TİCARİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç 
İşbu yönetmelik; Çınarcık Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen ( T ) plakalı ticari taksiler ve halen faaliyette bulunulan taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarını belli bir düzen içinde yapmasının  sağlanması,  taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliğinin sağlanması, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması ve uygulamayı yürütecek, denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belediyelere verilen görev ve yetkiler bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

Tanımlar 

Belediye : Çınarcık Belediye Başkanlığını,
Kent : Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,
İşletmeci : Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksileri çalıştıran kişi veya kuruluşu,
Sürücü : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,
Meslek Odası : Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odasını,
İlgili Müdürlük/Amirlik : Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği
Yolcu : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtları, yolcuları bindirme ve indirmek için durakladıkları işaretle belirlenmiş yeri,
Ruhsat  : İşleticilerin Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliğinden harcını  yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan (T) plaka taksi işletme belgesini,
Taksimetre : Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

Kapsam
Yönetmelik Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve yeni açılacak taksi durakları ile bu duraklarda çalışacak olan ticari taksileri kapsar.

Yetki 
Belediye, kent içerisinde çalışacak taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek yetkilerine haizdir.

İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ TAKSİ DURAK YERİ, TAKSİ HATTI VERİLMESİ VE TAKSİ DURAĞI ÇALIŞMA RUHSATI

Durak Yeri ve Taksi Hattı Verilmesi 

a. Belediye Meclisince Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım  şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.
b. İlaveler haricinde mevcut taksilerin durak değiştirmesi, duraklarda araç eksiltme,artırma, sayılarını belirleme, durakları birleştirme veya kaldırma konularında Belediye Encümeni yetkilidir.
c. Ticari Taksi Durağı ve taksi depolama alanının yerleri, Çınarcık Belediyesi Encümeni tarafından belirlenir. Belirlenen taksi durağı ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere taksi işletmecileri uymak zorundadır.
d. Çınarcık Belediyesi, Ticari taksi durağında faaliyet gösteren taksi sayısı için yeterli depolama alanı olmaması durumunda Belediye Encümen kararı ile durak alanına yakın görülebilen bir yerde trafiği aksatmayacak ve araç depolamaya uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılarak bekleme ve depolama yeri gösterilebilir.

Taksi Durağı Açılması ve Taksi durağı Çalıştırma Ruhsatı

a. Belediye Encümenince uygun görülmesi durumunda açılan Ticari Taksi durağına işletmeciler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınması zorunludur.
b. Her Ticari taksi durağına; Belediye ile durak ve taksi hat sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilerek bir temsilci belirlenmesi ve belirlenen temsilcinin değişmesi durumunda Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Temsilci belirlemeyen taksi durağındaki işletmecilere cezai işlem uygulanır.
c. Taksi durak yerleri ve binaları Belediyece hazırlanacak tek tip projeye uygun olarak Belediye tarafından yapılır veya yaptırılması sağlanır.

Taksi Durağında aranan şartlar  

a.Ticari Taksi Durağında; yangın söndürme tüpü, telefon, ilk yardım dolabı, Belediyece belirlenmiş ısıtma ve soğutma cihazları, oturma gurupları bulunacaktır.

b.Ticari Taksi Durağı işletmecileri tarafından Ticari Taksi Durağına yapılacak ek ve tadilatlar için Zabıta Amirliğinden izin alınması gerekmektedir.

c. Durağın Etrafı ve içerisi temiz tutulacak, Durak içerisinde ve dışında gereksiz kullanılmayan ve görüntüyü bozacak herhangi bir şey bulundurulmayacaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı

a. Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere ve halen taksi olarak çalışanlara Belediyece; bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilen araçlara çalışma ruhsatı verilir. Taksi çalışma ruhsatı bu yönetmelikte belirtilen tarihlerde her yıl vize yapılması zorunludur. Taksi çalışma ruhsatı olmayan veya yıllık vizesini yaptırmayan araçlar taksi olarak çalışamazlar. Çalışma ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletmeci ya da araç sürücüsü, denetim görevlilerine istedikleri zaman çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

b. Yıl içerisinde çalışma ruhsatını devredenler ile yönetmelik gereği çalışma ruhsatı iptal edilenlerin, ödedikleri harçlar geri ödenmez.


İlk Defa Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Başvuru Şartları
İstenecek evraklar:

a. Taksi ile ilgili Çınarcık Mal Müdürlüğünden alınmış mükellefiyet kaydı.
b. Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan üye olduğuna dair yazı,
c. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Şirket adına ise İmza sirküsü ve Ticari Sicil Gazetesi)
d. Motorlu Araç Tescil Belgesi.
e. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi
f. Çınarcık Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi 

Sürücü İçin:

g. Nüfus cüzdanı fotokopisi
h. Sürücü belgesi fotokopisi (En az B Sınıfı)
i.  Emniyet Müdürlüğünden alınmış Ehliyet Sorgulama Belgesi
j.  Adli Sicil Kaydı
k. Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilmiş olan diğer belgeler.
l.  Ticari taşıt kullanım belgesi, (SRC)
m. Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacak) 
n. Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine uyacağına dair noter tasdikli taahhütname,
o. 2 adet Fotoğraf(Şoför Farklı ise 1 Adet Şoför fotoğrafı)

Başvuru Usul ve şartları:

a. Ticari plakalı taksi tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile birden fazla ortaklı olabilir.
b. Ticari Taksi çalıştırma ruhsatı almak isteyen işletmeciler, başvuru dilekçesi ve yukarıda sayılan belgelerle birlikte Zabıta Amirliğine başvururlar. Talebin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı Zabıta Amirliği tarafından incelenir. Uygun görülmeyen evraklar işleme alınmadan iade edilir. Başvurusu kabul edilen işletmecilerin Ticari Taksi Çalıştırma ruhsatı vize ücretini yatırmaları halinde Zabıta Amirliğince taksi çalıştırma ruhsatı düzenlenir. Düzenlenen ruhsatlar ruhsat sahibine veya vekaletname ile görevlendirdiği kişiye verilir. Bu belgede; taksi sahip veya sahiplerinin T.C kimlik no, adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh adresi, taşıtın plakası, Motor ve Şase numarası yazılır. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece taşıma izni verilmez.
c. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir
d. İlk defa verilen Ticari Taksi Çalışma Ruhsatları bir sonraki yılda yapılacak vize ayına kadar geçerlidir.

Yıllık Vize İşlemi İçin Başvuru Usul ve Şartları

a. Çınarcık Belediyesince verilen Ticari Taksi çalıştırma ruhsatına bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde her yıl vize yapılması zorunludur. Yıllık vizesini yaptırmayan araçlar taksi olarak çalışamazlar.
b. Süresi dolan Ticari Taksi İşletmecileri 30 (Otuz) gün içerisinde vize işlemini yaptırmaları gerekmektedir. 30 gün içerisinde vize işlemlerini yaptırmayan Ticari Taksi İşletmecilerine 1(bir) ay ek süre verilir. Bu süre zarfı içerisinde vize işlemlerini yaptırmayan işletmecilerin ruhsatları Belediye Encümenince iptal edilir.
c. Ticari Taksi çalıştırma ruhsatını vize yaptırmak isteyen işletmeciler, başvuru dilekçesi ve bu yönetmeliğin 10. Maddesinde ki İstenecek evraklardan d,e,f,,g,h,i,j,l,m,o bendinde sayılan belgelerle birlikte Zabıta Amirliğine başvururlar. Talebin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı Zabıta Amirliği tarafından incelenir. Uygun görülmeyen evraklar işleme alınmadan iade edilir.
d. Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatlarının Yıllık vize işlemleri Ocak Ayı İçerisinde yapılacaktır.
e. Zabıta Amirliğince, Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edildiğine dair meslek odası ile trafik tescil denetleme büro amirliğine bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır
f. Belediye Encümen kararı ile ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibinin Çınarcık Belediyesi sınırları içerisinde bir daha ticari taksi kullanmasına ve çalıştırmasına müsaade edilmez
g. Ruhsat harçlarını süresi içerisinde ödemeyenler hakkında yönetmeliğin 6/e maddesi hükümleri ve hakkında 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

Ticari Taksi Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Şartlar

1.Ticari taksiler boya rengi sarı ve tek tip olacaktır.
2.Ticari Taksiler en az 4+1 en fazla 6+1 kapasiteli beş kapılı araçlar olacaktır.
3.Ticari taksilerin dış özellikleri 2918 sayılı Trafik Kanun ve bu konuda çıkartılan yönetmeliğe uygun olmalıdır.
4.Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı Ticari taksiler 10 yaştan küçük olmalıdır (10 yaş dahil). 10 yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yenilenmek zorundadır. 10 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
5.Araçların plaka numarası ve durak ismi uygun boyutlarda her iki yan ön kapılara, plaka numarası araç tavanına yazılmış olacaktır.
6.Taksi otomobiller için ayırıcı işaretler bölümünde belirtildiği üzere, kenarları 105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde “Taksi” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca “Taksi” kelimesinden başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
7.Taksilerde karayolları trafik yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C (Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat)’ de belirtilen techizatlar olmalıdır.
8.Karayolları trafik kanun ve yönetmeliği madde 67’de belirtildiği üzere teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.
9.Ticari taksilerde, aranan adresin kolayca bulunması için navigasyon cihazı bulundurmak.
10.Araçların içinin ve dışının her zaman temiz bulundurulması zorunludur.
11.Denetimler süresinde aracın çok bakımsız olduğu tespit edilenler 1 ay süre içerisinde bakımını yaptırmak zorundadır. Verilen süre içerisinde aracın bakımını yaptırmayanların ruhsatı 3 ay süreyle alınarak çalışmasına izin verilmez. 3 aylık süre içerisinde aracının bakımını yapanlara ruhsatı iade edilir. Yaptırmayanların ruhsatı iptal edilir.
12.Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.
13.Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
14.Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
15.Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık, çatlak ve filmli camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
16.Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.
17.Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.
18.Araçların içine ve dışına sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.
19.LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı veya yetkili servis onaylı orijinal olacaktır.
20.Ticari taksilerde klima, hava yastığı, gps (araç takip sistemi) cihazı, telefon sistemi bulundurulacaktır.
21.Standartlara uygun, ayarı yapılmış yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmiş taksimetre olacak, arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamayacak.
22.Araçta ses yükseltme cihazı bulunmayacak.

Ticari Taksi Şoförlerinde Aranacak Şartlar
Taksi sahibi aracı kendisi kullanabileceği gibi şoförde çalıştırabilir. Her iki durumda da aracı kullanın kişiler aşağıda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

1.En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
2.Ticari Taksi araçlarında şoför olarak çalışacak kişilerin Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 188, 190, 191, 227 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
3.Sürücü ve yardımcıları Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde en az 1 yıl ikamet etme zorunluluğu vardır.
4.Şürücü için , son beş (5) yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
5.Psikoteknik değerlendirmeye sahip olmak.
6.66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
7.Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilmiş olan diğer belgeler
8.Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

Ticari Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar

Taksi sahibi aracı kendisi kullanabileceği gibi şoförde çalıştırabilir. Her iki durumda da aracı kullanın kişiler aşağıda belirtilen kurallara uyması gerekmektedir.

1.Sürücü ve yardımcıların kıyafetlerinin temiz ve bakımlı olması zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır. Meslek Odası veya Belediye tarafından sürücü ve yardımcıların kıyafetlerine standart getirilebilir. Meslek Odası tarafından standart kıyafet belirlenmesi halinde Belediye onayı ile uygulanabilir. Kıyafet standardı uygulanması halinde, seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanır.
2.Belediyece veya Meslek Odası tarafından verilmiş ticari taksi şoför tanıtım kartı almak ve araç içerisinde müşterinin görebileceği yerde bulundurmak.
3.Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez.
4.Taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye Zabıta Amirliği’ne teslim etmek mecburiyetindedir.
5.Taksi sürücülerinin taşımacılık esnasında yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak ve saygısız davranışlarda bulunmaları yasaktır.
6.Taksi şoförleri; bagaj hacmine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler haricinde, müşteriden ilave ücret talep edemez.
7.Araç içerisinde sigara içmek yasaktır
8.Taksi şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacaklardır.
9.Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmesi gerekmektedir.
10.Taksi şoförleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına aldığı bu kişilere yerlerine oturmaları da dâhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz.
11.Taksi şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.
12.Taksi şoförleri araçları ile karayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gösteri yapamaz, taşımacılıktan kaçınamaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının önünde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz.
13.Taksi şoförleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları göstermek zorundadır.
14.Araç sürücüleri; Uyuşturucu veya keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olarak araç kullanmak yasaktır.
15.Araçta yolcu varken teyp veya radyo dinlemek için yolcunun müsaadesi istenecektir.
16.Yolcu müsaade etmiyorsa radyo veya teyp dinlenilmeyecektir
17.Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir.
18.Yolcunun aşırı alkolü ya da akli dengesi bozuk olduğu hallerde, aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, kolluk güçlerine haber verilerek, kolluk güçlerinin müdahalesi beklenecektir.

Duraklarda ve Çalışma Esnasında Uyulacak Kurallar

1.Taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri, adlarına tescilli araç çalıştırmak zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 4 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve taksi çalıştırma ruhsatı iptal edilir.
2.Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. İlgililer, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ay içinde sağlanması gereklidir.
3.Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır
4.Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2'den az olmamak şartıyla, nöbet çizelgesi yapmak suretiyle araç çalıştırmak zorundadır.
5.Taksi durağı işletmecileri, Taksi park yerinin araç kapasitesinin üzerinde Taksi araç parkına izin veremez. Bu yerler otopark olarak kullanılamaz.
6.Taksi duraklarında alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.
7.Mevcut taksi durakları ile tahsis edilecek duraklardaki demirbaş mevcutlarına duraktaki taksi sahipleri eşit olarak katılırlar.
8.Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, otel, tarihi ve turistik tesisler, resmi daire çevresinde umuma açık alanlarda durak harici bekleme yapamazlar
9.Taksi sürücüsü, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.
10.Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.
11.Taksinin dolmuş veya servis gibi çalışması yasaktır.
12.Taksi içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.
13.Daha önceden bir müşteri tarafından rezerve edilmiş olması dışında, Boş vaziyette herhangi bir yerde bekleme yapması yasaktır.
14.Taksi aracı kendi durak alanı dışında başka bir taksi durağına 150 metreden daha kısa mesafede yolcu alınması yasaktır.
15.Taşıma yapılırken taksimetre açması zorunludur. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar. Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Kesinlikle tarife dışı ücret talep edilemez
16.Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 60 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz
17.Araç içinde sürücü ve yolcu haricinde kimse bulundurulamaz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEVİR, ORTAK ALMA VE ARAÇ YENİLENMESİ

Araç Yenilenmesİ

a.Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahipleri, aracın eskimesi nedeni ile veya başka bir sebepten dolayı aracı değiştirmek istemesi halinde; belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ise, Zabıta Amirliğinin izni ile araç değiştirebilir.
b.Ticari Taksi aracı satılarak yeni araç temin edilmek istenmesi halinde; Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahiplerinin sattığı aracın yerine 3 ay içerisinde iş bu yönetmelik hükümlerinde belirtilmiş niteliklere uygun aracı temin ederek ilgili belgeleri Zabıta Amirliğine vermesi zorunludur. Verilen süre içerisinde araç temin edemeyen işletmeciye 1 ay ek süre verilir. Ek süre içerisinde de araç alınmadığı takdirde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Encümen Kararı ile İptal edilir.

Devir ve Ortak Alımı
a.Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı alım–satımının yapılması halinde; alıcının ve satıcının dilekçesi, Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı ile Belediyeye yazılı olarak başvuru yapılacaktır. Başvurunun Belediye Encümenince uygun bulunması halinde, Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti yatırılarak aracın noter satışı ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devri yapılabilir veya ortak alınabilir. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.
b.Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahiplerinin Belediyeden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakları iptal edilecektir.
c.Taksi hat sahibinin ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin müracaatları halinde adlarına ruhsat almak kaydıyla varisler adına veya hepsinin yazılı müracaatı ile bir kişi adına devir işlemi yapılarak taksi hattı çalıştırabilirler. Varisler dışında 3. Şahıslara devir edilmesi durumunda tüm varislerin yazılı müracaatı ile devir talebi Belediye Encümenine yazılır uygun bulunması halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır. En geç 3 (Üç) ay içerisinde varislerin müracaat etmemesi durumunda Çalışma Ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÜCRETLER VE FİYAT TARİFESİ

Ücretler
a.Her bir taksi işletmecisi, Belediyenin ulaşım alt yapısından ve durak yerlerinden yararlanmasının karşılığı olarak Belediye Meclisince Gelir Tarifesinde belirlenen yıllık hat ücretini, belirlenen tarihlerde ödemek zorundadır.
b.Taksi işletmecileri, yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmaları halinde; Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen vize ücretini peşin olarak ödeyeceklerdir.
c.Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen Onayı ile devredebilirler. Taksi Çalıştırma Ruhsatı Devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde, “Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti”, Belediye Meclisi tarafından her yıl  belirlenen miktar olarak ödenecektir. Çalıştırma Ruhsatı Devir Ücreti peşin olarak, Encümen kararının ilgiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenecektir. 15 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde 15 gün daha ek süre verilir. Ek süreninde halen ödeme yapılmamış ise Encümen kararı 3 ay askıya alınır. 3 ay içerisinde herhangi bir işlem yapılmamış ise karar Encümen kararı ile iptal edilir.
d.Ortak alımlarında Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti devir alanın % Hissesi oranında Ödenir.
e.Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı sahipleri 1. derece yakınlarına ve Tüzel kişiliklerde ise ortaklardan birisi adına hat devri yapılması talebi halinde Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti %50 indirimli olarak alınır.
f.Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsat sahiplerinin ölümü halinde varisleri adına yapılacak çalışma ruhsatı ve taksi hat hakkı devirlerinde çalışma ruhsatı devir ücreti alınmaz. 3. Şahıslara yapılacak devirlerde Belediye Meclisince Gelir Tarifesinde belirlenen tutar peşin olarak ödenecektir.

Fiyat Tarifesi
Ticari Taksilerin taşıma ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi gereği Çınarcık Belediye Meclisi belirler

ALTINCI BÖLÜM
YAPTIRIMLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER

Yaptırımlar
1.İşletmeci veya çalışanlarının, alkollü içki, uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanarak, durağa gelmesi halinde durak çalışanlarının ve çevrede bulunan vatandaşlara rahatsızlık verilmesi durumunda Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, ikinci kez tekrarı durumunda 120 gün uzaklaştırma cezası verilebilir. Bu fiillerin, üçüncü tekrarında ilgililer durak hakkı üyeliği ile birlikte duraktan ihraç edilirler. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
2.Bütün durak mensupları belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan işletmecilerin ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir.
3.Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece lüzumu görülen hallerde Belediye Encümenince duraktan ihraç edilebilir, gerekli görüldüğü hallerde de ruhsatı iptal edilebilir.
4.Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1 (bir) ay kadar duraktan uzaklaştırma, araç sahibine de para cezası uygulanır.
5.Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Meslek Odasının veya Belediye Zabıta görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Belediye Zabıta görevlilerine zorluk çıkarmaları durumunda cezai işlem uygulanarak araç 1 ay duraktan uzaklaştırılır.
6.Ticari Taksi Şoförü olarak görev yapmakta iken 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında uyarı ve zabıt tanzim edilen sürücüye 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Zabıta Amirliğinin izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Zabıta Amirliğine gerekçe ile bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalıştırılabilecektir.
7.Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde Üç kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde Belediye Encümeni kararıyla 15 güne kadar meslek ve ticaretten men cezası uygulanabilir. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen bir taksi işletmecisinin taksi çalıştırma ruhsatı takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilebilir.
8.Durak Temsilcisi sorumlusu olduğu durak içerisinde yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet ve durumların olması halinde gerekli tedbirleri almadığı ve Belediyemize bilgi vermemesi durumunda olanlardan sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye cezai işlem uygulanır.

Cezai Hükümler

Bu yönetmelikte belirlenen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin b bendi ve 1608 sayılı kanun uyarınca Belediye yasağı olarak düzenlenmiştir. İşletmeci, sürücü ve yardımcıları ile durak temsilcilerinin bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemi�� oldukları her kusurda Zabıta memurlarının tutacağı tutanak doğrultusunda Çınarcık Belediye Encümenince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince ve 1608 sayılı kanun uyarınca idari para cezası uygulanır.

Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Taksimetre bulunmayan veya arızalı, hileli taksimetrelerin Tespit halinde işletmeci hakkında yasal kovuşturma ve cezai işlem uygulanır. (2918 sayılı Kanun uygulanır.)

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Hareket ve Çalışma Saatleri
Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

Onarım İzni İçin Uyulacak Kurallar
Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan taksi sahipleri kaza, tamir, yangın, sel vb. hallerde mazeretlerini 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Zabıta Amirliğince 3 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 ay daha uzatılır. Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak taksi çalıştırma ruhsatı değişikliğini yaptırmayanların ruhsatları iptal edilir ve faaliyetten men edilir. İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların ruhsatları konu çözümleninceye kadar askıya alınır.

Taşımacılıktan Çekilme
Çalıştırmakta olduğu aracını taksi durak hakkından çekilmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Ticari plaka kayıtlarını düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Zabıta Amirliğine bildireceklerdir. Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. Yıl içinde taksi hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez

Sorumluluk

a.Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
b.Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler zincirleme olarak sorumludur.

Denetim Sistemi
Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:

a.Belediye Denetimi; Belediyenin Zabıta Amirliği tarafından yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Taksi Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen tutanak ve zabıtlar Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için yönetmelikte görülen cezalar uygulanır. Belediye Zabıta Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece Taksi ulaşımına ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır.

b.Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

c.Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna giren hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde; şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.

d.Sistemin öz denetimi; sistemde yer alan işletmecilerin kendi aralarında oluşturacakları denetleme kurulu tarafından yapılacaktır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediyeye yazılı olarak bildirilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Meclisinin onayı sonrasında Kaymakamlık Makamının onayından sonra ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu yönetmelik Çınarcık Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Harmanlar Mh. Belediye Sk. Çınarcık / YALOVA
Telefon : 0.090 226 245 10 04
Faks     : 0.090 226 245 95 07