OTO YIKAMA YERLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OTO YIKAMA YERLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR  

AMAÇ                                                                                                           
Madde1-Bu yönetmeliği amacı Çınarcık Belediye Başkanlığı’ nın sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni yapılacak olan Oto Yıkama yerlerinin yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekküllülüğünü sağlamak için uygulanacak ve usul ve esasları düzenlemektedir.        

KAPSAM 
Madde2- Bu yönetmelik 2005/9207 sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin  Madde 23-( Değişik:19/03/2007-2007/11882K.) maddesine dayanılarak Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni açılacak olan Oto Yıkama Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatnamesi verilmesi işlemini kapsar. 

DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendine ve 2005/9207 sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin  Madde 23-( Değişik:19/03/2007-2007/11882K.) maddesine dayanılarak yapılmıştır. 

TANIMLAR
Madde 4-  Bu yönetmelikte geçen; 

Belediye : Çınarcık Belediye Başkanlığını; 
Ota Yıkama : Araçlara ait yıkama yerini ifade eder.            


İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
BAŞVURU USULÜ VE İSTENİLECEK BELGELER
BAŞVURU USULÜ

Madde 5- 
Oto Yıkamalar için başvuru; Yapılacak olan bu tür oto yıkamalarla bütün denetimler Zabıta Amirliği tarafından yapılacak olup; oto yıkama yapılacak yerin imar yönünden uygunluğunun denetlenmesi  Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

İSTENECEK BELGELER 
Madde 6-  Bu yönetmelik kapsamında yapılacak yapılardaki işyeri başvuruları için aranacak şartlar; 
a- Başvuru dilekçesi,  
b- İlgili yere ait Tapu ve kira sözleşmesi,  
c- Kat Mülkiyetine tabi yerlerde kurulacak işyerleri için Kat Mülkiyeti Kanunun 42. Maddesine uygun olarak alınmış kat Malikleri kurulu kararı, 
d- Kamuya ait mülkler söz konusu olduğunda izin/tahsis veya kira  kontratı, 
e- İlgili yere ait ölçülü ve ölçekli vaziyet planı, 
f- Ana arter çıkışı olan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü karar-görüş alınacak, 
g- Fen İşleri Müdürlüğünden Deşarj izni alınacaktır. 
h- 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Eki olan Örnek 2  Gayrisıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/ beyan formu)’ nun doldurulup formdaki eklerinin alınması.        

GENEL ESASLAR 
Madde7- Oto yıkamalar ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki  şartların sağlanması gerekmektedir.    a- Oto yıkama yapılacak olan yerin alanı asgari 100 m2 olacak,  ilave olarak 5 araçlık otopark yeri olacaktır. 
b- Faaliyetine izin verilen oto yıkamalar kış aylarında saat 20.00 da, yaz aylarında ise saat        21.00 da faaliyetini durdurarak kapatılacaktır. 

c- Oto Yıkama alanı haricinde müşteri bekleme odası olacaktır. 
d- Yapı kullanma izin belgesi alınmamış binalarda oto yıkama yeri açılamayacaktır. 
e- Oto yıkama için kullanılacak mevcut bir yapıya ilave olarak yapılacak eklemeler için Fen İşleri Müdürlüğünden izin belgesi alınacaktır.  
f- Suyun akım eğimi ızgaraya verilecek, çevreye sular akıtılmayacaktır. 
g- Yıkama alanı kapalı olacak ve gürültü izolasyonu yapılacaktır.
h.  Yıkama yapılacak alandaki duvarlar tavan dahil su geçirmeyen malzeme ile kaplanacaktır. 
ı- İşyerinde kullanılan su için ön ödemeli sayaç takılacaktır.
i- Çalışan personelin kılık kıyafetine dikkat edilecek iş elbise haricinde,  genel ahlaka aykırı bir şekilde atlet veya kısa şortla çalıştırılmayacaktır. 
j- Oto yıkama yerlerinin yangın güvenlik tedbirleri “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik” hükümleri gereği gerekli önlemler alınacaktır.   
k. Zabıta Amirliği, Oto yıkama yapılacak yeri bir hafta içinde denetleyecektir.

YÖNETMELİKTE DÜZENLENMEMİŞ HUSUSLAR 
Madde 8- Bu yönergede  yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

YÜRÜRLÜK 
Madde 9- 2 ( İKİ) bölüm, 10(ON) maddeden oluşan bu yönetmelik, Belediye’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME  
Madde 10- Bu yönetmeliğin hükümlerini Çınarcık Belediye Başkanı yürütür.

Yayın Tarihi : 20 Eylül 2016 

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07