AKILLI BİLET SEYEHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÇINARCIK BELEDİYESİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI AKILLI BİLET
SEYEHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Çınarcık Belediyesi tarafından yürütülen ve denetlenen toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak; akıllı bilet seyahat kart türleri ve faydalanma haklarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Çınarcık Belediyesi tarafından yürütülen ve denetlenen toplu taşıma araçlarının kullanımına ilişkin Akıllı bilet seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Dayanak
Madde 3-

a)Toplu taşım seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuat.
b) 04 Mart 2014 tarihli 28931 sayılı resmi gazetede yayınlan “Ücretsiz veya İndirimli Kartlar Yönetmeliği” 
c) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
ç) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği) ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Taşıma Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler)
e) Çınarcık Belediyesi Meclis Kararlarından alır.

Tanım
Madde 4-
Bu yönetmelikte geçen;

Toplu Taşım Araçları: Çınarcık Belediyesince yürütülen ve denetlenen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,
Akıllı Bilet Seyahat Kartı: Toplu taşım araçlarında geçerli olacak İndirimsiz (tam), İndirimli ve Ücretsiz kişiselleştirilmiş Belediye tarafından verilen elektronik kartları,
Validatör (Doğrulama) cihazı: Toplu taşım araçlarına takılan akıllı bilet okuma ve doğrulama işlemini yapan elektronik cihazı,
Öğrenci: Türkiye veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler ile üniversite hazırlık dershane öğrencileri, YÖK kapsamındaki tüm üniversiteler ile şehrimizde eğitim gören, en az bir öğrenim yılı veya daha fazla süren resmi kurumların 20 yaşını geçmeyen kurs Öğrencileri, açık öğretim fakültesi, açık ilköğretim, açık orta öğretim öğrencilerini ve 3308 sayılı Kanun’un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencileri içinde bu uygulama geçerlidir.
Engelli: T.C. Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca verilen Engelli Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin, Tıp fakültesi hastanelerinin, Askeri hastanelerinin Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üstü Engelli olduğunu belgeleyen kişileri,
Refakatçi:Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış “Engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresinin bulunan yeni kimlik kartı sahibi veya ağır özürlü bölümünde “EVET” ibaresi olan Sağlık Kurulu Raporu sahibi engelli yakınını,

Gazi,Şehit,Vazife Harp Malülü, Nakdi Tazminat Kanunu tabi olanlar ,Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanlar,Terörle Mücadele Kanuna tabi olanlar eş,anne babalar ve 25 yaşını doldurmamış çocukları: 1005,3713,2330,3292,(5434/45 5510/47),(5434/64  5510/47-8) sayılı kanunlardan yararlanan kişileri,

Basın Mensupları: Basın Kimlik Kartı sahiplerini
Posta Dağıtıcıları: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılarını,
Belediye Çalışanları: Çınarcık belediye Başkanlığında görev papan personeli (memur, işçi ve Hizmet alımı personeli),
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: 657 sayılı yasanın Emniyet Hizmetleri sınıfındaki Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları ile Çınarcık Belediyesi sınırları içerisinde fiilen görev yapan, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuşları, Uzman erbaşları,
Milli sporcu: 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlanan kişileri,
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Yaşlılar: 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişileri,
Kamu Görevlisi: Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli,
Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartlarında şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Akıllı Bilet Seyahat Kartları Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5- TOPLU TAŞIMA  ARAÇLARI AKILLI BİLET KARTLARINDAN YARARLANACAK KİŞİLER VE BAŞVURU KOŞULLARI

A) İndirimsiz (Tam) Akıllı Bilet Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
İndirimsiz akıllı bilet seyahat kartı almak isteyen kişiler, Çınarcık Belediyesi meclis kararıyla belirlenen akıllı bilet  seyahat (resimsiz) kart bedelini ödeyerek alırlar.
B) İndirimli Akıllı Bilet Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
İndirimli akıllı bilet seyahat kartı almak isteyen kişiler, Çınarcık Belediyesi meclis kararıyla belirlenen akıllı bilet seyahat (resimli) kart bedelini ödemek ve aşağıda yazılı başvuru şartlarını taşımaları durumunda bu haklardan faydalanabilirler.

a)Öğrenci
İstenen Belgeler:
- Okul müdürlüklerince onaylanmış öğrenci listeleri veya öğretim yılına ait öğrenci belgesi.
- Üniversite ve yüksek okul öğrencileri için o yıla ait öğrenci belgesi.
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf

b) 65 Yaş üstü:
İstenen Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
* Çınarcık Belediyesi Mücavir alanları içerisinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve öğrenciler belediye tarafından kendilerine verilen indirim kartlarını göstererek şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden “ücretsiz” yararlanacaktır. Belediye mücavir alanları dışında Çınarcık-Yalova arası (şehirlerarası tarife) akıllı biletlerini kullanmak şartıyla indirimli olarak bu haklardan faydalanırlar

C) Ücretsiz Akıllı Bilet Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
Ücretsiz akıllı bilet seyahat kartı almak isteyen kişiler, Çınarcık Belediyesi meclis kararıyla belirlenen akıllı bilet seyahat (resimli) kart bedelini ödemek ve aşağıda yazılı başvuru şartlarını taşımaları durumunda bu haklardan faydalanabilirler. (a) bendinde yazılı hak sahiplerinden kart ücreti alınmaz.

 

a)Gazi,Şehit,Vazife, Harp Malülü, Nakdi Tazminat Kanunu tabi olanlar ,Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanlar,Terörle Mücadele Kanuna tabi olanlar eş,anne babalar ve 25 yaşını doldurmamış çocukları
İstenen Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Tabi oldukları kanun kapsamında düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi
-1 adet vesikalık fotoğraf

b)Engelliler-Refakatçiler
İstenen Belgeler:
-Engelliler Kimlik Kartı veya “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe” uygun tam teşekküllü Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi hastanesi veya Askeri hastane Sağlık Kurulu Raporu veya Nüfus Cüzdanları (Engel oranını gösterir).
- Nüfus cüzdanı.
-1 adet vesikalık fotoğraf.
*Engelli Kimliklerinde “ Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi yazılı engelli vatandaşın sadece 1 yakını engelli vatandaşla birlikte seyahat etmek şartıyla bu haktan faydalanır. Engelli yakınına ayrıca ücretsiz akıllı bilet verilmeyecek engelli kimliğini göstermesi yeterlidir.

c) Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı Sahipleri
İstenen Belgeler:
- Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı veya Sürekli Basın Kartını göstermek suretiyle seyahat ederler.
- Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı veya Sürekli Basın Kartının aslı ve fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf

ç)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli
İstenen Belgeler:
- Emniyet ve Jandarma personeli kurumlarınca verilmiş kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz seyahat ederler.

d)Belediye Çalışanları
İstenen Belgeler:
- Kurum İnsan kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından akıllı bilet verilmesi talep edilen personel veya görevlilere ait talep yazısı.

e)Posta Dağıtıcıları
İstenen Belgeler:
- Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı.
- 1 adet vesikalık fotoğraf.

f)Milli sporcular (5 5774 Kanuna göre aylık bağlananların kendileri
İstenen Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Tabi oldukları kanun kapsamında düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi
-1 adet vesikalık fotoğraf

g)Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler(65 Yaş)
İstenen Belgeler:
- Nüfus cüzdanı (TC vatandaşlık numarasını gösterir).
- 1 adet vesikalık fotoğraf.

Yukarıda belirtilen belgeler ile Çınarcık Belediye Başkanlığınca uygunluk onayı verilenler ücretsiz kişiselleştirilmiş akıllı bilet seyahat kartı alırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Akıllı Bilet Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

 

Madde 6- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARININ VERİLİŞ KOŞULLARI
Başvuru koşullarını taşıdığı Çınarcık Belediyesi Akıllı bilet Kart Birimince onaylanan başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma akıllı bilet seyahat kart formu (EK-1 ve EK-2) doldurulduktan sonra resimli kişiselleştirilmiş seyahat kartı verilir. Resimsiz akıllı biletler ücretini yatırılması şartıyla talep edilen her vatandaşa verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşım Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

 

Madde 7- TOPLU TAŞIMA AKILLI BİLET SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÜRÜRLÜLÜK KOŞULLARI
a) Kartın Yenilenmesi
Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış seyahat kartları düzenlenecek başvuru formuyla; Çınarcık Belediyesi Akıllı bilet Kart Birimine müracaat edildiğinde; eski kart iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır. Başvuru koşullarını taşıyanlara idarece yeni kart düzenlenerek verilecektir.

b) Kartın Kural Dışı Kullanılması
Tüm toplu taşıma Kişiselleştirilmiş kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu taşım araçlarına binerken: kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan akıllı bilet kartını Validatör (Doğrulama) cihazına okutarak yolculuk yapacak, indirimli ve ücretsiz akıllı bilet kartını Validatör (Doğrulama) cihazına okutmayan veya kimlik belgelerini göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar.

Bu yönetmelikte yer alan indirimli ya da ücretsiz kişiselleştirilmiş kartlarını: hak sahibi olmayan kişilere kullandıran, kullanmasına müsaade eden, kanunen kendisine tanınmış bu hakları sona eren ve başvuru şartlarındaki durumları değiştiği halde kartı teslim etmeyip kartı kullanmaya devam ettikleri; sürücü veya denetim ve kontrol yetkilisi tarafından tespit edilenlerin akıllı biletlerine el konulur ve kartlar en geç iki iş günü içinde Çınarcık Belediyesi akıllı kart birimine teslim edilir.

İndirimli veya ücretsiz kartlarına el konulanlar, kartlarını tekrar almak için Çınarcık belediyesine müracaat ettiklerinde; Kişiselleştirilmiş indirimli ve serbest seyahat kartlarının bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edilenlerden; İlk tespitte 20 indirimsiz biniş (İndirimsiz Seyahat kart 1 biniş tarifesi X20) bedeli, 2. tespitte 50 indirimsiz biniş (İndirimsiz Seyahat kart 1 biniş tarifesi X50) bedeli tahsili karşılığında, seyahat kartı sahibine iade edilir. 3. kez tekrarında ise seyahat kartı 1 yıl süre ile alıkonulur, seyahat kartı alıkonulduğu tarihten İtibaren 1 yıllık sürenin dolması halinde de kart sahibinin kuruma müracaat etmesi ve başvuru şartlarını taşıması durumunda kendisine veya yasal temsilcisine teslim edilir.

c) Vize İşlemi
Kullanımda bulunan toplu taşım indirimli ve ücretsiz akıllı bilet kartına sahip olanların, kart kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren;1 yıl süre ile geçerli olup her yıl akıllı bilet birimine müracaat ederek vize işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Vize işlemi yaptırmayanlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanamaz.

d) Kartın Kaybedilmesi
Kişiselleştirilmiş akıllı bilet kartının çalınması veya kaybolması durumunda: Kart sahibi zaman kaybetmeksizin Çınarcık Belediyesi Akıllı Bilet Kart birimine müracaat ederek Kayıp/çalıntı kartın iptal edilmesini talep edecektir. Akıllı Bilet Kart birimince kayıp/çalıntı kart sistem üzerinden iptal edilerek, kart sahibinin talep etmesi durumunda kendisine yeni kart düzenlenerek verilecektir. Kartın kaybolması veya çalınması durumunda bu durumu bildirmeyenler; kartın hak sahibi olmayan kişilerin eline geçmesi ve kullanılmasından kart sahibi sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Genel Hükümler
Madde 8-
Toplu taşıma seyahat kartlarının tanım ve şekilleri, Çınarcık Belediyesi tarafından belirlenir.
Madde 9-İndirimli akıllı biler Seyahat Kartlarının tarifelerini ve ödeme şeklini belirleme yetkisi Çınarcık Belediyesi tarafından belirlenir.
Madde 10-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Çınarcık Belediye Başkanlığınca verilmiş olan eski indirimli ve ücretsiz kartlar toplu taşıma araçlarında geçersiz kabul edilecektir.
Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerine göre, Çınarcık Belediyesi Akıllı Kart Birimi tarafından verilecek olan toplu taşıma indirimsiz, indirimli ve ücretsiz akıllı bilet seyahat kartlarının sahtesini yapan, yaptıran ve kullanmak isteyenler hakkında: Yalova Mahkemelerine (Cumhuriyet savcılığına); Çınarcık Belediye Başkanlığı adına suç duyurusunda bulunarak gerekli Yasal işlemlerin başlatılmasını talep edecektir.

Yürürlük
Madde 12-
Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Meclis’ ince onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13-
Bu yönetmeliği Çınarcık Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Hizmetleri, Gelir şefliği ve Elektronik Kart basım birimi müşterek olarak yürütür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07