PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ

ÇINARCIK BELEDİYESİ
PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR  
Amaç 
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan sabit, seyyar, el ürünleri ve üretici semt pazarlarında vatandaşlarımızın daha çağdaş, nitelikli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde pazaryerlerinin düzeni, yönetimi ve denetimi amacına yönelik temel ilke ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 
MADDE 2- Bu Yönetmelik sabit, seyyar, el ürünleri ve üretici semt pazarlarının yönetimi, pazarcı esnafının ve yönetiminin sorumlulukları ve uyacakları kurallar ile ilgili esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Belediye: Çınarcık Belediyesi.
b) Belediye Başkanı: Çınarcık Belediye Başkanı.  
c) Belediye Meclisi:
Çınarcık  Belediye Meclisi.

ç) Zabıta Amirliği: Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği  
d) Pazaryeri:
Çınarcık Belediye Meclisi’nce kuruluş günleri ve yerleri belirlenen ve esnafların haftanın belirli günleri veya her günü yukarıda açıklanan amaca uygun olarak satış yapmak için toplandıkları yer.

e) Komisyon: Belediye Başkanınca pazaryerlerini yönetmek üzere görevlendirilen kişiler.
f) Pazarcı Esnafı: Pazaryerlerinin adına tahsisli bölümünde satılmasına izin verilen ürünleri kendi adına getirip satan esnaf belgeli kişiler.
g) Sabit Pazar: Her gün açık olan daimi pazar.
h) Geçici Pazar ( Seyyar Pazar): Haftanın belirli günleri ve belirli yerlerde kurulan pazar.
ı) Peron: Sabit ve seyyar semt pazaryerlerinde ebatları önceden belirlenerek esnaflara tahsis edilen kapalı ve açık yerler.
i) Üretici: Pazaryerlerinde kendi ürettiği ürünleri kendisine ayrılan bölümde satan ve ilgili kurumlarca verilen üretici belgesine sahip kişiler.
j) El Ürünleri: Özellikle ev hanımlarının kendi imkânlarıyla evlerinde ürettikleri ürün ve eşyalar. 

Yönetmeliğin Hazırlanmasındaki Hukuki Dayanak 

MADDE 4- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 1’inci, 4’üncü ve 6’ıncı fıkraları ile 15. maddesinin 1’inci fıkrasının b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Uygulamadaki Yasal Dayanaklar 
MADDE 5-
a)
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun ve 24.06.1995 Tarih ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

b) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
c) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 
ç) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü,
d) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, e) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
e) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,
f) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
g) 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
h) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
ı) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
i) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
j) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
k) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
l) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
m) 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu.
n) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır. 
 

MADDE 7- Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.  

İKİNCİ BÖLÜM 
PAZARYERLERİNİN KURULUŞ DÜZENİ VE DENETİMİ 
MADDE 8- Pazaryerleri kurulurken ya da bir yerden başka bir yere taşınırken, kurulacakları ya da taşınacakları yerler, bağlı bulundukları belediye başkanlıklarınca idari, iktisadi, sağlık, güvenlik, yangın, estetik, özel mülkiyet ve imar durumları yönünden incelenir. 

MADDE 9- Yapılan tüm incelemeler sonunda herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan ve pazarda faaliyet gösterecek pazarcı esnafı tespit edildikten sonra pazaryeri, belirlenen yerde en az 6 (altı) ay süre ile deneme mahiyetinde kurulur. Deneme süresi sonunda, her yönüyle olumlu sonuçlar alındığı takdirde ilgili müdürlük, yeni kurulan pazaryerini bir üst yazı ile başkanlığa teklif eder. Başkanlık makamı teklifi uygun bulursa konuyu meclise havale eder ve meclis tarafından alınan karar uygulamaya konulur. 6 (altı) aylık deneme süresinde olumlu sonuç vermeyen pazarlar Zabıta Amirliği’nin teklifi, Meclis kararı ve Başkanlık Makamı’nın onayı ile iptal edilir.  

MADDE 10- Faaliyeti devam eden pazaryerlerinin, idari, iktisadi, sağlık, güvenlik, yangın ve estetik yönünden sakıncaları tespit edilen ve imarda özel mülkiyete isabet eden kısımları veya tamamı gerek görülmesi durumunda bulunduğu yerden uygun bir yere taşınabilir. Bu karar ilgili müdürlüğün teklifi ve Başkanlık onayı ile gerçekleşir. Pazaryeri, taşındığı yerde 6 (altı) aylık deneme süresi sonunda uygun görülürse 9. maddedeki hükümler uygulanır. 

MADDE 11- Pazaryerlerindeki çalışma alanlarının işgaliye ücreti yıllık olarak meclis kararı ile belirlenir ve bu ücret her yıl meclis kararı ile yenilenir. 

MADDE 12- Tahsis işçin başvurular belediyenin ilgili birimi tarafından incelenir ve gerekli koşulları taşıyanlara yer tahsisi yapılır. Başvuruların tahsis yerinden fazla olması durumunda tahsisler kura yöntemi ile belirlenir. 

MADDE 13- 18 yaşından küçükler için pazaryeri tahsisi yapılmaz. 

MADDE 14- Pazaryerlerinin düzeni ve denetimi Zabıta Amirliği tarafından sağlanır.  

MADDE 15- Pazaryerlerinin denetiminde, ihtiyaç duyulması halinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanır. 

MADDE 16- Pazaryerlerinin sevk ve idaresi, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği bir yetkili başkanlığında Zabıta Amirliği’nden üç kişi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden bir kişi, odalara kayıtlı olup tuhafiye satışı yapan esnaflardan bir kişi, gıda satışı yapan esnaflardan bir kişi, TÜKODER’ den bir kişi ve Ziraat Odasından bir kişi olmak üzere oluşturulacak bir komisyonca yürütülür ve açıldığı gün itibariyle tarifede belirtilen ücret doğrultusunda ücretlendirilir. 
a) Alınan komisyon kararlarının tümü bağlayıcıdır. Pazarcı esnaflar komisyon kararlarına uymak zorundadır.
b) Komisyon kararları üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.
c) Üretici pazarlarında kendi ürettiği ürünleri satan üreticilere ürünlerini satmaları için belirli bir yer tahsis edilir.
ç) Pazaryerleri, satılan ürün çeşidine göre gruplandırılacaktır.
d) Pazaryerlerindeki yer tahsislerinde Çınarcık Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden kişilere öncelik verilecektir.
e) Bütün komisyon kararları Belediye Başkanı’nın onayından sonra uygulamaya konulur.
f) Pazaryerlerindeki tezgâhlar arasında 60 cm boşluk bırakılacaktır.
h) Mevcut pazaryerleri ihtiyaç duyulması halinde ilave yapılarak büyütüldüğünde veya uygun bir yere büyütülerek taşındığında daha önce müracaatta bulunup da yer tahsisi yapılamayanlara öncelik verilerek Yönetmelik esaslarına uygun bir şekilde tahsis yapılır.

Yer Tahsisi için istenecek belgeler
MADDE 17- Pazaryerlerindeki yer tahsisleri, aşağıdaki belgeler tamamlandıktan sonra Pazaryerleri Komisyonu’nca yapılacaktır.
a) Pazarda satacağı ürün çeşidine göre yer talep dilekçesi,
b) Üreticiler için Ziraat Odası’ndan üretici olduğuna dair ve ürettiği ürün çeşitlerini de gösteren üretici belgesi,
c) Yerleşim Yeri Belgesi,
ç) Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No. dâhil)
d) İki adet resim,
e) Çınarcık Belediyesi’nin ilgili biriminden borcu yoktur yazısı,
f) Yer bir başkasından devir alınmışsa noterden devir belgesi.  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PAZARCI ESNAFINA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER 
MADDE 18- Pazaryerlerinde pazarcı esnaflarınca yerine getirilecek yükümlülükler aşağıda maddeler halinde sayılmıştır.
a) Pazaryerlerine giriş sabah saat 07.30 dan itibaren yapılacak, tezgahlar sabah en geç saat 09.00 da kurulmuş olacak, akşam ise yaz sezonunda saat 21.00 de kış sezonunda saat 20.00 de kaldırılmış olacaktır.
b) Pazar esnafı pazaryerinde, miktarı her yıl Belediye Meclisi’nce belirlenen işgaliye, yer tahsis vb. ücretlerini belediye görevlilerine makbuz karşılığında ödemek zorundadır.
c) Vergi mükellefi olan esnaflar, reyonlarında yazar kasa veya kendilerine ait perakende satış fişi bulundurmak zorundadırlar.
ç) Esnaflar pazarda satışa sundukları ürünlerinin mal alış faturalarını ve üretici belgelerini yanlarında bulundurarak, istenildiğinde görevlilere ibraz etmek zorundadırlar.
d) Mazeretleri nedeniyle pazara gelemeyecek olan esnaflar mazeretlerini ve süresini yazılı olarak belediyeye bildirmek zorundadırlar.
e) Yer sahipleri kendilerine tahsis edilmiş olan yerleri ile ilgili tasdikli ve fotoğraflı belgelerini yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmek; belediyece onaylanarak verilen yaka kartlarını yakalarına takmak; ayrıca belediyece verilmiş olan pazaryerlerine ait numaraları tezgâhın belli bir yerine asmak zorundadırlar. 
f) Pazarda yeri olmayan ve ÇInarcık Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden esnaflara pazarda tahsis edilecek boş yer olmadığı durumlarda, mazeretini ve süresini bildirerek pazara gelemeyen esnafların yerleri, 16. maddedeki şartları taşıması koşulu ile bu süre zarfında kullanılmak üzere Zabıta Amirliği tarafından geçici olarak tahsis edilir.
g) Herhangi bir zorunlu sebepten dolayı (önemli hastalık, ölüm, yaşlılık vb.) pazara gelemeyecek olan esnafların yerleri 17. maddedeki koşulları yerine getirmek şartıyla eş ve çocuklarına devredilebilir. Ayrıca bu yerler, yer sahibinin eş ve çocukları talep etmediği takdirde yer talebinde bulunan sıradaki kişilere bu Yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek şartıyla komisyonun teklifi Belediye Başkanının onayı ile pazara alınır. 
h) Pazaryerlerinde satılan ürünlerin ayıplı olması durumunda, bunların hangi esnaftan satın alındığının müşteri tarafından belgelenmesi koşuluyla satıcısı tarafından yenisiyle değiştirilmesi veya ücretinin iade edilmesi zorunludur. Ancak ayıplı olduğu müşteri tarafından bilinerek satın alınan mallar için bu hüküm uygulanmaz.
ı) Pazaryerlerinde pazarcı esnafı tarafından, satışa başlamadan önce satışa arz edilen ürünlerin üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde fiyat etiketi konulması zorunludur. Aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek yasaktır.
i) Esnaflar kendilerine tahsis edilen yeri ve çevresini temiz tutmak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmek ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce belirlenen yere bırakmakla yükümlüdürler.
j) Pazarcı esnafı, belirlenen renk ve ebatta iş gömleği giymek zorundadır.
k) Pazardaki her satıcı 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’a göre paraları düzgün, istifli ve temiz tutmak; Bu amaçla kendisinin kolayca kullanabileceği portatif madeni veya ahşaptan kilitli bir çekmece bulundurması zorunludur. Bu kurala uymayanlara zabıtaca önce uyarı yapılır, tekrarında ise cezai işlem uygulanır. 
l) Pazaryerlerinin orta kısmı halkın veya taşıma araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulur. Bu geçit yerleri hiçbir şekilde işgal edilemez, işgal edenler hakkında cezai işlem uygulanır.
m) Çınarcık Belediyesi sınırları içerisinde pazarcı esnafının faaliyet gösterdiği yerlerde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesim merkezi, panayır, fuar vb. kurulması ve kurulduğu tarihler arasında pazar kurulamama durumu ortaya çıkması halinde pazardaki yer sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 

MADDE 19- Gıda maddeleri ile ilgili hükümler; 
a) Pazaryerlerinde satılan her türlü gıda maddesi, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olacaktır.
b) Gıda maddesi satışı yapanların, periyodik sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir sağlık karnelerinin bulunması ve istenildiğinde görevlilere gösterilmesi zorunludur.
c) Pazaryerlerinde her türlü sebze ve meyvenin toptan satışı yasak olup sebze ve meyvenin toptan satışı toptancı halinden yapılacaktır.
ç) Pazaryerlerinde perakende satış yapanlar da bu ürünleri toptancı halinden satın aldıklarını belgelemek zorundadırlar.
d) Kendi ürettiği ürünleri satan üreticiler, bu ürünlerin kendileri tarafından üretildiğini Ziraat Odasından aldıkları onaylı belgelerle kanıtlamak zorundadırlar.
e) Üreticiler kendi ürettikleri ürünleri pazaryerlerinin üreticilere ayrılan bölümünde satabilirler. 
f) Üreticiler Belediye Meclisi’nce belirlenen miktardan fazla ürün getirip satamazlar. Fazla ürün getirenlerden fazla getirdikleri miktar için satış bedeli üzerinden %15 belediye payı alınır. Ancak bu ürünlerin de pazaryerlerinde kendileri tarafından perakende satılması zorunludur.
g) Müstahsil (Üretici) makbuzuyla üreticilerden ve üretici birliğinden ürün alan vergi mükellefi esnaflar, bu ürünlerin satışına başlamadan önce aldıkları ürün miktarını hal müdürlüğüne bildirerek %15 belediye payını ödedikten sonra satabilirler. Belediye payını ödemediklerinin tespit edilmesi durumunda bu miktar %30 olarak alınır. Bu oranlar uygulanırken bakanlık yönetmeliğindeki usul ve esaslar dikkate alınır.
h) Pazarcı esnafının acil ihtiyaçlarını ( çay, kahve, yemek vb.) karşılamak amacıyla faaliyet gösterecek kişiler pazarcı esnafı gibi gerekli şartları yerine getirip işgaliye ödemek zorundadırlar. Bunlar her pazaryerinde belediye tarafından tespit edilecek sayıda bulunurlar. 
ı) Pazaryerlerindeki taşıyıcılar göğüslerinin üzerine belediye tarafından verilen, isimleri, soy isimleri, numaraları yazılı kartları görünür bir şekilde takacaklar; belirlenen tek tip kıyafet giyeceklerdir.  Müşteriye ait sebze, meyve vb. gibi ürünleri taşımak için üç tekerlekli küçük, çekilebilen taşıma araçları kullanılacaktır. Bunun dışında küfe vb. taşıma araçları ile taşıma yapmak kesinlikle yasaktır. Yasak olan taşıma araçları zabıtaca imha edilmek üzere müsadere edilir.  

MADDE 20- Pazarcı Esnafının Uyması Gereken Yasaklar;
a) Belediyece belirlenen gün ve yerler dışında pazar kurulması yasaktır.
b) Pazarcı esnafının, Belediye Meclisi kararıyla pazaryeri olarak belirlenen yerin sınırlarını aşmaları yasaktır. 
c) Pazaryerlerinde pazar sahası içerisine 18. maddenin a) bendinde belirlenen saatler içinde motorlu araçların girmesi yasaktır.
ç) Pazaryerlerinde esnafların ve diğer satıcıların peron dışına, yayalara ve motorlu motorsuz araçlara ayrılan yollara tezgâh açarak satış yapmaları yasaktır.
d) Pazar esnaflarının çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak satış yapmaları, müşteri ve görevlilere kaba davranışlarda bulunmaları yasaktır. Esnaflar bu konuda yanlarında çalıştırdıkları kişilerin davranışlarından da sorumludurlar.
e) Pazaryerlerinde oturaklı, ibreli ve dijital teraziler dışında, yaylı, el ve asma terazi, kırık ve eksik kiloların kullanılması, eksik gramajlı mal satışı kesinlikle yasaktır. Ayrıca terazilerin müşterilerin görebileceği yere konulması ve kullanılan terazilerin ayarlarının belirlenen tarihte yaptırılması zorunludur.
f) Pazaryerlerinde pazarcı esnafı, görevli zabıtanın uyarılarına uymak zorundadır.
g) Pazarcı esnafı kılık kıyafetine ve temizliğine dikkat etmek zorundadır.
h) Pazarcı esnafı, ürünlerini belirlenen ebatlardaki tezgâhlarda satışa sunmak zorunda olup, yerlere gelişigüzel ürün sererek satış yapmayacaktır.
ı) Pazaryerlerinin kurulduğu sabit yol, kaldırım vb. yerlere izinsiz olarak herhangi bir madde çakarak, delerek, kırarak bu yerleri tahrip etmek; ayrıca ağaçlara, pencere ve balkon demirleri gibi yerlere ip vb. bağlamak veya herhangi bir şekilde bu yerlere zarar vermek kesinlikle yasaktır.
i) Pazarcı esnafı, geçici bir süre için de olsa kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde ürün, kasa vb. koyamaz. Pazarcı esnafı pazarın bitiminde tezgâhlarını pazar mahallinden almakla yükümlüdür.
j) Soğutucusuz mekân veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak, dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak; ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak yasaktır.
k) Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışı yapılamaz.
l) Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak yasaktır. (Bu gibi ürünler, tespiti halinde müsadere edilir)
m) Üretici pazarlarının dışındaki pazaryerleri, manav, market vb. işyerlerinde faturasız ve hal çıkış belgesi olmayan ürünlerin satışını yapmak yasaktır.
n) Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz, bir başka amaçla kullanamaz ve kullandıramaz.
o) Belirlenen pazaryerleri dışında (bulvar, cadde ve yol kenarlarında) kavun, karpuz, narenciye vb. sergisi kurulması kesinlikle yasaktır.
ö) 5179 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nca üretim izni bulunmayan gıda maddelerinin satışı yasaktır. p) Üretim izni olsa dahi yıkanmadan, kabuğu soyulmadan ve pişirilmeden tüketilen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.(Bakliyat, salça, yağ, peynir, zeytin vb.)   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TAHSİSİN İPTAL EDİLMESİ VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
MADDE 21-
a)
Yönetmelik hükümlerine uymayarak bir yıl içinde 3 (üç) kez ceza alıp cezası kesinleşmiş olan ya da tahsis mahallini üst üste 2 (iki) gün mazeretsiz olarak açmayan esnafların tahsisleri, Zabıta Amirliği’nin teklifi ve Başkanlık onayı ile iptal edilir. 

b) Pazaryerlerinde kendilerine yer tahsis edilen esnafların veya yanlarında çalıştırdıkları işçilerin; yüz kızartıcı suç işlemeleri durumunda tahsisleri iptal edilir.
c) Pazardaki yeri iptal edilen esnaflar, yönetmeliğin 17. maddesinin f) ve g) bendinden yararlanamaz.
d) Pazardaki yerleri iptal edilen esnaflara pazaryerlerinde bir daha yer tahsisi yapılamaz.
e) Yönetmeliğe aykırı hareket eden esnaflar hakkında 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği Ek-1 de tablo da gösterilen ve her yıl başlangıcında arttırılan idari para cezaları uygulanır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
Yürürlük 
MADDE 22- İş bu Pazaryerleri Yönetmeliği hükümleri,  zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan uygulamaya geçilir.         
MADDE 23- Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Meclisi’nce kabul edilip onaylandıktan sonra yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Çınarcık Belediye Başkanı yürütür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07