SU ABONELİĞİ YÖNETMELİĞİ

ÇINARCIK BELEDİYESİ
İŞLETME VE İŞETİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ - SU TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
SU ABONELİK YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ , KONU , TANIMLAR 

Amaç
Madde 1- Bu yönetmelik 831 Sayılı Sular Hakkındaki kanunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1593 Umimi Hıfzısaha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu kanunları değiştiren kanunlar gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması hizmetleri ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.

Konu
Madde 2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği - Su Tahakkuk Şefliğinin belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağlandığı içme, kullanma ve Sanayi sularının ulaştırıl­ması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ile ilgili olarak abonelere götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir.

Tanımlar
Madde 3- Kısaltmalar ve Tanımlar:
İmar Kanunu:
09.05.1985 tarih ve 18748 Sayılı Resmi Gazete'de yayım­lanan 3194 sayılı İmar Kanunu Sözleşme: Su satışı ile yer altı suyu kullananların kirli su kanalizasyon hizmeti verme şartlarını belirleyen İŞLETME VE İŞETİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ - SU TAHAKKUK ŞEFLİĞİ ve abone olan kişi tarafından imzalanmış akittir.

Kirli Su: Evsel Endüstriyel, Tarımsal ve diğer kullanımlar  sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Tarife: Satış, Hizmet, Teminat ve yaptırımların parasal değerlerin belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı uygulamada eşitlik sağlamalıdır.

Şebeke:  Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. Gerçek veya tüzel kişilerce Çınarcık Belediyesi kontrollüğünde yaptırılan şebekeler Belediyemiz şebekesi olarak kabul edilir.

Abone: Abonenin şebeke bağlantı noktasındaki ana bağlantıdır.

Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır.

Kapama Aparatı: Su kapama işlemine yarayan aygıttır.

Sayaç Kutusu: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur.

Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın İŞLETME VE İŞETİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ - SU TAHAKKUK ŞEFLİĞİ’ne ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma      işidir.

Usulsüz Su Kullanma: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya kullandırmasıdır.

Fesih: İŞLETME VE İŞETİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ - SU TAHAKKUK ŞEFLİĞİ ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir.

Evsel Kirli Su: Şebeke ile abone sayacı arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır.

İç Tesisat: İç tesisat, tek sayaçlı gayrimenkullerde evsel bağlantının sonunda bulunan sayaçtan, apartman ve siteler ile bahçeli nizamdaki tesislerde apartman veya site sayacından sonra başlar.

Aboneler, bu tesisatı istedikleri Sıhhi Tesisatçılar Odasına kayıtlı yetkili kimseye masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırabilirler. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler.Sayaçların kaydettiği    su, abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır.

Evsel Atık Su: Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve kullanımları neticesinde tükettikleri sulardır.

Endüstriyel Atık Su: Evsel atık sular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin, her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

Kanalizasyon Şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir.

Çınarcık Belediyesi'nce yaptırılan resmi kanalizasyonlar, kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. kanallar, gerçek veya tüzel kişilerce Çınarcık Belediyesi Kontrollüğünde yaptırılan kanallar kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir.

Atık su Kaynakları:   Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten mesken, endüstri kuruluşu, tarımsal alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri yapıları ifade eder.

Alıcı Ortam: Kanalizasyon şebekeleri veya kollektörlerin taşıdığı atık suların Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Teknik Usuller çerçevesinde deşarj edildiği Deniz, Göl, dere, Akarsu ve arazidir.

Atık su çukuru (Fosseptik): Kanalizasyon    şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık su kaynaklarının ürettiği atık suların toplandığı ve dengelendiği çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir.

Müellif: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği' nin tasdikine sunulmuş bulunan umut mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb. projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve gerekli bilgilerle (tescil sicil no'su vb.) tanımlayan           teknik   (mimar veya mühendis) gerçek veya tüzel kişidir.

Mükellef: Gayrimenkulün gerek mülkiyet, gerekse diğer ayni haklarla sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Vekil:  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği'ne müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni  olarak   yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

Ortak Kullanım Alanları: Yapı ve tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dahil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, makine dairesi, sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, malzeme deposu,  çamaşırlık, wc, toplantı odası, vs.

İşyeri: Dükkan, büro,   yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket,  hipermarket, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, işyeri ne bağlı depolar, benzin istasyonları, restorant, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. işyerlerini ifade eder.

Endüstri Tesisleri: Fabrika,  atolye, imalathane,sanayi vb. tesisleri ifade eder.

Kanal Harici Belgesi: Abonelik sözleşmesi için müracaat eden mükellef atık su kanal bağlantısı var olarak kabul edilir. Aksini iddia eden mükellef Belediyemiz ilgili birimine müracaat ederek kanalizasyon hizmetini kullanmadığını tespit ettirerek bir belge alır. Bu belgeyi alan abonelerden atık su bedeli  alınmaz. Ayrıca çim, yeşil alan vb. sulamalarda kullanılan abonelerde ayrı bir abone almak ve sayaç taktırmak koşulu ile abone servisince tanzim edilecek rapora istinaden kirli su kanalizasyon ve artma bedeli alınmaz.

(C) Parçası: Atık su bağlantı   kanallarının, kanalizasyon şebekesine 60 derecelik açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır.

Abone: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği görev alanı içerisindeki su ve kanalizasyon şebekesine her türlü bağlantı yaparak faydalanan gerçek, resmi, tüzel kişilerle abone sözleşmesi yapılır. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere abone denir. Abone Aboneliğinin devamı koşulu ve suyu (kuyu suyu dahil ) kullanmamak şartı ile suyun geçici bir süre için durdurulmasını isteyebilir. Abonelik ilk alındığı adres için geçerlidir. Abone hiçbir şekilde başka adrese taşınamaz. (Beş) yıl süre ile işlem görmeyen aboneler ile Belediyemizce ( istimlak edilen yerlerin abonelerinin abonelik sözleşmesi fesh edilir. Fesh işleminden sonra yönetmelik gereği beş (5) yıl işlem görmeyen ve yönetmelik gereği iptal edilen abonenin sahibinin müracaatı üzerine yeni bir abone sözleşmesi yapılır.

Grup Abone:  Aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir.

İdare: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği’ dir.

Tarife çeşitleri
Madde 4- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır.

 1. Su satış tarifesi.
 2. Atık  su tarifeleri.
 3. Hizmetler ve teminatlar tarifesi.
 4. Yaptırımlar tarifesi.

 

Abone Tanımı ve Türleri
MADDE 5-   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği ile sözleşme yapan gerçek, resmi ve tüzel kişilere "Abone" adı verilir. 2 tür abone vardır. ( sıcak ve sağuk su ) her bağımsız bölüme aynı tür aboneden sadece tek abone yapılabilir.

5-a-) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan aboneler su tarifeleri, atık su tarifeleri, hizmetler ve teminatlar tarifesi ile yaptırımlar tarifesi uygulanır.

5-b-) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği’nin  kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan aboneler;       bu tip abonelere atık su, Hizmetler teminat ve yaptırım tarifesi uygulanır.

Abonelerin Gruplandırılması ve Tarife Uygulaması
MADDE 6- Abonelerin gruplandırılması ve tarife uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

6.1- Mesken tarifesi uygulanacak aboneler:

a) Barınma amacıyla oturulan ve yapı kullanım izin belgesinde depo olarak belirtilip mesken olarak kullanılan yerlerde içme ve temizlik için kullanan ve kirleten aboneler.

b) Resmi Kurum Lojmanları,

c) Yapı ve tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar (atık su bedeli alınmaz.)

d) Binalardaki merdiven ve boşlukları, sığınak, kalorifer dairesi kapıcı dairesi, Ortak kullanımdaki otopark ortak malzeme deposu, çamaşırlık, toplantı odası, vs. site apartman veya tesis yönetimi adına abone yapılır.

e) Muhtarlık Hizmet Ofisi ( Muhtarlık hizmeti dışında başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait olduğu tarife grubundan tahakkuk yapılır).

f): Eski yapılar için Belediyemizin İmarı ve Mücavir alanı içerisinde eski yapılar Muhtarlıkça onaylanmış barınma amacı ile kullanılıyor ise ve Belediyemize ev olarak beyanname vermiş ise mesken abonesi verilir.

g) 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi gereği ruhsata tabi olmayan yapılara mesken tarifesi uygulanır.

h) Ayrıca kamu yararına faaliyet göstersin veya göstermesin tüm dernekler, vakıflara mesken tarifesi uygulanır.

6.2- İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler: Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile sanayi kuruluşları, endüstriyel nitelikte kullanım suyu bulunan yerler, ticarethaneler,fırınlar, kahvehaneler, çay ocakları, oyun salonları, Ganyan bayileri lokantalar, gazino, otel, motel, hamam, umumi wc ve ile diğer ticari hizmet yerleri, dinlenme ve eğlence tesisleri vs.

6.3-Resmi daireler tarifesi uygulanacak aboneler: Genel Bütçeye dahil Resmi Daireler için bu tarife uygulanır

6.4- Umuma açık yerler tarifesi uygulanacak aboneler:   İşletme ve İşetirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği hizmet sınırları içerisinde ve Belediyenin sorumluluğu altında olan park-bahçeler, yeşil alanlar ve sokak    çeşmeleri gibi halkın ortak kullanımına sunulan yerler için Müdürlüğümüzce abone yapılır su bedeli alınmaz.

6.5- İnşaat Abonesi

6.5.a- Özel İnşaat Abonesi : Özel şahıs ve mütaahhit’e ait tüm inşaatlara inşaat tarifesi uygulanır.

6.6- Okul ve Hastahaneler Tarifesi: Tüm okul, hastane ve poloklinikler resmi kurumlar tarifesi uygulanır.

6.7- Yalnız Kuyu suyu tarifesi uygulanacak aboneler: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğinin su  hizmetlerinden  yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan mesken,  işyeri ve Resmi Daireler ile diğer tanımlara giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu,  kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden, tankerle veya yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel resmi ve tüzel kişiler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğine başvurup abonelik sözleş­mesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için ilgili abonelik madde hükümleri uygulanır.

6.8  - Bedelsiz aboneler: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği hizmet sınırları içerisinde bulunan  ibadethanelerin ihtiyacı olarak kullandıkları su ( İl Müftülüğüne bağlı) su, kuyu suyu sarfi­yatlarından bedel talep edilmez. Müştemilat niteliğinde olan lojman, işyeri ve benzeri yerler ile özel mezarlıklarda kullanılan su sarfiyatları bu kapsamın dışındadır.

6.9- a- Bahçe, tarla vb. yerlere sulama suyu abonesi verilir. Daha sonradan inşaat vb. yapı yapılınca abone tipi Müdürlüğümüzce değiştirilebilir.

6.9-b- Yapı kullanım izin belgesi olmayan otopark ve oto yıkamalara kaçak su kullanmaması için işyeri abonesi verilir.

6.9-c- Belediyemizin mücavir alan içerisinde olup imar alanı dışında kalan yerlere kaçak su kullanmamaları için geçici su abonesi verilir.

6.9-d- Resmi kurum inşaatları tip proje kullandıkları için bu gibi yerlere ilgili kurumun abone talebi üzerine kaçak su kullanmamaları için su abonesi verilir.

6.10- Yer altı kaynak    sularını toplu olarak kullanan resmi ve özel kurumlar ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği  arasında yapılacak protokol usül ve esasları dahilinde tahakkuk ve tahsilat yapılır.

6.11- İndirimli tarife: İlgili Kanunlar çerçevesinde engellilere ( %50 ), gazilere, Şehit ve gazilerin dul ve yetimlerine( %100 ) indirimli uygulanan su tarife çeşididir.

a) İndirimli su tarifesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde iki yılda bir belgelerini Belediye’ye ibraz edecek , ibraz etmediği takdirde su indiriminden yararlanamayacaktır.

6.12- İndirimli tarife uygulanmasında;

a) Durumu belgelemek.

b) Aboneyi kullanan veya bakmakla hükümlü olduğu kişinin özrünün %40 ve üzeri olması şartları aranır. Yapılacak olan tüm tenzilatlardan bir kişi için sadece bir abone faydalanabilir.

6.13-Ek 1 Olarak sunulan Çınarcık Belediyesi Su Abone Sözleşmesi bu yönetmeliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yeraltı ve Yer üstü Suların Kullanımı
Madde 7- Yeraltı ve yer üstü sularının sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği’nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu amaçla su satanlara, taşıyanlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar Belediye Meclisince onaylanacak yönerge ile belirlenir.

 

II. BÖLÜM
Tarifelerin Yapılışı ve Uygulama Esasları
Tarifenin esasları

Madde 8 - Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör ( Yönetim ve işletme giderleri ) ile (amortismanlar),    (aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları) ve (en az %10 karlılık oranı) dikkate alınır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

8.1- Yönetim ve işletme giderleri:

Enerji ve malzeme giderleri:

a)Enerji ve malzeme giderleri: üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat,        klor ve  benzeri biyolojik işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

b)Personel giderleri: Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personellerin ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

c) Çeşitli masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlik ve  temizlik ile ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir.

8.2- Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan, miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık ana para ve          faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

8.3- Yenileme, ıslah ve tevsi      masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar, büyütme ve onarım giderleri hesaba katılır.

8.4- Karlılık oranı: (8.1),(8.2) ve (8.3)'deki         giderlerin toplamının %.10'undan az olmayacak bir değer kar olarak ilave edilir.

Ölçülebilir su satış miktarı
Madde 9: Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilen kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları  azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.
 

Su Tarifesi  Abonelere Uygulanacak Su Tarifesi
Madde 10- Abonelere uygulanacak  su tarifesi esasları aşağıda açıklanmıştır:

10.1- Abonelere uygulanacak    su satış tarifesi 8. Maddede belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve e az %.10 kar sağlayabilecek seviyede tespit edilir.
10.2- Kademeli tarife uygulanmayacaktır.
10.3-İşyeri ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak, bunlara uygulanan su satış tarifesi meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.
10.4- Kirli su    kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli harcanan su miktarı üzerinden % oranı olarak abone türüne göre Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Bu oranları %.100'e kadar belirlenmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Ön Ödemeli Toptan Su Tarifesi:
Madde 11- Ön Ödemeli (Akıllı Kartlı Su sayacı) :
Madde 11-1- Uygulama:

 1. Akıllı su sayacı (Ön Ödemeli Kartlı Sayacı) satacak firmalar Çınarcık Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek yetkili satıcı belgesi alacak ve Çınarcık Belediye Başkanlığı ile sözleşme imzaladıktan sonra akıllı sayaç, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) satışı yapabilecektir.
 2. Yeni su abonelerinde akıllı sayaç (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) kullanılması zorunludur.
 3. Akıllı sayaç, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) abonelerinden depozito ücreti alınmaz.
 4. Akıllı sayaç kullanacak abonelerden su yüklemesi yaparken yükleme ve  kontrol ücreti almaya Belediye Meclisi yetkilidir.
 5. Akıllı sayaca, (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) yükleme yaptıran abonelere 3 m³ avans su kullanımı sağlanacak ve söz konusu abonelerden yükleme yapıldığında kullandıkları avans tahsil edilecektir.
 6. Herhangi bir şekilde kart ve sayacın iadesi gerektiğinde abone tarafından kullanılmayan su miktarı satın alındığı bedel üzerinden iade edilecektir.
 7. Abonelere ilk kart akıllı sayaç ile bedelsiz olarak verilecektir. Kartın kayıp yada kullanılamadığı durumunda 2. ve müteakip kartlar bedeli karşılığında yetkili firmadan temin edilecektir.
 8. Aboneler su yüklemesi yaptıklarında en az 5 m³ su yükleyebileceklerdir.
 9.    Arızalı olup tamire gelen sayaçların yerine Ön ödemeli Akıllı su Sayacı takılacaktır.
 10.    Yeni yapılacak inşaatlarda su abone bağlantıları sayaç dahil Belediyemiz tarafından bağlanır. Abone bağlantı ücreti, inşaat yapım izni ile birlikte Belediyemizce alınan harçlar ile ayrı bir kalem oluşturularak peşin olarak alınır.

 

Ön Ödemeli Toptan Su Tarifesi:
Madde 11-2- Ön Ödemeli (Akıllı Kartlı Su sayacı) :

 1. Yeni abone talebinde bulunan abonelerin akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) uygulamasına  geçilmesine.
 2. Mevcut su abonesi bulunan abonelere her hangi bir zorunluluk getirilmeyerek talep etmeleri halinde akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) kullanılmasının sağlanmasına.
 3. Ortak su sayacı kullanan siteler ve apartmanlara ait kat mülkiyetine tabi taşınmazlardaki ortak alanlarda bulunan su abonelerinde akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) kullanımı zorunlu tutulacaktır.

4- a-) İnşaatlarda mekanik su sayacı kullanılacak inşaatın m²’sine depozito bedeli alınır. Müdürlüğümüz elemanlarınca kontrol edilmeden bağlantı yapan ilgili kişiye cezai  müeyyidenin  uygulanmasında Belediye Meclisi yetkilidir.

b-)  Resmi Kurum aboneleri mekanik olacak .

c-)  Dijital sayaç montajı Yetkili firma elemanlarınca yapılacaktır.

d-)  Montaj ve sayaç rekorlarının bedeli Meclis kararı gereği belirlenecek ücret ilgili abonelerden alınacaktır.

e-)   Mevcut abonesi olup dijital sayaca geçmek isteyen abonelerde sayaç yeri uygun olmayan demir tesisat vb. durumlarda sayaç yeri ilgili abonelerce hazırlandıktan sonra montajı yetkili firma elemanları  tarafından yapılacaktır.

f-)    Yeni abonelerden alınacak olan abone ve montaj bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

g-)    Abonesi mevcut olup dijital sayaç sökme ve takma bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

h-)   Su sayacının arızalanması durumunda garanti kapsamında olsa dahi sökme ve takma bedeli ilgili aboneden tahsil etmeye  Belediye Meclisi yetkilidir.

ı-)    Su sayacını tahrip eden ve bozan ilgili aboneye yönetmeliğin 24. Maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

i-) Mevcut su abonesi olan kentsel dönüşüme giren veya yıkılarak yerine inşaat yapılan su abonelerinin tahakkuk’u yapılan borçları yatırıldıktan sonra abonelikleri iptal edilir.

j-) Su abone sahipleri geçici olarak aboneliklerini kullanmadıklarını beyan eden su abonelerine Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı takılacak veya aboneliği askıya alınmayacaktır.

k-) Beş yıldan fazla işlem görmeyen ve sayaç bakımı sehven endeks işlemi tahakkuk eden ve yıkıldığı kontrol edilerek tespit edilen su abonelerinin tahakkukları silinerek abonelikleri iptal edilir.

 

5-Sorunlu aboneler:

 1. Kaçak su kullandığı tespit edilen aboneler için akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) kullanımı zorunlu tutulacaktır.
 2. Üç dönem üst üste borcunu ödemeyen aboneler için akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) kullanımı zorunlu tutulacaktır.
 3. Herhangi bir şekilde kart ve sayacın iadesi gerektiğinde abone tarafından kullanılmayan su miktarı satın alındığı bedel üzerinden iade edilecektir.
 4. Mevcut aboneler sayaçlarındaki kullandıkları suyun bedelini ödememden akıllı sayaç (ön ödemeli  kartlı ) kullanımına geçiş yapamayacaktır. Geçmiş su borçları  kurum ile yapacakları protokol ve taahhütname ile borçların yapılandırıldıktan sonra akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) kullanımına geçiş yapılabilecektir.
 5. Mekanik sayaç üzerinde bulunan mühür ile idarece yerinde mühürlenen mühürlerde tahribat yapanların sayaçları akıllı sayaç ( ön ödemeli  kartlı ) ile değiştirmeleri zorunlu tutulacaklarıdır.
 6.   Konut ya da ticari gayri menkul sahipleri gayrimenkullerini kiraya vermişler ise akıllı sayaç  ( ön ödemeli  kartlı ) kullanmamaları durumunda, kiracıların ödemedikleri su bedellerinden sorumlu tutulacaklardır.
 7. Akıllı su sayacını satan firma uygulaması gereken prosödürü ve görevini eksiksiz yapacaktır.     Sayacın montajı ve kartların sayaca ait olduğu konusunda titizlik gösterecektir.
 8.   Akıllı Su Sayaçlarının kullanılması ile ilgili abone sahibine teknik destek verecektir.
 9.    Ön ödemeli akıllı sayaç takan firma takılı olan mekanik sayacı Belediyemize getirerek teslim edecektir.  Sayacı getirmeyen firma sorumlu tutulacaktır.

Özel Sözleşme su tarifesi:

Madde 12- Bakanlar Kurulu Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi kabul edilen birimlere Organize Sanayiyi teşvik ve desteklemek amacı ile Özel tarife tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 13 - Tanker ile su satış tarifesi:

Madde 13-1- İçme suyu satışı : Belediyemiz araçları ile yapılan içme suyu satışıdır. Bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 13-2-İnşaat suyu satışı: Belediyemiz araçları ile yapılar inşaat ve kullanma suyu satışıdır. Bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

II- Kullanılmış suların (Atık Su) uzaklaştırılması tarifesi;
Madde 14- Kendi kuyusundan su alan yalnız kirli su kanalizasyon arıtma hizmeti alan abone tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedelini ödemekle yükümlüdür.

14.1-Tüketilen beher m3 su üzerinden Belediye Meclisince belirlenecek oranlarda kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli tahakkuk ve tahsil edilir.

14.2- İşyeri ve benzeri abonelerinin kullanılmış suları çevreye daha zararlı olduğundan, bu abone grubundan alınacak kirli su kanalizasyon ve arıtma hizmeti bedeli meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

Madde 15- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği’ nin yalnız kuyu suyu kullanan kanalizasyon ve arıtma hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri, K.İ.T. vb. kuruluşu aboneleri grubuna girenlerden kuyu suyu bedeli alınır.

15.1- Su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar esas alınır.

15.2- Kullanılan kuyu suyu bedelini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

15.3-Genel ve Katma bütçeli idareler ile İl Özel İdaresi resmi okul ve hastanelerden atık su ve kuyu suyu bedeli alınmaz.

Madde 16- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği’ nin  plan-kopya, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekim ve (büyültme ve küçültme dahil), bilgisayar veya arşiv kayıtlarından belge istenmesi halinde uygulanacak tarifedir. Bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 17- Su ve kanal harcamalarına katılma payı: Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları 2464 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince tahakkuk ve tahsil edilir.

İşletme ve Evsel Bağlantı Bedeli;

Madde 17.1- İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere abone bedeli alınır. Genel ve Katma Bütçeli daireler ile İl özel İdareleri ve Belediyelerden depozito bedeli alınmaz. Bunlardan Belediye Meclisince ayrıca belirlenecek tutarda Abone Bedeli alınır.

Madde 17.2- Evsel ve diğer bağlantılar için Kazı ruhsatı bedeli ile malzeme ve işçilik bedelleri mükelleften alınmak kaydıyla bağlantı ve işlemi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tarafından yapılır/yaptırılır. Bağlantı işlemini yapıp yapmamada İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği serbesttir. Abone hiçbir şekilde tesisatına takılan sayacı tesisatından izinsiz sökemez.

Madde 17.3- Yeni yapılan yapılarda su sayaçları mesken içerisinde olmayacaktır. Her dairenin merdiven başına sayaç bırakılacaktır.

Madde 17.4- Abonenin, şube yolu, boru cinsi ve düşeme şekli İşletme ve Fen İşleri Müdürlüğü’ nün  istediği şekil ve cinste yapılacaktır.

Madde 17.4-Abone, Belediye su şebekesi su hattından sayaca kadar olan evsel bağlantıda (Şube Yolu) vuku bulacak arızaların kendileri tarafından yapılır. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği Sokak veya Caddedeki boru yeri veya çapının değiştirmesi halinde evsel bağlantıları (Şube Yolunu) abone sahibi tarafından yapılır.

Madde 17.5- Belediyemize ait su şebekesinde meydana gelen hasardan dolayı bodrum, mesken vb. taşınmazların uğrayacağı zararlardan Belediyemiz sorumlu değildir.

Sayaç Muayene Bedeli:

Madde 18- Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikayet eden abonenin sayacı ölçü ve ölçü Aletleri Yönetmeliği'ne göre muayene ettirilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı ilgili birimce tespit edilirse, Belediye Meclisince belirlenen tarifesine göre sayaç muayene bedeli aboneden tahsil edilir.

III - Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi
Abone Teminatı

Madde 19- Abonelik sözleşmesi yapımı sırasında bu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre  depozito alınır. Depozito miktarı Belediye Meclisince Abone Türlerine göre belirlenir. Depozito olarak sadece nakit para kabul edilir. Geri ödenmesi esnasında her hangi bir ek tutar eklenmez (faiz, fark,vs.).        Depozito tutarı gerekli görüldüğünde tahakkuk servisince su borcuna mahsup edilebilir.

19.1- Genel ve Katma Bütçeli idarelerden depozito alınmaz.

19.2- Kirli su Kanalizasyon ve arıtma hizmeti abonesi grubuna giren abonelerin depozito  miktarı türüne göre Belediye Meclisince belirlenir.

19.3- Teminatlar aboneliğin devamı esnasında hiçbir şekilde geri ödenmez. Ticarethanelerde işyeri açma ruhsatının el değiştirildiğinde (yenilendiğinde) bunun belgelenmesi halinde eski aboneye ait depozito geri ödenir. inşaatlar abonesinde ise yapı            kullanım izin belgesi (iskan raporu) alınması halinde inşaat depozitosu geri ödenir.

19.4- (Ön Ödemeli Kartlı Sayaç) kullanan abonelerden depozito alınmaz.

Madde 20- Sayaç Okuma ücreti: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği endeks okuma memurları tarafından abonelere ulaşılarak sayaçlardan endeksin okunmasına ait ücrettir. Bu ücreti tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 21-Abone Bedeli : Aboneye ait, su tesisat plan takibi, abone numara bedeli, su sayacı açma ve kapama ücreti ve diğer ücretlerin toplamıdır. Bu ücreti tespit etmeye Belediye Meclisi yetkilidir. Abone  mülkiyet sahibi adına ( kira kontratı ile kiracı depozito yatırarak kendi adına abone alabilir. ) Kiracı kira süresi bitimine kadar su abonesi kiracı adına tahakkuk işlemi yapılır. Kira bitiminde kiracı evden çıktığında abonesini iptal edebilir. Belediye ye yatırmış olduğu depozito ücreti geri ödenir. Ancak kiracı durumundaki kiracılar için mevcut abone türüne ait depozitosunu yatırmak koşulu ile kiracı adına     kira süresi bitimine kadar isim değişikliği yapılır. Kira süresi bitiminde depozitosunun talep edilmesi halinde kiracıya ait depozito su borcuna mahsup veya iade edilerek mülk sahibi adına isim değişikliği yapılır. Kira süresince mülk sahibi adına yatırılan depozito ödenmez.

IV. Yaptırımlar Tarifesi

Tahsilatın Hızlandırılması

Madde 22.1- Tahsilatı hızlandırmak ve tüm      abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için abonelerin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğince belirlenen son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri fatura bedeli üzerinden (KDV dahil ) tüm abone türlerinden 6183 Sayılı A.A.T.U.H. kanun hükümlerinde belirtilen gecikme zammı ilave edilerek alınır.

Kaçak ve usulsüz su kullananlarda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tarafından tanzim edilen kaçak su kullanımı tespit zaptının Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip, yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen zabıt cezaları 20 gün içerisinde 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve  bu süre içerisinde tahsil edilmeyen tutara yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır. (Bu sürenin değiştirilmesinde Belediye Meclisi yetkilidir.)

22.2-İmza etmiş oldukları abone senedine ait ilişkilerini kesmeden gayrimenkulünü satan su aboneleri başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden mesuldürler.

22.a-Gayrimenkulünü kiraya veren mülk sahibi kira kontratı, kiracının kimlik fotokopisi ile aboneyi kiracıya devr etmeyen mal sahibi tükettikleri su bedelinden sorumludur.

22.3- Mevcut abone ile abone sözleşmesi geçerli iken suyu açık olan bir gayrimenkulde yeni ikamet etmeye (faaliyette bulunmaya) başlayanlar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği'ne  müracaatla ya suyu kestirirler veya mevcut aboneliğin borcunu tasfiye etmek suretiyle İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği ile kendi adlarına yeni bir abone sözleşmesi yaparlar. Bunu yapmadıkları takdirde eski borçlar la birlikte sayacın en son kayıt ettiği  miktara kadar tahakkuk edecek borcu bu özel veya tüzel kişilerden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tahsil edebilir.

22.4- Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur.

22.5- Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sağlıklı uygulanabilmesi açısından çeşitli nedenlerle okunamayan veya abonelere endeks okuma kartı bırakıldığı halde endeksi okuyup İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğine bildirmeyen abonelere  bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. İkinci ve üçüncü dönemlerde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile endeks belirlenemez ise su kesim ekiplerince gerekli kontroller yapılarak tespit edilen konuya göre bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

22.6-Abonenin beyan ettiği kanuni tebligat adresine yapılacak her türlü tebligat kendisine yapılmış sayılır. Abonenin beyan ettiği adreste kimsenin bulunmaması veya kapı çalındığı halde cevap verilmemesi halinde görevli memurun ihbarnameyi kapıdan atması, posta kutusuna bırakması veya komşusuna bırakması taraflarca tebligat sayılır.

22.7-Belediyemizden tapu beyan değeri aldığı takdirde beyan değerinin bir suretinin ve kimlik fotokopilerini abone servisine vererek alıcı kişi adına abone yapılır. Alıcı kişi tapuyu aldıktan sonra su abone servisine tapusunu ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde abone kendi adına yapılmış olur ve su borcu onun adına çıkar. Satan kişiye ait su abonesi var ise yeni bir sözleşme imzalamak şartı ve devir ücreti yatırmak suretiyle alan kişi adına abone kaydı değiştirilir. Satan kişinin abonesi kendi adına olsa dahi tapu satışının yapılması abonenin de satışının yapılması anlamına gelir. Aboneye ait borç olması durumunda devir işlemi yapılamaz.

a). Tapu kaydının el değiştirmesi durumunda satan kişiye dair abone, yeni bir imzalamak şartı ve devir ücreti yaptırmak sureti ile alan kişi adına abone kaydı değiştirilir. Satan kişi, şirket vb. aboneye ait depozito ücreti geri ödenmez. Ev, işyeri vb. gayrimenkulün satılması halinde su abonesi ile birlikte satılmış olur. Gayrimenkulü satın alan tapusunu yapmadan önce borç ilişiğini keser ve abone yeni alıcıya devredilir. Aksi takdirde kalana borç yeni alıcı tarafından ödenir. Su abone sözleşmesi tapu alan adına yapılır.

b). Su abonesi alınmamış gayrimenkul kullanılmış bulunan su borcu tapunun el değiştirmesi durumunda yeni tapu sahibi adına tahsilatı ve tahakkuku yapılır. Belediye’ye gelmeyen yapılan satışlarda, satışlardan doğacak olan eski su borcu yeni tapu sahibine aittir. Meydana gelecek eski borçlara ait problemlerden Belediyemiz sorumlu değildir.

c). Su abonesi yapılacak meskenin su sayacını arızalı olması veya değiştirilmesi durumunda, meskenin toplam sarfiyatının elektrik sarfiyatının %10’u meskenlere, ticarethanelere %5  olarak  tahakkuk ve tahsilatları uygulanır.

d). Su abonesinin iptal edilebilmesi için binanın yıkılması halinde iptal olacağı ancak Belediyemiz ana su şebekesine bağlı olan şube yolu kapatılması gerekmektedir.

e). Abone, abonelikden doğan haklarının hangi neden ile olursa olsun bir başkasına idarenin izni olmadan devir edemez. Veraset yolu ile intikal etmiş olsa dahi varislerin kendi adlarına devir işlemi yapmaları mecburidir.

22.8- Abone, abonelikten doğan haklarını hangi nedenle olursa olsun bir başkasına idarenin izni olmadan devredemez. Veraset yolu ile intikal etmiş olsa dahi varislerin kendi adlarına devir işlemi yapmaları mecburidir.

22.9- İdare herhangi bir nedenle aboneye verilen hizmeti durdurabilir.

22.10- Abone tesisatından daimi ve geçici bağlantı yaparak başkasına su veremez.

22.11- Geçici su aboneleri yapı kullanım izin belgesi ( iskan raporu) aldıkları tarihe kadar tükettikleri suyu geçici su abone tarifesi üzerinden ödenir . Borcu bittikten sonra normal su abonesine çevrilir.

22.12- (a) - İskan aldıkları halde bir ay ( 30 gün ) içinde gelip abone yapmayan su abonelerine cezai müeyyideyi uygulamak Belediye Meclisimizin yetkisi dahilindedir.

(b)- İskan aldıkları halde gelip abone yapmayan su aboneleri abone aldıkları tarihe kadar tükettikleri su miktarını gerçek tarife üzerinden öder.

22.13- Bütün abonelere şamil olmak üzere tahakkukları Belediye Meclisince belirlenen periyotlarda yapılır.  Bunu değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir.

22.14- Abonelere önceden tahakkuk etmiş borçların abonenin müracaatı olması durumunda tahakkuk servisince gerekli düzeltmeler yapılabilir.

22.15- Kiralama yapan veya ruhsat değişikliği ve devir durumunda önceki borcun ¼’ünü yatırmak kaydı ile resmi dilekçe ve kimlik fotokopisi ile abone isim değişikliği yapabilir.

22.16-  (a) – Tarifede yer almayan tahsilatın yapılabilmesi için mevzuata uygun Belediyemiz gelirlerinin   (Su) ücretlerinin eklenmesi hususunda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği yetkilidir.

( b) -  Belediye Meclis Kararı gereğince yeni oluşan gelirler su abonelerine eklenir.

Su Kapama ve Açma Ücreti

Madde 23. Su borcunun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılır. Abonenin borcunu ödemesi halinde ise kapatılan suyu açılır. Bu işlemlerin sonucunda kapama ve açma ücreti aboneden tahsil edilir.

Kaçak Su Kullanımı  

Madde 24.1-   Abone olmaksızın şebekeden evsel bağlantı yaparak su kullanmak suç olup, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tarafından bu türde kaçak su kullandığı tespit edilerek haklarında kaçak su kullanım zaptı tanzim edilenlere, şartları Belediye Meclisince  belirlenen, o yıl için geçerli olan, Su Ücret Gelir Tarifesine göre gerekli işlem uygulanmak üzere Belediye Encümenine intikal ettirilir. Belediye Encümenince uygun görülmesi halinde ceza işlemi uygulanır . Ayrıca şebekeden evsel bağlantısı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tarafından iptal edilerek kapama ücreti ilgilisinden tahsil edilir.

a) Meskenler (geçici aboneler dahil): Kaçak Kullanım süresi tespit edilmiş ise tespit tarihinden itibaren, tespit edilmemiş ise geriye dönük günlük 1 m³ ‘ den en az 12 aylık su tükettiği varsayılarak ait olduğu abone gurubunun giydirilmiş (Ç.T.V.- K.D.V.vs.) ücreti üzerinden kaçak su ücreti olarak tahakkuk ve tahsil edilir. İtirazı halinde ilgili aboneden elektrik dökümanı istenir.

b)Ticarethaneler ve depolar: Kaçak Kullanım süresi tespit edilmiş ise tespit tarihinden itibaren, tespit edilmemiş ise geriye dönük günlük 1 m³’den en az 12 aylık su tükettiği varsayılarak giydirilmiş su ücret tarifesi üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir. İtirazı halinde ilgili aboneden elektrik dökümanı istenir işyeri amacına göre daha önceki dönemler baz alınarak (lokanta, market, oto yıkama, depo vs.) tutanakla ortalama aylık tüketim miktarı tespit edilip ait olduğu abone grubunun giydirilmiş ortalama (K.D.V. – Ç.T.V. vs.) ücreti üzerinden kaçak su ücreti olarak tahakkuk ve tahsil edilir. İtirazı halinde ilgili aboneden elektrik dökümanı istenir.

c) İnşaatlar: Kaçak kullanım miktarı tespit edilebilirse tespit miktarı üzerinden, tespit edilemez ise inşaatın biten kısmının İmar Şehircilik Müdürlüğü Bayındırlık  birim fiyatı ve Mühendisler Odasının görüş yazısı göz önüne alınarak m² başına  tahakkuk ve tahsil edilir Tahakkuk edilen kaçak su tutarları           1 (Bir) ay içerisinde tahsil edilir. Tahsil edilemeyen tutarlar 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve bu süre içerisinde tahsil edilmeyen tutara yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

d) Kaçak kullanımın bahçe sebzelik tarla vs. sulamasında yapılması halinde arazinin sulanabilir sezonluk yeşil alan m²’sine beş (5m³), ağaç sayısına on (10 m³) sulama suyu bedelinden tahakkuk ettirilerek vs. hususlar bir tutanak ile tespit edilerek Belediye Meclisince takdir edeceği miktarda sulama suyuna göre tahakkuk ve tahsil edilir.

e) İnşaatlar iskan yazısı verilirken İnşaatlarda sayacın arızalı olması veya düşük tonajda sayaç çalışıyor olsa bile az su tüketmesi halinde  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mühendisler Odasının belirlediği oranın altında olmamak kaydı ile inşaatım m² ’sine göre tahakkuk ve tahsil yapılır.

f) İnşaat abonesine su borcu yoktur yazısı verilirken inşaatın bağımsız bölümlerinin tamamına ön ödemeli akıllı sayaç takmak zorundadır.  Bağımsız bölümlere ön ödemeli akıllı sayaç takılı değil ise inşaat abonesine borcu yoktur yazısı verilmez.

g) İnşaatın bağımsız bölümleri Müdürlüğümüze bağlı elemanlarımızca tesisatın kontrolü yapıldıktan sonra uygun ise, bağımsız bölümlere ön ödemeli Akıllı Su Sayaçları takılı ise iskan almaları için inşaat abonesine borcu yoktur yazısı verilir.

24.2- Kaçak su kullananların tesisatlarında         sayaç olması     halinde kullanım ile ilgili sayaçların daha önceki dönemlere ait endeksleri baz alınarak kaçak su kullananlar hakkında  bu yönetmeliğin 24-1 maddesindeki cezai hükümler uygulanır.

24.3-Mevcut aboneliği olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yapan ve evsel bağlantı hattından su kullananlara 24'üncü maddede belirlendiği şekilde konumuna uygun kaçak su kullanım cezası hesap edilir ve aynı müeyyideler uygulanır.

Ölçümü Engellemek
Madde 25- Sayacın çalışmasını ve endeksin görevlilerce okunmasını engelleyen hangi sebeple olursa olsun İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğine haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan, kayıtlı sayacın yerine başka sayaç bağlayan aboneler için 24.1-'nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 26- Sayacı Tahrip Etmek

26.1- Aboneler su sayaçlarını korumakla yükümlüdürler. Dona karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan aboneden okunamayan su bedeli bir önceki 12 aylık dönemde tükettiği su ortalamasının bedeli         (Su ÇTV. - KDV.) Sökme takma ve su kapama –açma ücreti tahsil edilir.

26.2- Uzun süre suyu kullanmadığını beyan eden (okunmayan) sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, sayacı kaybeden aboneye ( işyeri, ticarethane vb.) durumdaki abonelerden elektrik dökümanı istenir. Tükettiği elektriğin meskenlerde %10’u, Ticarethanelerde %5’i oranında tahakkuk ve tahsil ettirilir. İnşaatlarda ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mühendisler Odasının görüş yazısına göre su tahakkuk ve tahsil ettirilir.

Madde 27- Abonenin arızalanan sayaçlarını ihbar tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliğince tamir ettirilmek üzere getirmek zorundadır. Bu şekil okunamayan su miktarı bir önceki 12 aylık su tüketiminin ortalaması üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.

Usulsuz Su Vermek

Madde 28- Daimi ve geçici bağlantı yapılarak başkasına su verilemez. Verilmesi halinde suyu veren ve alan müştereken sorumludur. Bağlantı, sayaçtan sonra veya sayaçtan önce yapılmış ise 24.1 maddesine göre işlem yapılır. Usulsüz yada kaçak bağlantı kaldırılır.

Usulsüz Su Kullanmak

Madde 29.1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği'nce kapatılan ( kesilen )suya ait bağlantı ve mühürü koparan, kapama aparatını kıran, tahrip eden veya söken aboneye 24.1 maddesindeki ceza ile bağlantı-mühür ve kapama aparatı toplam bedeli tahakkuk etti­rilerek tahsil edilir ve yeniden kapama yapılır.

Madde 29.2- Anamusluktan suyu kapatılan su aboneleri izinsiz olarak suyu açanlardan 24.1'nci maddesine göre hesaplanan bedel ceza olarak alınır ve yeniden suyu kapatılır.

Mühür Koparmak

Madde 30- Sayacın mühürünü ve mühür bağını koparmak yasaktır. Tespiti halinde sökme-takma bedeli ve mühür bedeli aboneden tahsil edilir. Kaçak su kullanmak amacıyla mühür kopartılmasının tespiti halinde 24.1'nci madde hükümleri uygulanır.

Yetkisiz Müdahale

Madde 31- Sayacın ve şube yolunun yerini  değiştirmek şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar %50 fazlasıyla tanzim ettirileceği gibi ayrıca haklarında kanuni işlem yapılır.

Abone Tür Değişikliği

Madde 32- Abone türü değişikliği yapan aboneler İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği'ne haber vermek zorundadırlar.   idare aleyhine abone     türünü değiştiren veya bir ay içinde haber vermeyenlerden idarece tespit edilenlerin re'sen tür değişikliği yapılarak, tahakkuklar bu abone türüne ait   tarife uygulanarak yapılır. Abone türü eski haline gelinceye kadar bu uygulamaya devam edilir.

Abone tür değişikliğinde abone ücreti (depozito dahil ) bakımından idare lehine doğacak fark idarece tahsil edilir. Abone lehine doğacak fark ise hiçbir şekilde aboneye    iade edilmez.

Tesislere Zarar Verilmesi

Madde 33- Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla birlikte;  zararın giderilmesi için yapılan harcamalar %50 fazlasıyla kendilerinden tahsil edilir.

III. BÖLÜM
Tahsilatla İlgili Esaslar  Tahakkuk ve Tahsil

Madde 34 - Dönemler  ile Tahakkuk ve Tahsilatla ilgili esasları belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Biriken Borçlar ve Suyun Kapanması

Madde 35- Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

Madde 35.1-  3 dönem su borcunu ödemeyen abonelere ilk önce bir ­kereye mahsus Kesim ihbarnamesi ile 7 gün borcunu ödemesi için süre verilir. 7 günden sonra borcunu yine de ödemeyen aboneye verilen hizmet durdurulur süre bitiminden sonra borcunu ödemeyen aboneye ait tüm alacaklar için yasal işlem başlatılarak ( Kuyu suyu kullananlar dahil )  kanuni yollardan tahsiline gidilerek ilgili aboneye verilen hizmet durdurulur.

Madde 35.1.a)-4 dönem su borcunu ödemeyen abonelerin suyu kesilir.

Müeyyide Uygulanması
Madde 36- Haklarında su kapatılması, sözleşme iptali vs, işlemi yapılarak suyu kapatılan aboneler kontrol edilir ve suyu kullandıkları tespit edilenler hakkında 24.1'nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

V. Bölüm   Çeşitli Hükümler  Endeks Rakamlarının Düzeltilmesi

Madde 37- Aboneye ait okunan endekslerde hata olması durumunda tahakkuk servisince gerekli düzeltmeler yapılabilir.

Rakamların Yuvarlanması:
Madde 38 - Bu yönetmeliğe göre hesaplanan fatura /makbuz ve teminat bedelleri yuvarlanabilir.

Tarifenin Onayı
Madde 39 -  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Su Tahakkuk Şefliği tarafından düzenlenen yönetmelik ve tarifeler Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Sözleşmeler

Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerinin tamamı veya bir bölümü abone sözleşmesi metni olarak kullanılır. Abonelik sözleşmesini imzalayan aboneye bu yönetmelik hükümleri tebliğ edilmiş sayılır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce abone sözleşmesi imzalamış olan abonelerin sözleşmelerinin yeni yönetmeliğe aykırı hükümlerinin yerini bu yönetmelik alır. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren daha önce imzalanmış sözleşme bu yönetmelik   hükümlerine  göre uygulanır.

Madde 41  -Abonelik işlemleri için gerekli belgeler.

Mesken ve İşyeri Abonesi:

1-İskan raporu fotokopisi

2-İskan raporu alınmamış ise inşaat ruhsat fotokopisi.

3- Tapu fotokopisi.

4-Sayacın 
a)Seri no’su
b)Markası
c)İmal Tarihi

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6- Bilgisayar arşivi mevcut olduğundan dolayı abone dosyasına gerek duyulmamaktadır.

İnsaat Abonesi:

1- Sıhhi Tesisat Projesi

2- imar çapı

3- İnşaat Ruhsatı.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Sayacın

a)Seri nosu
b)Markası
c)İmal Tarihi

Geçici Abonenin Normal Aboneye Çevrilmesi İçin istenen Belgeler:

1-İskan Raporu

2-Tapu Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Su Abone Numarası

Abone devir İşlemi Yapacaklardan İstenen Belgeler:

1-Su Abone Numarası

2-Su Saatinin Son Endeksi

3-Depozito ücreti

4-Satıcı ve Alıcı Kişiler

5-Alıcının Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Yürütme

Madde 42- Bu yönetmeliğe Belediye Başkanı kendi sorumluluğu ve gözetimi altında tayin ettiği İşletme ve İştirakler Müdürü tarafından ilgili servis şefi ve personeli eliyle yürütür.

Yürürlük

Madde 43.1- Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Meclisi'nce kabul edilip, onaylandıktan sonra Belediye İnternet Sitesi ve Belediye İlan panosunda ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Belediye Meclisince bu yönetmelik hükümlerine aksi düzenleme yapılıncaya kadar veya değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır.

43.2-Bu yönetmelik hükümlerini değiştirmeye gerekli görüldüğünde tamamen kaldırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

43.3-Bu yönetmelikte bulunmayan ve ilgili kanunlar ile düzenlenen iş ve işlemeler ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür.

43.4- Bu yönetmeliğin uygulamaya ilişkin tereddütler Belediye Encümenince giderilir.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07