa sunulamaz.

81)Menü bulundurulması mecburi olan yerlerde (lokanta,kebapçı,pavyon,bar,aile çay bahçeleri vb. işyerleri) masalarda menü listesi bulundurmak zorundadır.

82)Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde oyun oynatılamaz. Alkollü içki içilemez, hayvan otlatılamaz huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunulamaz.

83)Şehir içerisinde imar planlarında yol, park, ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara yollara alt yapıya zarar vereceğinden gelişi güzel ağaç dikilemez.

84)Mülkiyet sahipleri bahçe ve arsalarında meydan, cadde ve sokaklara uzanan araçlara toplu taşıma vasıtalarına ve vatandaşlara zarar vermeyecek şekilde ağaç dallarını budamak zorundadırlar.

85) Elektromanyetik kirlilik ve baz istasyonları insan sağlığını olumsuz olarak etkilediğinden bu ve benzeri tesislerin kurulması aşamasından yetkili kurumlar ve imar kanunu hükümlerine uyulması mecburidir.

86)Binaların ön yüzündeki pencere balkon teras vb. yerlerde yeteri kadar tedbirleri almaksızın çiçek, saksı, testi her türlü eşya konulamaz. Ayrıca binada düşebilecek kiremit beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarının bina sahipleri tarafından tamir edilesi zorunludur.

87)Dış cephe boyaları yapılmamış veya dış cephe boyası kirlenmiş mevcut binalar ile güzel görünüm ve uyum sağlayacak şekilde boyanması zorunludur.

88)Mesken ve işyerleri müstecirleri şehir içinde sularını kaçak olarak kullanamaz; tespit edilen su miktarının bedeli kullanılan miktarın 3 katı kadar tahsil edilir.

89)Mesken ve işyeri sahipleri; vc,banyo ve mutfak sularını meydan cadde ve sokağa akıtamazlar, meydan cadde ve sokağa sızıntı yapan sulara ilişkin arızayı en kısa sürede tamir ettirmek zorundadır.

90)Vatandaşların her ne amaçla olursa olsun evinde ve bahçesinde çöp bulundurmaları, biriktirmeleri, depolamaları ve herhangi bir alanı çöp eve dönüştürmeleri yasaktır.
     a)Belediyece belirlenmiş hurda döküm alanları haricinde şehrin muhtelif yerlerinde meydan cadde sokak boş alanlarda ve evlerin bahçelerinde hurda alım satımı yapılamaz, biriktirilemez, depolanamaz ve görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez
     b) Hurdacılar depolarında biriktirdikleri depolar içinde bulunan tehlikeli ve zehirli maddeler içeren hurdaları diğer hurdalardan ayrı olarak depolamaya emniyet tedbirleri almaya mecburdurlar.
91) Belediye mücavir alan içerisinde, meydan, cadde, sokak ve boş alanda her ne suretle olursa olsun tabla, el arabası, motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde seyyar satıcılık yapılamaz.


İKİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ RUHSATLARI İLE İLGİLİ EMİR ve YASAKLAR

1)Her işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını almak ve görünür şekilde asmak zorundadır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatını almadan faaliyette bulunmak,

2)Ustalık belgesi, diploma, mesul müdür ve şirketlerde sorumlu müdür belgesi gereken işyerlerinde yetkili idareden alınan belgeleri asmamak,

3)İşyerlerinde Belediyece verilmiş her türlü ruhsatı görünür yere asmamak, esnaf teftiş defteri bulundurmamak, çalışanların sağlık karnesini çıkartmamak, zamanında vize yaptırmamak ve istendiğinde ibraz etmemek,

4)Belediyece belli, iş kolları için tahsis edilen yerlerin dışında iş kolu faaliyetinde bulunmak,

5)Ruhsata muhalif faaliyette bulunmak,

6)İşyerlerinde açma ve kapama saatleri Belediye Encümenince belirlenir. Bu saatlerin dışında ticari faaliyette bulunmak,

7)İzinsiz canlı müzik yapmak,

8)Meskûn mahal içindeki alanlarda LPG yüklü araç park etmek ya da terk etmek yasaktır.

9)İşyeri unvanlarında yabancı isimlerin konulması yasaktır.

10) İş yerleri, işyeri açma çalıştırma ruhsatı, vergi levhası, oda kayıt sicil levhası varsa gıda sicili ve üretim izin belgelerini iş yerlerinin görünebilir bir yerine usulüne uygun olarak asmak zorundadır.

11)Gıda sicili ve üretim belgesi bulundurması gerekli olan iş yerlerinin bu belgeyi vermeye yetkili idarelerden almaları zorunludur.

12)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içeresinde bulunan, içkili iş yerleri açma çalıştırma ruhsatı olan iş yerlerinin haricindeki, işyerlerinde açıkta içki içilemez, içirtilemez tek tek kadehte içki satılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GIDA SAĞLIK ve İŞYERLERİ İLE İLGİLİ EMİR ve YASAKLAR


1)Çalışanın kişisel temizliği ile sağlık karnesinin, kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya yetersiz olması,

2)işyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışması,

3)Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarına uygun olmaması, gazete kâğıdı kullanılması, masa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzaları, bardak, tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, yatak ve yatak takımlarının vb. kirli kırık ve uygunsuz olması,

4)Ekmek, pide, simit vs nin eksik gramajlı, pişmemiş, yanık ve şeklinin bozuk ve ekmeğin etiketsiz olması,

5)Pastane, kafeterya, kahvehane vb yerlerde yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve havalandırma tertibatının bulunmaması,

6)Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması,

7)İşyerlerinde yetersiz, uygun olmayan veya çöp kabının gerekli hijyenik şartları taşımaması

8)Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolanması,

9)Yönetmeliklere göre bulunması gereken işyerlerinde ve depolarda yangın söndürücü, ecza dolabının olmaması veya içinin boş olması, soyunma dolabının olmaması,

10)Mezbaha veya et kombinası dışında et kesimi yapılması,

11)Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması, seyyar olarak balık satışı yapılması,

12) Et ve et mamulleri sakatat vb. gıda maddelerinin seyyar olarak veya pazarlarda açık olarak satılması,

13)Pişirilmeden, yıkanmadan soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta satılması,

14) Özelliğini yitirmiş, çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan gıda maddelerinin satılması,

15)Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazların bulundurulmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu vb. kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması,

16)Seyyar simit, poğaça, börek, tatlı ve mısır satıcıları; önlük giymemek, el ve genel temizliklerine dikkat etmemek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmamak ve arabalarına üretici fırının ismini asmamak,

17)Tüm işyerleri ve konutların, sinek, haşere fare vb zararlı hayvanların ürememesi ve zararları konusunda gerekli önlemleri almaması,

18)Müesseselerin su ve yağ giderlerine filtre takılmaması,

19)Pişirilme esnasında çevreye aşırı koku yaymasını önleyici tedbir almamak

20) Son kullanma tarihi geçmiş çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal veya bitkisel gıda maddeleri iş yerinde bulundurulamaz, üretimde kullanılamaz ve satışa sunulamaz. Ayrıca imha edilmesi için müsaade edilir.

21)Gıda maddesi üreten imalathanelerin ve perakende satış yapan iş yerlerinde;

 1. İşyerinin temiz, boyalı ve badanalı olması, kullanmış oldukları bilumum malzemeleri temiz, bakımlı ve sağlam bulundurmaları zorunludur.
 2. Müşteri memnuniyeti prensiplerine uymak müşteriye saygılı davranmamak ve kötü muamelede bulunmak yasaktır.
 3. İş önlüğü galoş ve eldiven giymeden çalışılamaz.
 4. Müşteriye mal teslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemelerden yapılmış ‘’hışır poşet’’ tabir edilen nitelikte poşettir. Geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış siyah vb. renkli poşet kullanılamaz.
 5. İş yerlerinde yeterli büyüklükte ve sayıda ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulması zorunludur.
 6. İmalat yapılan iş yerlerinin dışarı açılan pencerelerine haşerelere karşı korunmak için sineklik takmaları zorunludur.

22)Halkın toplu bulunduğu ve ihtiyaç giderdiği umuma açık yerlerde yeterli nitelikte ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatı bulundurulması zorunludur.

23) a) Manavlarda satılan sebze ve meyvelerin şehir şebekesinden kullanılan su dışında kanal vb. gibi su kaynaklarında alınan su ile yıkanması yasaktır.
      b) Kanalizasyon şebekesine zarar vererek, kanalizasyon suyu ile sebze, meyve, arazi ve bahçe sulanamaz

24)İşyerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla çalışanları veya sahipleri tarafından çığırtkanlık, yapmaları yolda gelip geçen vatandaşlara baskı uygulamaları, önünü keserek kendi iş yerlerinde alışveriş yapmaya zorlaması yasaktır.

25)Belediye sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmeler lisanslı geri kazanım firmasıyla yıllık sözleşme yapmak ve kızartmalık yağlarını lavaboya veya çöpe dökmeyip kaplara biriktirmek zorundadır.

26)TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapılmaz.

27)Bakkal, ev ve marketlerde LPG tüplerinin satışı yapılamaz.

28)Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.)akaryakıt ve LPG dökümü yapılamaz.

29)LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dâhil olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen miktardan fazla tüp bulundurmak yasaktır.

30)Çevreyi temiz tutmak amacıyla kuruyemiş satıcıları müşterilerine kabuklu yemiş satarken çerez atıklarını koymaları için yanına boş kese kağıdı, poşet ve külah vermek zorundadır.

31) Kömür satış izin belgesi olmadan TSE standartlarına uygun olmayan hava kirliliğine neden olan ısınma amaçlı kömür satılamaz, satışa sunulan kömürler çuvallı, cinsi, menşei fiyatını gösterir levha asılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKMEK FIRINLARI  İLE İLGİLİ EMİR ve YASAKLAR

1) Fırıncılar odası veya yetkili organların belirlemiş olduğu gramajın haricinde eksik gramajlı ekmek, simit, vb. unlu mamuller imal edilemez ve tasdik edilen ücret haricinde fahiş fiyat ile satış yapılamaz(Ayrıca noksan gramajlı ekmek vb. unlu mamüller müsadere edilir.)

2) Ekmek satış yerleri ve fırınlar gramaj ve fiyatı gösterir.(20x30 ebadında) levha asmak zorundadır.

3) Bilumum ekmek fırınları ve fabrikalarının imal ettikleri ekmekler üzerine firmaya ait tanıtıcı etiket koymaları zorunludur.

4) Ekmek satış ve üretim yerlerinin dijital terazi bulundurmaları zorunludur.

5) Fırın işletmelerinde lahmacun ve börek malzemesi bulundurarak müşterinin talebi üzerine tek tel lahmacun ve börek pişirilemez,  satılamaz, ocakta tava vb. yemekler pişirerek dışarıya  servis yapılamaz ve fırın içeresine  masa sandalye koyarak lokanta işlevi gördürülemez.

6) Fırınlarda bayat ekmekler tekrar ısıtılarak yeniden satışa sunulamaz.

7) Cadde, sokak, yaya yol ve boş alanlarda üstü kapalı olsa dahi ekmek satışı yapılamaz.

8) Fırıncılar; meskun mahalde yaya yola, caddeye ve boş alanlara a miktarda olsa dahi odun stoklayamaz. Günlük ihtiyaçları kadar yakacaklarını işyerinin iç mekânında muhafaza etmeleri zorunludur.

9) İmal edilen ekmek ve ekmek çeşitleri ve unlu mamullerinde, insan sağlığına zarar veren sinek, haşere, kaya tuzu, çuval ipi, odun parçası, sigara izmariti vb. maddelerin çıkmamasına gerekli özenin gösterilmesi zorunludur.

10) Un çuvallarının depolandığı alanda taban ile teması engelleyen paslanmaz ızgara bulundurulması, örümcek ağı, fare ve haşerelere karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

11) Kullanılan hamur kazanı, kirli, paslı, kırık olamaz, düşük randımanlı un kullanılamaz ve hamur üzerine konan paspas bezlerinin temiz ve hijyenik olması, hamur kazanının temiz tutulabilmesi için üzerinin sürekli kapalı tutulması zorunludur.

12) Fırıncıların tezgahında bulundurdukları ekmeklerin veya satış noktalarına nakledilen ekmeklerin dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla ekmek üzerine örtülen bezin hijyenik ve temiz olması zorunludur.

13) Ekmekler siyah poşet içerisinde veya gazete kâğıdına sarılı vaziyette satışa sunulamaz.(Mürekkepsiz ambalaj kâğıdı ve hışır diye tabir edilen poşet kullanılacaktır.)

14) Unlu mamulleri ve ekmek üretim yerleri, ürünlerinin satış noktalarına nakilleri esnasında satış noktalarındaki işyerleri kapalı iken ürünleri meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına yeteri kadar tedbir almadan, dış etkenlere karşı açıkta bırakmak yasaktır.

15) Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda Mülki İdare amirinin, belediyenin veya fırıncılar odasının belirlenmiş olduğu nöbet günlerinde vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla işyerlerini açık tutarak üretim yapmak zorundadırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
KASAPLAR, TAVUK ETİ VE BALIK SATIŞI YAPAN İŞYERLERİNİN UYMASI  GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

 

1- Kombina mezbaha harici hayvan kesimi yapılamaz, muayenesiz ve damgasız et satışı yapılamaz. Kasap dükkânı önünde veya iç kısmında her ne amaçla olursa olsun adaklık yâda kurban kesim yapılamaz.

2- Kasap ve Tavuk satışı yapan dükkânlarda;

    a) Etleri muhafaza için dükkânında buzdolabı veya camekânlı vitrin bulundurmak zorunludur.

    b) Etlerin üzerine madeni levhalar veya süs bakımından renkli kâğıtlar yapıştırılamaz.

    c) Bütün veya parça halinde bulunan etlerin üzerine koyun, keçi, sığır, manda, dana vb.gibi etin nevi mahiyetini ve fiyatını bildirir etiket takılması zorunludur.

    d) Müşteriye satılan etin tartılması esnasında jelatin dışında gazete kâğıdı vb. malzeme kullanılamaz.

3- Mezbahada kesilen hayvan etleri ve sakatatlar dükkân haricinde seyyar olarak satılamaz.

4- a)Kasap dükkânlarında sucuk, sakatat, pastırma vb. et mamulleri imal edilemez. Ayrıca dükkânlarda deri ve sakatat bulundurulamaz.

    b) Sakatatçı işyerlerinde kıyma makinası bulundurulamaz.

5- Kasap dükkânlarında ve et satışı yapılan (Market, şarküteri vb.) yerlerde kıyma makinası bulundurulması mecburidir. Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır.

6- Bandrolsüz piliç kesimi yapılamaz ve satışa çıkarılamaz.

7- Dükkân harici meydan cadde ve sokak aralarında açıkta et balık ve tavuk satışı yapılamaz.

8- Balık satışı yapılan yerlerde;

    a) Balıkçı dükkânlarında balık muhafazası için yeteri kadar buzdolabı bulundurulması; teşhir için tahtadan tezgâh yaptırılması ve galvanizli veya paslanmaz sacdan yapılmış yeteri kadar kap bulundurulması zorunludur.

   b) Veteriner raporu olmayan balıklar, kokmuş kokuşmaya yüz tutmuş ve fena görünüm arz eden balıkların satışı yapılamaz.(veteriner kontrolünde imhası yapılır.)

   c) Balık satıcıları balık temizliğinde şehir şebeke suyunu kullanmaları, kullanılan suların atık su giderine bağlamaları zorunlu olup, balık temizliğinde kullanılan su cadde ve sokağa akıtılamaz.

9- Kasap, balık ve parçalanmış tavuk mamulleri satışı yapan iş yerleri dükkânın herhangi bir yerine ızgara veya mangal koyarak et, balık ve tavuk ürünleri pişirerek lokanta gibi faaliyette bulunamazlar.

10- Kasaplar, tavuk eti ve balık satışı yapılan işyerlerinde galoşsuz, eldivensiz, kıyafeti ve önlüğü kirli personel çalıştırılamaz.


ALTINCI BÖLÜM

PASTAHANE, ÇAY OCAĞI, KAFETERYA, LOKANTA VE TATLICILARIN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

1- Pastahane, çay ocağı, kafeterya, lokanta ve tatlıcı dükkânlarında galoşsuz eldivensiz kıyafeti ve önlüğü kirli personel çalıştırılamaz.

2- Bu işyerlerinde kullanılan masa sandalye ve koltuklar her zaman temizlenebilir malzemelerden yapılmış olacaktır. Masa üzerine temiz örtüler örtülecektir. Masalara ilgili idareden tasdik edilmiş menü listesi konulacaktır. Kirli ve yırtık örtüler kullanılamaz.

3- İmalathane ile iç içe bulunan iş yerlerinde imalathane ile oturma salonu birbirinden tamamen ayrı olacaktır.

4- İmalathanenin zemin ve zemininden 2 mt. kadar duvarlarının ve tezgah kısmının her zaman yıkanabilecek, su geçirmez maddeden (Karo, mermer, seramik vb.) yapılmış olması geri kalan kısımlar ve tavan yağlı boya vb boyalarla boyanması zorunludur.

5- Bu iş yerlerinin ve personelin el yıkamaları için yemek salonuna görünmez bir yerde yeteri kadar bayan ve erkek tuvaleti ile lavabo, havlu veya kağıt peçete bulundurulması mecburidir.

6-  a) Lokantalarda damgasız et ürünleri kullanılamaz; Dükkân dışında döner kesimi yapılamaz ve üzeri açık olarak dışarıya yemek servis yapılamaz.

      b) Kapların yıkanacağı yer ve yemek pişirmeye mahsus kısımlardan tabanları, duvarları zeminden 2 mt. yüksekliğe kadar fayans, mermer vb. yıkanabilir madde ile kaplanmış olacaktır. Ayrıca yıkanmış kapların süzülmesi için özel oluklu kap bulundurulacaktır.

     c) Bu iş yerlerinde gıdaların muhafazası için buzdolabı bulundurmak mecburidir.

7- Bu gibi işyerlerinde bazı maddelerin pişirme ve imal edilmesi esnasında çıkacak olan koku, duman vb. nin salona inşirah etmemesi için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde dışarıya çıkarılması ve dışarı çıkarılan boruların çevredekilere rahatsızlık vermeyecek şekilde yükseltilmesi zorunludur.

8- Bu işyerlerinde yenilecek içilecek maddelerin cins ve miktarı ile ayrı ayrı yazarak her müşteriye başlıklı hesap pusulası verilmesi zorunludur.

9- Çay ocakları ve lokantalar müşteriyi ağırlamak için iş yeri dışına yaya yoluna cadde ve sokağa masa, sandalye, kürsü, tabure vb. malzeme koyarak faaliyette bulunamazlar.

10- Çay ocakları ve bakkallar menemen, yumurta, çiğ köfte vb. yiyecekler yaparak lokanta işlevi gibi faaliyette bulunamazlar.

11- Çay ocaklarında tavla, domino, okey ve her türlü kâğıt oyunları oynatılamaz.


YEDİNCİ BÖLÜM

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1-  a) Birinci sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bölgesel veya yerel olmak üzere 5 farklı günlük gazete bulundurulması zorunludur.

     b) İkinci sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde 1 bölgesel veya yerel olmak üzere en az 3 farklı günlük gazete bulundurulması zorunludur.

     c) 3. sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde 1 bölgesel veya yerel olmak üzere en az 2 farklı günlük gazete bulundurulması zorunludur.

2- İşletmelerden bar, pavyon, birahane, oyun salonları, internet salonu, çay bahçesi vb. yerlerde yapılacak denetimler esnasında çalışanların (hizmet veren personel) müşterilerden ayırt edilebilmesi için müesseselerinin belirleyeceği tek tip elbise, tek tip kravat, yaka kartı, fular vb. giysilerden her hangi birini kullanmaları zorunludur.

3- Kahve, çay pişirilen, içki ve meze hazırlanan ocak mutfak gibi yerlerin zemini tezgâhın üzeri ve zeminden tavana doğru 2 mt. yüksekliğe kadar su geçirmez mermer, fayans vb. malzeme ile kaplanmış olması zorunludur. Geri kalan kısımlar ve tavan yağlı boya vb. boyalar ile boyanacaktır.

4- Ocak kısmı iş yerinin diğer bağımsız bölümlerinden tamamen ayrılmış olacak ve ocaktan çıkabilecek koku ve dumanın diğer bölümlerini inşirah etmemesi için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde dışarıya çıkarılması mecburidir.

5- İç ve dış mekânın temiz olması, internet salonu, kafe, sinema, tiyatro, çay bahçesi ve düğün salonu gibi yerlerde bay ve bayan için ayrı ayrı Wc- Lavabo bulundurulması zorunludur.

6- Masaların arası açık üzerinde özel temiz muşamba veya temiz örtüler örtülmüş olması mecburidir. Kirli ve yırtık muşamba örtü kullanılamaz.

7- Sinema, konser, tiyatro vb yerlerde belediyeye eğlence vergisi yatırmaksızın bilet satılamaz.

8- Sinema, konser, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yerlerine istiabından fazla müşteri alamaz.

9- Bar, pavyon vb. içkili yerlerde hizmetin karşılığında müşteriye sunulan başlıklı hesap pusulasında cins ve fiyatlarının ayrı ayrı yazılarak müşteriye verilmesi zorunludur.

10- Yazlık sinema, tiyatro vb. işyeri gürültüleri ile muhitinde yaşayanları huzur ve istirahatlerinin bozulmamasına mahal vermeyecek şekilde hareket etmeleri zorunludur.

11- Her otel odasında müstahdemi çağırmaya mahsus zil tertibatı, elbise asmaya mahsup dolap bulundurulacaktır.

12- Otel odalarında tuvalet, lavabo bulundurmayan yerlerde her katta her 5 yatağa bir adet, her boş yatağa tuvalet, tuvalet kağıdı, temizlik maddeleri (sabun, sıvı sabun, şampuan vb)  bulundurulması ve temiz tutulması mecburidir. Otelin bütün iç mekanları bit, tahta kurusu, hamam böceği, sinek, haşerata karşı sürekli olarak ilaçlamaları, otel odalarında kullanılan çarşaf, yastık, yorgan ve battaniyelerin temiz ve hijyenik olması, kirli ve yırtık olamaması zorunludur.

13- Bu gibi işyerlerinin müdüriyetinde müşterilerin kıymetli para ve eşyalarını veya ziynetlerini muhafaza etmek için çelik kasa bulundurulması mecburidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BERBER VE KUAFÖRLERLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Berber ve kuaför dükkânlarının zemini su geçirmez bir madde ile kaplanacaktır. Duvarları yağlı boya, kağıt kaplama, formika veya lambri vb. malzeme ile kaplanmış olacaktır.

2- Berber ve kuaför dükkânlarında çalışma tezgâhlarının üzeri mermer veya seramik gibi malzemeler ile döşenmiş olacaktır. Koltuklar, kanepeler, iskemleler kolayca temizlenebilecek maddeden yapılması zorunludur.

3- Meydan Cadde ve sokaklarda ne suretle olursa olsun dükkân harici seyyar olarak berberlik ve kuaförlük yapılamaz.

4- Berber veya kuaför dükkânlarında şehir içme suyu ve şofben ile birlikte yeteri kadar lavabo bulundurmak zorunludur.

5- Berber ve kuaför dükkânlarının tıraş malzemeleri ve aletleri daima temiz ve kapalı kaplar içerisinde muhafaza edilecektir. Kullanılan jilet pamuk parçası ikinci bir müşteri için kullanılamaz.

6- Berber ve kuaför dükkânlarında kullanılan aletlerin makas, ustura vb. aletlerin dezenfeksiyon işlemi için sterilizasyon cihazı bulundurmaları mecburidir.

7- Berber ve kuaförlerin müşterilere kullandıkları kesim önlüğü ve havluları kirli, yırtık olmaması hijyenik ve temiz olması zorunludur.

8- Berber ve kuaförler havlularını kurutmak maksadıyla yaya yolu cadde ve sokağa bırakamaz ve asamazlar.DOKUZUNCU BÖLÜM

İNŞAAT VE HER TÜRLÜ TAMİRATLAR HAKKINDAKİ EMİR VE YASAKLAR

1- İşyerlerinde ve meskenlerde tadilat yapmak için belediye fen işleri müdürlüğünden izin alması zorunludur.

2- İnşaat ve tamirat alanlarında yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde tahta perde, çadır, branda vb. malzemeler ile (görüntüyü bozmayacak şekilde ) muhafaza altına alınması zorunludur.

3- a)Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmamasını  önlemek için su sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

    b) Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmış olması zorunludur. Arsa  üzerinde yıkım artığı, moloz ve toprak bırakılmayacak şekilde zemin düz bir satıh haline getirildikten sonra etrafın tahta bir perde ile çevrilmesi zorunludur.

4- İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgileri ve isim unvanı ile iş kazasını önleyici diğer ikaz ve levhaların bulundurulması zorunludur.

5- İnşaatlarda mozaik ve karo silimi vb. çalışmalarda kullanılan meydan, cadde ve sokakları kirletmemesi için yeteri kadar çökertme havuzu veya kuyusu açtırılmak zorunludur.

6- İnşaatın ön kısmında bulunan koruyucu tahta perde dışında yayaların ve araçların geçişini engelleyecek şekilde inşaat malzemesi bulundurulamaz

7- Harç makineleri harcı boşalttıktan sonra cadde, sokak, meydan ve yerleşim birimleri arasında araçlarını temizleyip yıkayamaz.

8- Hazır beton firmaları inşaatlara harç nakletmeleri esnasında harç nakil araçlarından cadde ve sokaklara harç malzemesinin dökülmesini engelleyecek şekilde tedbir almak zorundadır.

9- Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerinde harç yapılamaz.

10- Belediyenin izni olmadan imar harici kaldırımlar tahrip edilemez, yükseltilemez kaldırım üzerine basamak yapılamaz, taş, karo parke, seramik, kilit taşı, mermer, halı vb. şekilde döşeme yapılamaz.

11- Belediyeden izin almaksızın yol ve kaldırımlarda su şebekesi, doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik tesisatı vb. nedenlerle kazı yapılamaz.(ayrıca açılan çukurlar ve tahrip edilen yollar belediye fen işleri müdürlüğünce kapatılacak ve yapılan masraflar ilgiliden alınacaktır.)

12- Belediyeden müsaadeli olsa dahi herhangi bir nedenle kazı yapılarak şehir içme suyu, kanalizasyon isale hattı, telefon, doğalgaz ve elektrik şebekelerine zarar verilemez.

13- Cadde, sokak ve mahalle aralarında açılan çukurlara gündüzleri ikaz işareti koyulması, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici tedbirler alması zorundadır.

14- Kanalizasyon şebekesinin bulunduğu yerlerde işyerleri ve meskenlerin kirli ve atık sularının kanalizasyona bağlanması ve kanalizasyonun tıkanmasına yol açacak maddelerin atılması yasaktır.

15- Umuma ait yol kaldırımların yapım ve tamiratı için dökülen taş, çakıl, kum, vs. malzemeyi çalanlardan para cezasının yanı sıra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

16- Belediyeden hafriyat izin belgesi almadan hafriyat yapılamaz.

        17- Belediyenin belirlemiş olduğu hafriyat alanları dışındaki bölgelere hafriyat dökülemez ve belirlenen güzergâh dışına çıkılamaz,

18- Her türlü inşaat, tamirat ve tadilat işlerinde Çınarcık Belediye Meclisinin belirlediği saatler dışında faaliyette bulunmak, gürültü yapmak,

19- Her türlü inşaat, hafriyat kazı, onarımlarda;

 • İnşaatların yollara bakan yüzlerini, tahta perde ile kapatmamak, temel ve hafriyat çukurlarının etrafını çevirmemek,
 • İnşaat sahibi, fenni mesul, ada pafta ve ruhsat tarihini belirtir en az 70 x 50 cm boyunda levhayı inşaata asmamak,
 • Geceleri aydınlatmamak,
 • Herhangi bir şekilde gelip geçenlere ve çevreye zarar vermek,

20- Belediyeden yapı ruhsatı almadan inşaat faaliyetinde bulunmak yasaktır.

 

ONUNCU BÖLÜM

BELEDİYE VE KAMU MALINA ZARAR VERMEK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır. Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak ilgiliden tahsil edilir.

2- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon-kanal temizliği ve kanal bağlantısı için ruhsatsız baca açmak ve kazı yapmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, kanalizasyon ve su borusunu kırmak, zarar vermek,

3- Abideler tarihi eserler ve kültür değerleri kirletilemez, tahrip edilemez zarar verilemez.

4- Kamuya ait çeşmelerden kaçak su kullanmak, bunları kırmak, bozmak ve zarar vermek,

5- Halka açık alanlara ve resmi yapılara tarihi yerlere halkın kullanımına açık genel tuvaletlere yazı yazılamaz ve kirletilemez,

6- Şehir içerisindeki Belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambaları, trafik işaret ve sokak levhaları, Belediye ses yayın cihazları, otobüs durak ve tabelaları, çöp kutuları vb kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek yasaktır. Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak ilgiliden tahsil edilir.

7- a) Belediyeye ait yollarda ve parklarda kamuya ait ağaçların dallarını koparmak, kesmek park ve bahçelerde tahribat yapmak, ağaç ve fidanları tahrip etmek, kuş avlamak, meyvelerini toplamak, parkta oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak ve kullanmalarını teşvik etmek yasaktır.

    b) Kanunun kullanımına sunulan belediyemizin yapmış olduğu bariyerlere, kaldırım taşlarına, aydınlatma direklerine ve lambalarına zarar vermek yasaktır.(Aksine hareket edenlerden para cezası yanında ayrıca vermiş olduğu hasar miktarı da tanzim edilir.)

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Belirlenen saatler dışında Pazar içerisine araç ile girmek, park etmek, araç üzerinden satış yapmak,

2- Pazaryerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve atık malzemeyi yok etmek amacı ile lastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı vb maddeler yakmak,

3- İzinsiz şemsiye, çadır ve branda kurmak,

4- Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmına veya tamamını başkasına kiralamak veya devretmek,

5- Satışa sunulan malların faturalarının ibrazı zorunludur. Yıkanmadan, kabukları soyulmadan veya pişirilmeden yenecek her türlü gıda maddelerini açıkta satmak,

6- Pazaryerlerinde yerlere demir, çivi vb çakmak, monte etmek,

7- Belediye tarafından tayin edilerek ilan edilen yer ve zaman dışında pazar kurmak,

8- Açıkta (motorlu veya motorsuz araçlar üzerinde)gıda  ( tatlı vs.) imalatları ve satışı yapılamaz.

9- Belediye tarafından tahsis edilmiş semt pazarlarında pazarcı esnafına ayrılan yerlerin dışına tezgâh açılamaz Pazar alanında bulunan evleri, apartmanları ve işyerlerini giriş ve çıkışları kapatılamaz.

10- Semt Pazar yerlerinde pazarcı esnafı yazın ve kışın belediye meclisinin almış olduğu saatlerin dışında Pazar yerinde faaliyet gösteremezler ve malzemelerini bırakamazlar.

11- Pazar yerlerindeki esnaflar belediyece görevlendirilmiş zabıta memurlarına ve tahsildarlara görevleri esnasında yardımcı olmak zorundadırlar.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

ÖLÇÜ-TARTI ALTLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Her türlü ölçü aletleri 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır. İhlali halinde ölçü ve tartı aletine el konulur,

2- Tartılacak şeylerin ağırlıklarını etkileyecek alıcıyı kabın bedelinden fazla bir zarara sokacak derecede kalın kaba kâğıtlarla veya bunlardan yapılmış keselerle ve her nedenden yapılmış olursa olsun kutu vs kabilinden kapaklara koyarak tartmak,

3- Noksan tartı ile satış yapmak yasaktır.


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞEHİR İÇERİSİNDE HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Meskûn mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes bulundurmak, barınak yapmak, şehir içerisine sokmak,

2- Belediyeden izin almadan, hayvan sağlık belgesi ve hayvan sağlık raporunu ibraz etmeden, hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yere götürmek,

3- Belediyeye kaydı olmayan veteriner karnesi bulunmayan kedi, köpek vs hayvan bulundurmak,

4- Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde köpek beslemek,

5- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kuruma bildirmeme, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak,

6- Meskûn mahal içerisinde at arabacılığı yapmak, at ve eşek beslemek,

7- Meskûn mahal içerisinde (Şehir içerisinde) arı besiciliği yapmak yasaktır.

8- Hayvanlar dövülemez, eziyet edilemez, hayvan oynatılamaz, dövüştürülemez (Köpek,horoz) hayvana takatinden fazla yük yüklenemez, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlanamaz.

9- Yetkili kurumlardan müsaade alınmadan çadır kurarak yırtıcı ve yabani (yılan, akrep, maymun vb.) hayvan teşhir edilemez.

10- Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden ekiplere evlerini ve iş yerlerini ilaçlatmamak ve ilaçlama ekiplerine zorluk çıkarmak yasaktır.

11-  Belediye sınırları içeresinde ana cadde, sokak ve mahalle aralarında park, mesire yeri, yeşil alanlarda büyük ve küçükbaş hayvanlar (sığır, koyun, keçi, dana vs.) otlatılamaz.

12- Yaya ve araç trafiğini tehlikeye atacak şekilde sürü halinde büyük ve küçükbaş hayvanları ana caddelerden geçirilemez.

13- Belediyece tespit edilen canlı hayvan pazarı dışında meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda hayvan satılamaz.

14- Meskûn mahal içinde özel hayvan barınağı yapılamaz veya konut müştemilatının bir bölümü ahır olarak kullanılamaz. Aksi takdirde hayvan barınağı belediyece yıkılarak masrafları ilgiliden yüzde yirmi fazlası ile tahsil edilir.


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEZARLIKLARDA UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

1- Umumi yerlerde yapılması men edilen fiil ve hareketleri mezarlıklarda yapmak,

2- Mezarlıkları çeviren çit, duvar, parmaklık vs gibi manileri çıkmak, tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya koşmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiye zarar vermek, koparmak, mezarlar üzerine konulmuş eşya ve işareti kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne şekilde olursa olsun ziyaretçilerin ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunması,

3- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

4- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi olmayan küçük çocukların, beraberinde köpek vs gibi hayvan getirenlerin mezarlığa girmesi,

5- Belediyeden izin almadan her türlü yapı, tesis ve tesisat yapmak,

6- Mezarlıkta ücret karşılığı Kuran okumak, Valilik Dernekler Masasından izin almadan makbuzsuz her türlü bağış ve yardım toplamak yasaktır.

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ REKLAM VE LEVHALARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Bu levhaların bütünü bina yüzeyine yapışık olacak, kalınlıkları bina yüzeyinden itibaren 30 cm i geçmeyecektir,

2- Levhaların bina yüzeyi ile açı teşkil edecek şekilde asılması,

3- Bu levhaları binanın mimari yapısı ve estetiğini bozacak şekilde asmak,

4- Her cepheye bir tabeladan fazla veya başka bir işyerine ait tabela asmak,

5- Levhalardan işyerinin ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında ibareler bulundurmak,

6- Binaların zemin katları üzerinde kalan kısımlarına Belediyenin uygun görüşü dışında yaya yollarına, mülk sahiplerinden izin almadan bina bahçelerine, yol kenarlarına levha asmak ve dikmek,

7- Bilgisayar destekli dijital tabelaları Belediyeden izin almadan asmak,

8- Tescilli markalar hariç olmak üzere iş yerlerinde yabancı dilde işyeri reklam tabelası ve levhası asılması,

9- Belediyeye ( kamu) ait ağaçlara reklam amaçlı metal levha, pano, bez, çarı zilleri, çivi vb. maddeler çakılması,

10-  a) Dükkânın önüne veya cephesine bez afiş, pankart vb. eşya asarak, eşya atarak çirkin manzara teşkil edecek şekilde görüntü kirliliğine sebebiyet verilmesi,

        b) Belediyenin ilgili birimlerinden izin almadan ve ilan harcını yatırmadan meydan, cadde, sokak vb. yerlerde el ilanı dağıtılması yasaktır.

            1) Bilumum işyerlerinin; Tavan ve yan daire sınırının aşmamak kaydıyla ünvanlını belirtir bir tabelayı iş yeri dışına asmak zorundadır.
            2) Reklam panoları işyerlerinin sadece ön cephesinden görünür şekilde asılacaktır. Tehlike arz edecek şekilde kaldırım üzerine dikey olarak asılamaz.

ONALTINCI  BÖLÜM

TRAFİK, GARAJLAR, OTOPARKLAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Minibüs duraklarının işgal edilmesi, bu alanlara park yapılması,

2- Belediyemiz sınırları içerisinde S plaka tahsisi yaptırmadan, çalışma ruhsatı ve özel izin belgesi almadan her türlü servis işletmeciliği yapılması,

3- Belediyemiz sınırları dışından gelen her türlü servis işletmecilerinin Belediyemiz sınırları içerisinde yolcu alarak Belediyemiz sınırları içerisinde bir noktaya yada Belediyemiz sınırları dışına taşması, özel izin belgesi almadan taşımacılık yapması,

4- Toplu taşıma araçları ile güzergâh harici yolcu taşınması ve durak harici yolcu indirilmesi-bindirilmesi istihab haddinden fazla ayakta yolcu alınması,

5- Toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerini araçların görünür bir yerine asmamaları,

 1. Yolcu terminali, garaj, taksi duraklarında çalışan toplu taşıma araçları ile taksilerin;
  • Kısa mesafelere yolcu alınmaması,
  • Aynı yönde çift yolcu alarak ayrı ayrı ücret talep edilmesi,
  • Birden fazla yolcu alarak taksi dolmuşçuluğu yapılması,
  • Taksimetre açılmaması,
  • Taksimetre dışı ücret talep edilmesi,
  • Hiçbir mazereti olmaksızın yolcu almaktan imtina edilmesi,
  • 24:00 – 06:00 saatleri dışında zamlı tarife üzerinden ücret talep edilmesi,

6- At arabalarının ana caddelerde dolaşması,

7- Cadde ve sokaklarda bisiklet, motosiklet ve araçlarla ters yönde gidilmesi,

8- Taş, kum, moloz, curuf ve hafriyat taşıya araçların üzerlerine branda çekmeden taşıma yapmaları, tekerleklerinin temizlenmeden asfalta çıkmaları, cadde ve sokakları kirletmeleri,

9- Yetkili makamların kararları ile süresiz veya belirli süre ve saatler arasında araç trafiğine kapatılmak suretiyle gezi dinlenme alanı olarak halkın istifadesine sunulan cadde, sokak ve benzeri yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet de dahil olmak üzere;

     a)Belediyece verilen araç giriş kartı almadan girilmesi,
     b)Giriş- çıkış saatleri haricinde bu alanlarda araç ile dolaşılması,
      c)Bu alanlarda acil çıkış ile belirlenen kapıların ön ve arkalarına araç park edilmesi,

10- Bilumum araç sahipleri gece ve gündüz cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğini engelleyerek tehlikeye düşürecek ( itfaiye, ambulans, çöp kamyonları gibi aciliyet arz eden) araçların geçişlerini engelleyecek veya zorlaştıracak şekilde araçlarını park etmeleri,

11- Belediye otobüs durakları ve yaya geçişi olan yerlerde araç park edilmesi, trafik akışını engelleyecek şekilde uzun süreli durmak yasaktır.

12- Şehir içerisindeki trafik işaretlerine uymak zorunlu olup bu işaretler kırılamaz bozulamaz ve üzerine ilan maksatlı her türlü yazı yapıştırılamaz.

13- Şehir içinde egzozu kırık ve delik gürültü çıkaran araç kullanılamaz yüksek sesle müzik dinlenemez havalı ve ıslıklı korna kullanılamaz.

14- Ticari taksi duraklarında İlçe Trafik Komisyonu Kararında belirtilen araç sayısından fazla araç bulundurulamaz.

15- Araçların cadde ve sokaklardaki su birikintilerinden hızla geçip bilerek veya bilmeyerek çevredeki vatandaşların üzerlerinin kirlenmesine sebep olacak şekilde su sıçratılamaz.

16- Belediye sınırları içeresinde hat işletme ruhsatı olmadan toplu taşımacılık yapılamaz. Hat işletme ruhsatının süresi içeresinde vizesini yaptırmak zorundadır.

 

17- a) Belediyenin bakım ve onarımını yapmış olduğu cadde ve sokaklarına zarar verecek şekilde ağır tonajlı araçlar giremez. Yük alma boşaltma amacıyla trafiğin yoğun olmadığı belediyenin belirlemiş olduğu saatler arasında gürültü kirliliğine sebebiyet olmayacak şekilde giriş çıkış yapmalarına müsaade edilir. Aksine hareket edenlere İdari Para cezasının yanı sıra bozulan yolların bakım ve onarım masrafları araç sahibi veya firma sahibinden tahsil edilir.

b) Paletli iş makineleri asfalt üzerinde seyir edemezler.

18- a) Toprak, kum, mıcır, taş, pancar, küspe,saman,talaş, hayvansal gübre , kömür tozu vb. maddelerin taşınmasında meydan cadde ve sokaklara dökülmesini önlemek ve başkalarının mal ve can güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde yükün çevreye savrulmasını engellemek için araçların üzerinin branda ile kapatılması zorunludur

b) Hafriyat, kum, taş, moloz, culuf  vb. malzemeleri taşıyan araçlar; kirlenmiş lastiklerini temizlemeden cadde ve sokaklara çıkamazlar.

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜK

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyelerin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.
 2. Bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve işlemi Çınarcık Belediyesi Zabıtasınca yapılır.
 1. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler uygulanır.

 

(4) Bu yönetmeliğin hükümlerinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır

 

 1. İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli ölçüde azalmış kişilere, bu yönetmeliğin cezai işlemleri uygulanmaz.

 

 

 1. YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET EDENLERE UYGULANACAK CEZALAR

 

(1) Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında;

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında Muaddil Kanunun 1. (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında) ve 2.maddesince Belediye Encümeni kararı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.36.37.38.41 ve 42 maddelerine ise Belediye Zabıta görevlileri tarafından cezai işlem yapılır.

 

(2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesinde belirtilen, aynı Kanunun 15,18 ve 34. maddesi,1608 sayılı yasanın 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza uygulamasında yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL’nin altındaki küsuratlar atılır.

 

(3) İlgili Yasa, Yönetmelik ve Tembihnamelerde ceza-i müeyyide öngörülmeyen kabahatleri işleyenlere 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 66. ve 67. maddesi) gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere Zabıtaca “İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI” tanzim edilir.

 

(4) Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi belediye zabıtası tarafından yapılacaktır. Encümen Kararın da, verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan şahısların evrakları ilgili birime gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

 

(5) Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında;

 

a) Hazırlık; Karar ilgiliye tebliğ edilerek, bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyaları alınması, işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde;

 

b) Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde “İmzadan İmtina etti” ibaresi eklenerek imza altına alınır.

 

c) İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde ; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

 

ç) Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.

 

 

3- YÜRÜRLÜLÜK

 

1- Bu Yönetmelik Belediye meclisince onaylanarak yetkili makamların onayına müteakip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 06 Şubat 2015 tarih ve 2015/14 sayılı meclis kararı ile uygulanan Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

4-  YÜRÜTME

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Çınarcık Belediye Başkanı yürütür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07